КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.154-157

Ключові слова:

екологічна культура, навколишнє середовище, неперервна екологічна підготовка майбутніх педагогів, освітня система. сталий розвиток.

Анотація

Посилення уваги до екологічної підготовки молоді в системі сучасної освіти є однією з важливих проблем сьогодення. Гарантії збереження довкілля проявляються в екологічних знаннях, уміннях і навичках, а також у соціокультурній поведінці та світогляді населення. Відтак одним із пріоритетних завдань освітньої системи є формування екологічного культури молоді через впровадження системи неперервної екологічної освіти на засадах сталого розвитку. Мета статті – дослідити проблему неперервної екологічної підготовки майбутніх педагогів на засадах сталого розвитку. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури, систематизація, узагальнення. Встановлено, що забезпечення сталого розвитку суспільства передбачає позитивну життєдіяльність людей через створення умов, які сприяють гармонізації їх взаємин, розвитку і задоволенню їхніх потреб у соціоприродному середовищі, надання можливостей з формування екологічної культури в освітній сфері. Досліджено особливості неперервної екологічної підготовки майбутніх педагогів на основі концепції сталого розвитку, виокремлено зміст і результат цього процесу.

Біографії авторів

Оксана Повідайчик, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Ольга Гринь, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Герасимчук З. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та практики): автореф. дис. … докт. екон. наук: спец. 08.10.01. Львів, 2002. 47 с.

Пруднєва Т., Ткаченко М., Крамаренко А. Концепція сталого розвитку регіону. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип.6 (11). С.356–359.

Сулацкова О.Ф. Концепція ноосфери В.І. Вернадського як новий етап осмислення проблематики культури та цивілізації. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2008. Вип.12. С.63–66.

Краснянська Н.Д., Слободянюк О.Р. Сталий розвиток та екологічна освіта. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. №74. Т.3. С.31–34.

Nguyen D.Q. A comparative study of the perspectives of academics, students and industry on environmental education in engineering courses. Global Journal of Engineering Education. 2000. Vol.1. №3. P.247–257.

Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку: науково-методичний посібник. Дніпропетровськ: Роял Принт, 2011. 200 с.

Spínola Н. Environmental culture and education: a new conceptual framework. Creative Education. 2021. Vol.12. №.5. Р.983–998.

Бондар О.І., Барановської В.Є., Єресько О.В. Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях: науково-методичний посібник для вчителів. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 228 с.

Концепція екологічної освіти України. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2002. №7. С.3–23.

Іванчук С. Екологічне виховання дошкільників у контексті його актуальних дефініцій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. №70. Т.2. С.54–58.

Sheryn D. International Journal of Sustainable Development and World ecology. Ecological literacy and psychographics lifestyle contributors to ecological knowledge and understanding. Engineering and Environment. 2018. №5. P.117–130.

References

Herasymchuk, Z. (2002). Ekoloho-ekonomichni osnovy formuvannia ta realizatsii rehionalnoi polityky staloho rozvytku (pytannia metodolohii ta praktyky) [Ecological and economic foundations of formation and implementation of regional policy of sustainable development (issues of methodology and practice)]. Extended abstract of Doctoral dissertation. Lviv. (in Ukrainian).

Prudnieva, T., Tkachenko, M., & Kramarenko, A. (2018). Kontseptsiia staloho rozvytku rehionu [The concept of sustainable development of the region]. Pryazovsky Economic Bulletin, 6 (11), 356–359. (in Ukrainian).

Sulatskova, O.F. (2008). Kontseptsiia noosfery V.I. Vernadskoho yak novyi etap osmyslennia problematyky kultury ta tsyvilizatsii [The concept of V.I.Vernadskyi noosphere as a new stage of understanding the culture and civilization problems]. Scientific bulletin of Lesya Ukrainka Volyn National University, 12, 63–66. (in Ukrainian).

Krasnianska, N.D., & Slobodianiuk, O.R. (2021). Stalyi rozvytok ta ekolohichna osvita [Sustainable development and environmental education]. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 74 (3), 31–34. (in Ukrainian).

Nguyen, D.Q. (2000). A comparative study of the perspectives of academics, students and industry on environmental education in engineering courses. Global Journal of Engineering Education, 1 (3), 247–257.

Vysotska, O.Ye. (2011). Osvita dlia staloho rozvytku: naukovo-metodychnyi posibnyk [Education for sustainable development: a scientific and methodological guide]. Roial Prynt. (in Ukrainian).

Spínola, N. (2021). Environmental culture and education: a new conceptual framework. Creative Education, 12 (5), 983–998.

Bondar, O.I., Baranovskoi, V.Ye., & Yeresko, O.V. (2015). Ekolohichna osvita dlia staloho rozvytku u zapytanniakh ta vidpovidiakh: naukovo-metodychnyi posibnyk dlia vchyteliv [Environmental education for sustainable development in questions and answers: a scientific and methodological guide for teachers]. Hrin D.S. (in Ukrainian).

Kontseptsiia ekolohichnoi osvity Ukrainy (2002). [Concept of environmental education of Ukraine]. Information collection of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 7, 3–23. (in Ukrainian).

Ivanchuk, S. (2020). Ekolohichne vykhovannia doshkilnykiv u konteksti yoho aktualnykh definitsii [Environmental education of preschoolers in the context of its current definitions]. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 70 (2), 54–58. (in Ukrainian).

Sheryn, D. (2018). International Journal of Sustainable Development and World ecology. Ecological literacy and psychographics lifestyle contributors to ecological knowledge and understanding. Engineering and Environment, 5, 117–130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Повідайчик, О., & Гринь, О. . (2024). КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 154–157. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.154-157

Номер

Розділ

Статті