ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.162-166

Ключові слова:

змішане навчання, професійне вигорання, рівні емоційного вигорання, гармонізація психофізичного стану

Анотація

Стаття присвячена проблемі профілактики професійного вигорання викладачів в умовах змішаного навчання. Дана форма навчання поєднує онлайн-ресурси та традиційні заняття. Підкреслюється, що умови, в яких організується змішане навчання, чинять негативний вплив на членів педагогічного колектив, викликаючи у них сильне емоційне напруження і стрес. Все це призводить до виснаження внутрішніх ресурсів і професійного вигорання викладачів, що і зумовлює актуальність проблеми профілактики професійного вигорання викладачів в умовах змішаного навчання. У статті розглядаються результати трьох етапів дослідження рівня емоційного вигорання у викладачів кафедри соціальних технологій НАУ та кафедри психології та педагогіки КНЕУ, яке проводилось у 2022 та 2023 роках. Мета статті: огляд та характеристика методів професійного вигорання викладачів закладів вищої освіти в умовах змішаного навчання. Методи дослідження: теоретичні, емпіричні, інтерпретаційні. Практичним результатом дослідження, представленого в статті, є конкретні рекомендації з гармонізації психофізичного стану викладачів, які потерпають від професійного вигорання, на всіх трьох рівнях регуляції психофізичного стану, а саме: фізіологічному, емоційно-вольовому та ціннісно-смисловому.

Біографії авторів

Марина Радченко, кафедра соціальних технологій, Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна

кандидат психологічних наук, доцент

Ірина Прожога, кафедра соціальних технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Бойко В.В. Синдром емоційного вигорання в професійному спілкуванні. СПб., Добродійко, 2019. 112 с.

Дудяк В. Емоційне вигорання. Київ: Главник, 2017. 128 с.

Думанська Г. Синдром емоційного вигорання у педагогів. Психолог. 2020. №45. С.3‒5.

Єгорова Є. Феномен емоційного вигорання та його прояви в професійній діяльності педагогічних працівників закладів профтехосвіти. Педагогіка і психологія. 2010. №4. С.66–73.

Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В., Ковальчук О.С., Федосова Г.Л., Філатова О.Ф., Філь О.А. Дослідження синдрому професійного вигорання у вчителів. Київ: Міленіум, 2014. 24 с.

Качур О. Профілактика професійного вигорання в закладах освіти. Психолог. 2010. №40. С.3‒6.

Перегончук Н.В. Проблема емоційної стійкості в професійній діяльності педагога. Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук.пр. Ін-ту психології ім..Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ХІІ, ч. 4. Київ: Ін-т психології ім..Г.С.Костюка АПН України, 2010. С.322‒ 331.

Перегончук Н.В. Професійне вигорання» як фактор розвитку особистості педагога: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2011. 219 с.

Піговська С. Профілактика синдрому професійного вигорання. Психолог. 2021. №14-15. С.49‒54.

Прожога І.В., Гайтан Ю.Є., Краснюк Н.О., Никитчук К.С., Перкова О.О. Розвиток емпатії як чинник співпереживання у майбутніх соціальних працівників. Інноваційна педагогіка.. 2021. №42. С.191–198.

Прожога І.В., Радченко М.І., Вішталюк В. Досвід підготовки соціальних працівників в умовах змішаного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2022. №2 (51). С.109–112.

Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти; за наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. Київ: Міленіум, 2004. 264 с.

Maslach, C., Goldberg, J. Prevention of burnout: new perspectives. Applied and Preventive Psychology. 2018. № 7. P.63–74.

References

Boyko, V.V. (2019). Syndrom emotsiynoho vyhorannya v profesiynomu spilkuvanni [Syndrome of emotional burnout in professional communication]. Dobrodiyko. (in Ukrainian).

Dudyak, V. (2017). Emotsiyne vyhorannya [Emotional burnout]. Hlavnyk. (in Ukrainian).

Dumansʹka, H. (2020). Syndrom emotsiynoho vyhorannya u pedahohiv [Syndrome of emotional burnout in teachers], Psykholoh, 45, 3‒5. (in Ukrainian).

Yehorova, Ye. (2010). Fenomen emotsiynoho vyhorannya ta yoho proyavy v profesiyniy diyalʹnosti pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv proftekhosvity [The phenomenon of emotional burnout and its manifestations in the professional activity of pedagogical workers of vocational schools]. Pedahohika i psykholohiya, 4, 66–73. (in Ukrainian).

Karamushka, L.M., Zaychykova, T.V., Kovalʹchuk, O.S., Fedosova, H.L., Filatova O.F., & Filʹ, O.A. (2014). Doslidzhennya syndromu profesiynoho vyhorannya u vchyteliv [Study of professional burnout syndrome among teachers]. Milenium. (in Ukrainian).

Kachur, O. (2010). Profilaktyka profesiynoho vyhorannya v zakladakh osvity [Prevention of professional burnout in educational institutions]. Psykholoh, 40, 3‒6. (in Ukrainian).

Perehonchuk, N.V. (2010). Problema emotsiynoyi stiykosti v profesiyniy diyalʹnosti pedahoha [The problem of emotional stability in the professional activity of a teacher]. In S.D.Maksymenko (Ed.), Problemy zahalʹnoyi ta pedahohichnoyi psykholohiyi (pp.322‒ 331). In-t psykholohiyi imeni H.S.Kostyuka APN Ukrayiny. (in Ukrainian).

Perehonchuk, N.V. (2011). Profesiyne vyhorannya yak faktor rozvytku osobystosti pedahoha [Professional burnout as a factor in the development of a teacher's personality] [Unpublished Candidate dissertation]. Kyiv. (in Ukrainian).

Pihovsʹka, S. (2021). Profilaktyka syndromu profesiynoho vyhorannya. Psykholoh. 2021. №14-15. S.49‒54. . (in Ukrainian).

Prozhoha, I.V., Haytan, Yu.Ye., Krasnyuk, N.O., Nykytchuk, K.S., & Perkova, O.O. (2021). Rozvytok empatiyi yak chynnyk spivperezhyvannya u maybutnikh sotsialʹnykh pratsivnykiv [Development of empathy as a factor of empathy in future social workers]. Innovatsiyna pedahohika, 42, 191–198. (in Ukrainian).

Prozhoha, I.V., Radchenko, M.I., & Vishtalyuk, V. (2022). Dosvid pidhotovky sotsialʹnykh pratsivnykiv v umovakh zmishanoho navchannya [Experience of training social workers in conditions of mixed education]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 2 (51), 109–112. (in Ukrainian).

Maksymenko, S.D., Karamushka, L.M., & Zaychykova, T.V. (Eds.). (2004). Syndrom «profesiynoho vyhorannya» ta profesiyna karʺyera pratsivnykiv osvitnikh orhanizatsiy: genderni aspekty ["Professional burnout" syndrome and the professional career of employees of educational organizations: gender aspects]. Milenium. (in Ukrainian).

Maslach, C., & Goldberg, J. (2018). Prevention of burnout: new perspectives. Applied and Preventive Psychology, 7, 63–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Радченко, М. ., & Прожога, І. . (2024). ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 162–166. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.162-166

Номер

Розділ

Статті