МІСЦЕ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.120-123

Ключові слова:

математичні задачі, історичний матеріал, математика, розвиток інтересу, навчання.

Анотація

Актуальність дослідження полягає необхідності підвищення рівня знань учнів з математики. Одним із засобів ефективного навчання є системне використання історичного матеріалу. Мета статті: висвітлення проблем у процесі навчання математики у контексті питання покращення ефективності навчального процесу через введення елементів історії. Методи дослідження: синтез і систематизація наукової літератури; аналіз динаміки історії математики у навчальному процесі; узагальнення; педагогічний досвід. Розглянуто можливості включення історико-математичних знань до навчального процесу у школі. Наведено математичні задачі із використанням історичних фактів, через які відображаються міжпредметні зв`язки. Існують перешкоди, з якими стикаються вчителі при впровадженні історичного матеріалу у свою роботу, такі як відсутність єдиного методичного підходу, обмеження в часі, потреба додаткової підготовки.

Біографія автора

Лівіа Месарош, кафедра математики та інформатики, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м.Берегово, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Zosh J., Zosh J., Hopkins E., Jensen H., Liu C., Neale D., Hirsh-Pasek K., Solis S., Whitebread D. Learning through play: a review of the evidence (white paper). The LEGO Foundation, DK.paper. 2017. 40 р.

Матяш О., Терепа А. Математика у творчості. Творчість у математиці: монографія. Вінниця: Твори, 2018. 283 с.

Месарош Л.B. Використання історичного матеріалу на уроках математики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти і технологій» (м.Біла Церква, 20 березня 2024 року). Біла Церква: ЦФЕНД, 2024. С.16.

Лісковець С., Гуда О., Тимощук В. Історія математики в контексті вивчення математичних дисциплін у закладах вищої освіти Український педагогічний журнал. 2020. №4. 215‒223.

Бевз В. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів. автореф. дис... ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02. Київ. 2007. 49 с.

Розуменко А.О., Власенко В.Ф., Розуменко А.М. Знамениті задачі математики. Фізико математична освіта. 2015. №3 (6). С.51‒65.

Сверчевська І. Історико-генетичний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів математики. Фізико-математична освіта. 2017. №4 (14). С.82‒86.

Шестопал О.В. Історичні хвилинки як дієвий засіб мотивації до вивчення математики. 2015. URL: http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2015/03/Shestopal.pdf (дата звернення: 03.03.2024 р.)

Бевз Г.П., Бевз В.Г., Васильєва Д.В., Владімірова Н.Г. Математика: підр. для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта, 2022. 256 с.

Пузирьов В. Використання історичного матеріалу при викладанні вищої математики – один з чинників розвитку пізнавального інтересу студентів. Проблеми методики фізико-матем. і технологічної освіти. 2015. №8. С.47‒52.

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Харків: Гімназія, 2022. 351 с.

Васильєва Д.В. Патріотичне виховання учнів на уроках математики в основній школі. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Фізика і математика у вищій і середній школі. 2015. №15. С.21‒27.

Бевз Г., Бевз В. Математика: під. для 5 кл. К.: Зодіак-ЕКО. 2005. 352 с.

Істер О.С. Математика. 5 кл. під. для закладів середньої освіти. Київ: Генеза, 2018. 288 с.

References

Zosh, J., Zosh, J., Hopkins, E., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Hirsh-Pasek, K., Solis, S., & Whitebread, D. (2017). Learning through play: a review of the evidence (white paper). The LEGO Foundation, DK.paper.

Matiash, O., & Terepa, A. (2018). Matematyka v tvorchosti. Tvorchist v matematytsi [Mathematics in creativity. Creativity in mathematics]. Tvory. (in Ukrainian).

Mesarosh, L.B. (2024). Vykorystannia istorychnoho materialu na urokakh matematyky. Suchasni svitovi tendentsii rozvytku nauky, osvity i tekhnolohii ‒ Proceedings of International scientific conference (p.16). TSFEND. (in Ukrainian).

Liskovets, S., Huda, O., & Tymoshchuk, V. (2020). Istoriia matematyky v konteksti vyvchennia matematychnykh dystsyplin u zakladakh vyshchoi osvity [History of mathematics in the context of mathematical courses study in institutions of higher education]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 215‒223. (in Ukrainian).

Bevz, V. (2007). Istoriia matematyky yak intehratsiina osnova navchannia predmetiv matematychnoho tsyklu u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv [Mathematics history as an integrative basis for learning the mathematical cycle subjects in the future teacher professional training]. Extended abstract of Doctoral dissertation. Kyiv. (in Ukrainian).

Rozumenko, A.O., Vlasenko, V.F., & Rozumenko, A.M. (2015). Znamenyti zadachi matematyky [Famous mathematics problems]. Fizyko matematychna osvita, 3 (6), 51‒65. (in Ukrainian).

Sverchevska, I. (2017). Istoryko-henetychnyi pidkhid u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv matematyky [Historical-genetic approach in future mathematics teachers training]. Fizyko matematychna osvita, 4 (14), 82‒86. (in Ukrainian).

Shestopal, O.V. (2015). Istorychni khvylynky yak diievyi zasib motyvatsii do vyvchennia matematyky [Historical ideas as a source of learning mathematics motivation]. URL: http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2015/03/Shestopal.pdf (in Ukrainian).

Bevz, H.P., Bevz, V.H., Vasylieva, D.V., & Vladimirova, N.H. (2022). Matematyka: pid. dlia 5 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Mathematics. Textbook. 5th gr. of general secondary education institutions]. Osvita. (in Ukrainian).

Puzyrov, V. (2015). Vykorystannia istorychnoho materialu pry vykladanni vyshchoi matematyky – odyn z chynnykiv rozvytku piznavalnoho interesu studentiv. [Use of historical material in teaching higher mathematics as a factor of student cognitive interest development]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 8, 47‒52. (in Ukrainian).

Merzliak, A., Polonskyi, V., & Yakir, M. (2022). Matematyka. Pidruchnyk dlia 5 kl. zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Mathematics. Textbook for the 5th grade of institutions of general secondary education]. Himnaziia. (in Ukrainian).

Vasylyeva, D.V. (2015). Patriotychne vykhovannya uchniv na urokakh matematyky v osnovniy shkoli [Patriotic student education on mathematics lessons in primary school]. Naukovyy chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Fizyka i matematyka u vyshchiy i seredniy shkoli, 15, 21‒27. (in Ukrainian).

Bevz, H., & Bevz, V. (2005). Matematyka: pidr. dlya 5 klasu [Mathematics: textbook for 5th grade]. Zodiak-EKO. (in Ukrainian).

Ister, O.S. (2018). Matematyka. 5 kl. pidr. dlya zakladiv serednoyi osvity [Mathematics. 5th grade textbook for secondary education institutions]. Heneza. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Месарош, Л. . (2024). МІСЦЕ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 120–123. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.120-123

Номер

Розділ

Статті