СОЦІАЛЬНА УСПІШНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.141-144

Ключові слова:

соціальна успішність, успішність, успіх, соціальна активність, активність, студентська молодь.

Анотація

Потреба особистості в отриманні соціального успіху та здатність вирішувати нагальні проблеми суспільства стає наразі все більш важливою. Активна діяльність є запорукою соціального успіху особистості та формуванню соціально успішної особистості. Соціальна успішність студента в умовах вищого навчального закладу формується у процесі певної діяльності, соціальної активності та міжособистісній взаємодії. Мета статті: обґрунтувати соціальну успішність як умову формування соціальної активності студентської молоді. Застосовано методи теоретичного аналізу сучасної наукової літератури українських та зарубіжних дослідників, узагальнення й систематизації для поглиблення розуміння поняття соціальна успішність та активність студентської молоді. Дослідницька увага приділена питанням важливості сприяння підвищенню рівня соціальної активності студентської молоді та соціальної успішності, оскільки це впливає не тільки на формування активної життєвої позиції здобувачів, а й допомагає поліпшити рівень засвоєння знань. У статті розкрито поняття соціальної активності студента, зокрема як якість особистості, яка виявляється у різних формах соціально важливої діяльності, зокрема тої, що є проявом соціальної успішності. Досягнення соціального успіху особистістю неможлива без її соціальної активності у важливих сферах життєдіяльності. Саме тому формування соціальної активності студентської молоді є одним із важливих завдань закладу вищої освіти, бо саме це у перспективі допоможе у формуванні успішної особистості, що буде мати активну життєву позицію та мати бажання впливати не тільки на життя своєї громади, а й на життя країни.

Біографії авторів

Ірина Нохріна, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Київський столичний університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

викладачка

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота»

Анастасія Котелевець, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Київський столичний університету імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

викладачка

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота»

Посилання

Список використаної літератури

«Про вищу освіту»: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T141556?an=2414 (дата звернення: 28.03.2024).

Spirina T., Liakh T. Social workers training in continuing education system. The Modern Higher Education Review. 2019. No 4. P.27–34.

Weber M. Max Weber’s complete writings on academic and political vocations. 1864–1920. Sanford: Algora Publishing, 2007. 236 p.

Енциклопедія освіти / ред. В.Г.Кремень. 2-ге вид. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 1144 с.

Зливкова В.Л., Кузікова С.Б., Максименка С.Д. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика: монографія. Київ-Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2015. 430 с.

Методика формування соціально успішної особистості старшокласника в системі загальної середньої освіти: метод. рек. / В.І.Кириченко та ін. Київ : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2022. 133 с.

Митник О.Я. Підготовка майбутнього вчителя до формування соціальної успішності молодшого школяра. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім..М.П.Драгоманова. 2019. Т.17, №31. С.116–121.

Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник : словник. 4-те вид. Київ: Каравела, 2020. 418 с.

Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року : Указ Президента України від 12.03.2021 р. № 94/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text (дата звернення: 18.03.2024).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII: станом на 4 січня 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 18.03.2024).

Про основні засади молодіжної політики: Закон України від 27.04.2021 р. № 1414-IX: станом на 31 березня 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (дата звернення: 18.03.2024).

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року: Розпорядж. Каб. Міністрів України від 09.10.2020 р. № 1233-р: станом на 30 груд. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-р#Text (дата звернення: 18.03.2024).

Савін Є.Є. Формування профілю сучасної соціально успішної молодої людини в контексті реалізації державної молодіжної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_1_14 (дата звернення: 10.01.2023)

Харченко С.Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика : монографія. Луганськ : Альма-матер, 2006. 320 с.

Ярема А.І. Феномен успіху в соціологічному вимірі. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2010. №4. С.92–99.

References

«Pro vyshchu osvitu», Zakon Ukrainy (2014) [Law of Ukraine «On Higher Education»] No.1556-VII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T141556?an=2414 (in Ukrainian)

Spirina, T., & Liakh, T. (2019) Social workers training in continuing education system. The Modern Higher Education Review, 4, 27–34. (in Ukrainian).

Weber, M. (2007). Max Weber’s complete writings on academic and political vocations. 1864–1920. Algora Publishing.

Kremen, V.H. (2021). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] (2nd ed.). Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

Zlyvkova, V.L., Kuzikova, S.B., & Maksymenka, S.D. (2015). Osobystist u rozvytku: psykholohichna teoriia i praktyka [Personality in development: psychological theory and practice]. SumDPU im. A.S.Makarenka. (in Ukrainian)

Kyrychenko, V.I. (2022). Metodyka formuvannia sotsialno uspishnoi osobystosti starshoklasnyka v systemi zahalnoi serednoi osvity [Method of forming a socially successful personality of a high school student in the system of general secondary education]. In-t problem vykhovannia NAPN Ukrainy. (in Ukrainian)

Mytnyk, O.Ya. (2019). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do formuvannia sotsialnoi uspishnosti molodshoho shkoliara [Preparation of the future teacher for the formation of the social success of the younger schoolboy]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im.M.P.Drahomanova, 17(31), 116–121. (in Ukrainian)

Prykhodko, Yu.O., & Yurchenko, V.I. (2020). Psykholohichnyi slovnyk-dovidnyk [ Psychological dictionary]. Karavela. (in Ukrainian)

Pro Natsionalnu molodizhnu stratehiiu do 2030 roku, Ukaz Prezydenta Ukrainy No.94/2021 [On the National Youth Strategy until 2030: Decree of the President of Ukraine]. (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94/2021#Text (in Ukrainian)

Pro osvitu, Zakon Ukrainy No.2145-VIII [On education: Law of Ukraine]. (2024). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian)

Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky, Zakon Ukrainy No. 1414-IX [On the main principles of youth policy: Law of Ukraine]. (2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text (in Ukrainian)

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy natsionalno-patriotychnoho vykhovannia na period do 2025 roku, Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy No.1233-r [On the approval of the Concept of the State targeted social program of national and patriotic education for the period until 2025: Order of Cabinet of Ministers of Ukraine]. (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-р#Text

Savin, Ye.Ye. (2013). Formuvannia profiliu suchasnoi sotsialno uspishnoi molodoi liudyny v konteksti realizatsii derzhavnoi molodizhnoi polityky [Formation of the profile of a modern socially successful young person in the context of the implementation of the state youth policy]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok., 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_1_14. (in Ukrainian)

Kharchenko, S.Ya. (2006). Sotsializatsiia ditei ta molodi v protsesi sotsialno-pedahohichnoi diialnosti: teoriia i praktyka [Socialization of children and youth in the process of socio-pedagogical activity: theory and practice]. Alma-mater. (in Ukrainian)

Yarema, A.I. (2010). Fenomen uspikhu v sotsiolohichnomu vymiri [The phenomenon of success in the sociological dimension]. Visnyk Lvivskoho universytetu, 4, 92–99. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Нохріна, І. ., & Котелевець, А. . (2024). СОЦІАЛЬНА УСПІШНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 141–144. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.141-144

Номер

Розділ

Статті