АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СИСТЕМ ТА ЗАСТОСУНКІВ В МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.167-172

Ключові слова:

змішане навчання, заклади середньої освіти, системи підтримки навчання, тестові системи, імерсивний застосунок AR Book.

Анотація

Сучасний світ ставить перед людиною задачу знаходитися в постійному пошуку навчальних відомостей, вчитися та самореалізовуватися в будь-яких умовах, вміти вибудовувати персональну траєкторію навчання, насичену засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Метою статті є аналіз деяких інформаційно-комунікаційних технологій та засобів, що можуть бути використані у процесі організації навчання у закладах середньої освіти за моделлю змішаного навчання. Методи дослідження: порівняльний аналіз деяких систем та технологій для підтримки змішаного навчання в закладах середньої освіти для виокремлення найбільш дієвих в сучасних умовах. В статті проаналізовано деякі інформаційно-комунікаційні технології та засоби, що можуть бути використані в процесі організації навчання в закладах середньої освіти за моделлю змішаного навчання; розглянуто їх переваги та недоліки з точки зору вчителя, учнів та батьків. Наведено порівняльний аналіз таких систем підтримки навчання як Moodle, Google Classroom, Human та Microsoft Teams, що є найбільш поширеними в закладах середньої освіти України; розглянуто системи зворотного зв’язку Google Forms, Survio та Online Test Pad, які можуть бути використані для перевірки навчальних досягнень учнів як під час аудиторного так і позааудиторного навчання. Описано можливості, переваги та недоліки наведених систем тестування. Розглянуто імерсивний застосунок AR Book для візуалізації процесу навчання та можливості створення персонального освітнього середовища як для учня так і вчителя.

Біографія автора

Наталя Рашевська, Інститут цифровізації освіти НАПН України, м.Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Бугайчук К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 54. Вип. 4. С. 1-18.

Закон України Про освіту. URL : https://urst.com.ua/act/pro_osvitu

Мусійовська О. Ф. Проблеми впровадження комбінованого навчання у вищій школі України. Інформаційні технології і засоби навчання. 2008. №3 (7). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/content/08mofshu.htm

Рашевська Н. В. Мобільні інформацій-но-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Київ, 2011. 21 с.

Татауров В. П., Чевська К. С. Використання сервісів для організації освітньо-інформаційного середовища студентів ІТ-спеціальностей. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. 2018. № 24. С.120‒124.

References

Buhaichuk, K.L. (2016). Zmishane navchannia: teoretychnyi analiz ta stratehiia vprovadzhennia v osvitnii protses vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Blended learning: theoretical analysis and implementation strategy in the educational process of higher educational institutions]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 54(4), 1-18. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy pro Osvitu [Law of Ukraine On Education]. URL: https://urst.com.ua/act/pro_osvitu (in Ukrainian).

. Musiiovska, O.F. (2008). Problemy vprovadzhennia kombinovanoho navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy [Problems of implementation of combined education in higher education of Ukraine]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 3 (7). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/content/08mofshu.htm (in Ukrainian).

Rashevska, N.V. (2011). Mobilni informatsii-no-komunikatsiini tekhnolohii navchannia vyshchoi matematyky studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Mobile information and communication technologies for teaching higher mathematics to students of higher technical educational institutions]. Extended abstract of Candidate dissertation. Kyiv, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy. (in Ukrainian).

Tataurov, V. P., & Chevska, K. S. (2018). Vykorystannia servisiv dlia orhanizatsii osvitno-informatsiinoho seredovyshcha studentiv IT-spetsialnostei [The use of services for the organization of the educational and informational environment of students of IT specialties]. Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia: Pedahohichna, 24, 120‒124. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Рашевська, Н. . (2024). АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СИСТЕМ ТА ЗАСТОСУНКІВ В МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 167–172. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.167-172

Номер

Розділ

Статті