ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.158-161

Ключові слова:

заклад вищої освіти, інтеграція, конкурентоспроможність, навчальна робота, науково-дослідницька діяльність, педагог, формування.

Анотація

Актуалізується потреба у формуванні конкурентоспроможності майбутніх педагогів, яка виявляється в глибоких знаннях у сфері професійної діяльності, розвинених професійно-особистісних якостях, здатності адекватно та швидко реагувати на динамічні зміни в освітній сфері, високому рівні особистісної відповідальності щодо виконання професійних функцій. Ефективність формування конкурентоспроможності майбутніх вчителів забезпечується через інтеграцію навчальної і науково-дослідницької діяльності студентів, вбудованої в зміст професійної підготовки. Мета статті – дослідити особливості інтеграції навчальної і науково-дослідницької діяльності в процесі формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у вищій школі. Методи дослідження – аналіз і синтез, порівняння, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), узагальнення (з метою формування авторських висновків). Поняття конкурентоспроможності педагога розглянуто з позиції різних галузей наукових знань. Обґрунтовано, що ефективність формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів забезпечується через інтеграцію навчальної і науково-дослідницької діяльності за умови дотримання визначених принципів і впровадження системи відповідних заходів з інтеграції освіти і науки у вищій школі.

Біографії авторів

Володимир Прошкін, кафедра математики і фізики, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

професор

Анатолій Штимак, кафедра системного аналізу та теорії оптимізації, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

старший викладач

Сергій Тополянський, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Johnson S.A. Dictionary of the English language. In two volumes. Vol.1. Ed. 6-th. London: Cosimo Classics, 1755. 1092 p.

Knight F.H. Risk, uncertainty and profit. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 1921. 381 р.

Чіков І.А. Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття. Агросвіт. 2019. Вип.10. С.74–80.

Шпак О.Г. Еволюція теорії конкуренції в умовах динамічного зовнішнього середовища. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. №6. T.4. С.95–98.

Porter M. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press, 1985. 557 р.

Адамик В.А. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2012. №1. С.69–78.

Дейнега О.В. Методологічні аспекти оцінювання конкурентоздатності підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. Вип.623. С.61–68.

Lyotard J-F. The post-modern condition. A report on knowledge. Manchester: Manchester Univ. Press. 1984. 144 р.

Колот А.М., Грішнова О.А., Герасименко О.О. та ін. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 352 с.

Martens R. Social Psychology and Physical Activity. New York: Harper & Row, 1975. 180 р.

Абабілова Н.М. Конкурентоздатність – необхідна умова розвитку особистості. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. Спецвипуск «Сучасні тенденції педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції». 2010. С.9–13.

Бондар В.І. Конкурентоспроможність і конкурентоздатність як домінантні характеристики сучасного фахівця-освітянина: понятійнокатегоріальний контекст. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали доп. звітно-наук. конф. викл. ун-ту за 2007 р. (м.Київ, 5–6 лютого 2008 р.). / Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова; редкол.: В.П.Андрущенко (голова) [та ін.]. Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2008. С.3–6.

Прошкін В.В. Інтеграція науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів. Наука і освіта. 2010. № 7. С.214–218.

References

Johnson, S.A. (1755). Dictionary of the English language. In two volumes. Vol.1. Ed. 6-th. Cosimo Classics.

Knight, F.H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Houghton Mifflin Company.

Chikov, I.A. (2019). Konkurentsiia: teoretychni pidkhody do rozuminnia sutnosti poniattia [Competition: theoretical approaches to understanding the essence of the concept. Agrosvit]. Ahrosvit, 10, 74–80. (in Ukrainian).

Shpak, O.H. (2011). Evoliutsiia teorii konkurentsii v umovakh dynamichnoho zovnishnoho seredovyshcha [The evolution of the theory of competition in the conditions of a dynamic external environment]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 6 (4), 95–98. (in Ukrainian).

Porter, M. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. The Free Press.

Adamyk, V.A. (2012). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu [Evaluation of the competitiveness of the enterprise]. Bulletin of the Ternopil National Economic University, 1, 69–78. (in Ukrainian).

Deineha, O.V. (2008). Metodolohichni aspekty otsiniuvannia konkurentozdatnosti pidpryiemstv [Methodological aspects of assessing the competitiveness of enterprises]. Bulletin of National University «Lviv Polytechnic», 623, 61–68. (in Ukrainian).

Lyotard, J-F. (1984). The post-modern condition. A report on knowledge. Manchester Univ.

Kolot, A.M., Hrishnova, O.A., & Herasymenko, O.O. et al. (2010). Sotsializatsiia vidnosyn u sferi pratsi v konteksti stiikoho rozvytku [Socialization of labor relations in the context of sustainable development]. KNEU. (in Ukrainian).

Martens,R. (1975). Social Psychology and Physical Activity. Harper & Row.

Ababilova, N. M. (2010). Konkurentozdatnist – neobkhidna umova rozvytku osobystosti [Competitiveness is a necessary condition for personality development]. Scientific Bulletin of K.D.Ushinskyi South Ukrainian State Pedagogical University. Special issue «Modern trends in pedagogical science of Ukraine and Israel: the path to integration», 9–13. (in Ukrainian).

Bondar, V.I. (2008). Konkurentospromozhnist i konkurentozdatnist yak dominantni kharakterystyky suchasnoho fakhivtsia-osvitianyna: poniatiino-katehorialnyi kontekst [Competitiveness and competitiveness as dominant characteristics of a modern educational specialist: conceptual and categorical context]. The unity of education and scientific research is the main principle of the university ‒ Proceedings of scientific confernce (pp.3‒6). M.P.Drahomanov NPU. (in Ukrainian).

Proshkin, V.V. (2010). Intehratsiia naukovo-doslidnoi y navchalnoi roboty v universytetskii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv [Integration of research and educational work in the university training of future teachers]. Science and education, 7, 214–218. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Прошкін, В. ., Штимак, А. ., & Тополянський, С. (2024). ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 158–161. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.158-161

Номер

Розділ

Статті