СОЦІАЛЬНА РОБОТА З НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ: ДОСВІД США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.111-114

Ключові слова:

національна меншина, етнічна меншина, соціальна робота, соціальна робота за рубежем.

Анотація

Сучасний світ організований таким чином, що в складі кожної держави є різноманітні соціальні групи, які створюють унікальне та неповторне обличчя націй. Не останню роль тут відіграють етнічні (національні) меншини, поява яких у складі населення поліетнічних держав наслідком різноманітних процесів. Інтенсифікація міграційних та демографічних процесів, глобалізація, яка охопила всю світову спільноту зумовлюють полікультурність соціального середовища, як в Україні, так і в інших державах. Великий досвід та значна кількість напрацювань в сфері соціальної роботи з етнічними меншинами у США є тим матеріалом, який можна частково використати в роботі з національними меншинами в Україні. Мета статті: проаналізувати специфіку та напрямки соціальної роботи з етнічними (расовими) меншинами у США. Методи дослідження: історичний, аналітичний, системного аналізу, порівняльний. Проведене теоретичне дослідження дозволяє зробити наступний висновок: у США розроблено дієву систему підтримки етнічних (расових) меншин, виділено напрямки соціальної роботи відповідно до етнічної структури суспільства, напрацьовано рекомендації по конкретній практичній взаємодії соціального працівника та клієнта даної категорії. Невелика кількість наукових публікацій з даної тематики відкриває перспективи для подальших досліджень.

Біографія автора

Марʼяна Ляшко, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Агарков О.А. Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект. Грані. 2014. №4. С.81‒85.

Байбакова О. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи у вищих навчальних закладах США: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Байбакова Ольга Олександрівна; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2017. 2 с.

Байбакова О. Державна політика США в сфері етнорасових відносин. Соціальна робота і соціальна педагогіка: зб. матер. ІV всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 28-29 квітня 2016 р.). Тернопіль: Вектор, 2016. С.7–11.

Козубовська І., Байбакова О, Шпеник С. Підготовка соціальних працівників США до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності: монографія. Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2016. 200 с.

Міхненко Л.В. Сутність, принципи та завдання соціальної роботи з етнічними групами в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Psihologia/78565.doc.htm

Робак В. Система підготовки соціальних працівників у деяких зарубіжних країнах. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2013. №2. С. 206 – 210.

СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.

Morales A., Sheafor B. Social work: a profession of many faces. 12th edition. Person, 2011. 552 p.

Capotorti F. Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities. New York: UN, 1979. 452 р.

Referenes

Aharkov, O.A. (2014). Orhanizatsiya sotsialʹnoyi roboty z natsionalʹnymy menshynamy: rehionalʹnyy aspekt [rganization of social work with national minorities: regional aspect]. Hrani, 4, 81‒85. (in Ukrainian)

Baibakova, O. (2017). Formuvannya mizhkulʹturnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv sotsialʹnoyi roboty u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh SSHA [Formation of intercultural competence of future social work specialists in higher educational institutions of the USA]. Extended abstract of Candidate dissertation. Ternopil, Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. (in Ukrainian)

Baibakova, O. (2016). Derzhavna polityka SSHA v sferi etnorasovykh vidnosyn [USA state policy in the field of ethno-racial relations]. Social work and social pedagogy ‒ Proceedings of 4th Ukrainian scientific-practical conference (pp.7‒11). Vektor. (in Ukrainian)

Kozubovska, I., Baibakova, O., & Shpenyk, S. (2016). Pidhotovka sotsialʼnykh pratsivnykiv SSHA do mizhkulʼturnoii vzaiemodii u profesiinii diialʼnosti [Training of social workers in the USA for intercultural interaction in professional activities]. Autdor-Shark. (in Ukrainian)

Mikhnenko, L.V. Sutnistʼ, pryntsypy ta zavdannia sotsialʼnoi roboty z etnichnymy hrupamy v Ukraini [Content, principles and tasks of social work with ethnic groups in Ukraine]. URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Psihologia/78565.doc.htm (in Ukrainian)

Robak, V. (2013). Systema pidhotovky sotsialʼnykh pratsivnykiv u deiakykh zarubizhnykh kraiinakh. [The system of training social workers in some foreign countries]. Scientific records of M.Gogol NSU. Psychological and pedagogical sciences, 2, 206‒210. (in Ukrainian)

Morales, A., & Sheafor, B. (2011). Social work: a profession of many faces. 12th edition. Person.

Capotorti, F. (1979). Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities. UN.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Ляшко, М. . (2024). СОЦІАЛЬНА РОБОТА З НАЦІОНАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ: ДОСВІД США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 111–114. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.111-114

Номер

Розділ

Статті