ФЕНОМЕН ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ТАКСОНОМІЯ ТИПІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.173-177

Ключові слова:

готовність, готовність до діяльності, структура готовності, типи готовності.

Анотація

Розглянуто синтез психолого-педагогічних підходів до визначення поняття «готовність». Мета статті ‒ на основі аналізу сутності та структури готовності обґрунтувати таксономію її типів. Методи дослідження, як аналіз психолого-педагогічної літератури, систематизація та узагальнення дослідницьких матеріалів, їх синтез та порівняння. З’ясовано зміст і сутність поняття «психологічна готовність до діяльності». Педагогічне трактування готовності пов’язане з поняттям «готовність вчителя до різних видів професійної діяльності» Обґрунтовано та визначено структурні компоненти готовності особистості до діяльності, що містить такі компоненти як-от: мотиваційний (мотиви, ставлення особистості до діяльності, здійснює регулятивну функцію); когнітивний (теоретичні знання про предмет, здійснює інформаційно-орієнтаційну функцію); операційний (вміння та навички, здійснює конструктивну функцію). Обґрунтовано таксономію типів готовності, що складається з кількох класифікацій: за компонентами (мотиваційний, когнітивний, операційний); за напрямом наукових досліджень (психологічна, педагогічна, управлінська); за підходами (функціональний, особистісний); за часовими характеристиками (довгострокова, тимчасова), та відображає загальну структуру поняття готовність в психолого-педагогічній літературі.

Біографія автора

Юлія Рій, кафедри освітології та психолого-педагогічних наук, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка м. Київ, Україна

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Антонова О.Є. Професійне самовдосконалення майбутнього вчителя шляхом розвитку його здібностей та обдарувань. Нові технології навчання/ 2014. Вип.81. С.8‒13.

Гармаш Т.А. Готовність до професійної діяльності як передумова ефективної управлінської діяльності майбутнього фахівця із логістики. Науковий огляд. 2017. № 4 (36). С.1‒10.

Кокун О.М. Зміст та структура психологічної готовності фахівців до екстремальних видів діяльності. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2010. Вип.7. С.182‒190.

Сущенко Л.О. Науково-педагогічний супровід професійного зростання освітян: теорія і практика: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2011. 148 с.

Мариновська О.Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: монографія. Івано-Франківськ: Симфонія-форте; Полтава: Довкілля, 2009. 500 с.

Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. Знання. 1989. Т.43, № 2. С.48.

Сердюк Л.З., Петрученко Н.М. Зміст та структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю. Освіта регіону. 2011. №5. С.140‒144.

Шаповалова І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення у вищих навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2016. 267 с.

Смолюк А.І. Професійний саморозвиток майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Луцьк, 2018. 240 с.

Професійна освіта: словник : навч. посіб. / за ред. Н.Г.Ничкало; уклад. С.У. Гончаренко та ін. Київ: Вища школа. 2000. 390 с.

Костюченко Л.В. Готовність майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2011. № 39 (1). С.61‒66.

Пелех Ю.В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності: автореф. дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2004. 30 с.

Шестакова Т.В. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2006. 20 с.

Желанова В.В. Готовність майбутніх учителів-філологів до використання мультимедійних технологій: сутність та структура. Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка. Психологія. Медицина. 2022. №12 (17). С.79‒88.

References

Antonova, O.E. (2014). Profesiyne samovdoskonalennya maybutnʹoho vchytelya shlyakhom rozvytku yoho zdibnostey ta obdaruvanʹ [Professional self-improvement of future teacher through the development of abilities and gifts]. Novi tekhnolohiyi navchannya, 81, 8‒13. (in Ukrainian).

Garmash, T.A. (2017). Hotovnistʹ do profesiynoyi diyalʹnosti yak peredumova efektyvnoyi upravlinsʹkoyi diyalʹnosti maybutnʹoho fakhivtsya iz lohistyky [Readiness for professional activity as a prerequisite for effective managerial activity of future logistics specialist]. Naukovyy ohlyad, 4 (36), 1‒10. (in Ukrainian).

Kokun, O.M. (2010). Zmist ta struktura psykholohichnoyi hotovnosti fakhivtsiv do ekstremalʹnykh vydiv diyalʹnosti [Content and structure of psychological readiness of specialists for extreme types of activities]. Problemy ekstremalʹnoyi ta kryzovoyi psykholohiyi, 7, 182‒190. (in Ukrainian).

Sushchenko, L.O. (2011). Naukovo-pedahohichnyy suprovid profesiynoho zrostannya osvityan: teoriya i praktyka [Scientific and pedagogical support of professional growth of educators: theory and practice]. KPU. (in Ukrainian).

Marinovska, O. Ya. (2009). Formuvannya hotovnosti vchyteliv do proektno-vprovadzhuvalʹnoyi diyalʹnosti: teoriya i praktyka [Formation of teachers' readiness for project-implementation activities: theory and practice]. Symphony forte, Dovkillya. (in Ukrainian).

Molyako, V.O. (1989). Psykholohichna hotovnistʹ do tvorchoyi pratsi [Psychological readiness for creative work]. Znannya, 43 (2), 48. (in Ukrainian).

Serdyuk, L.Z., & Petruchenko, N.M. (2011). Zmist ta struktura psykholohichnoyi hotovnosti do profesiynoyi diyalʹnosti studentiv z invalidnistyu [Content and structure of psychological readiness for professional activities of students with disabilities]. Osvita rehionu, 5, 140‒144. (in Ukrainian).

Shapovalova, I.V. (2016). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kulʹtury do profesiynoho samovdoskonalennya u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh [Preparation of future teachers of physical education for professional self-improvement in higher educational institutions]. Unpublished Candidate disssertation. Zaporizhzhia. (in Ukrainian).

Smolyuk, A.I. (2018). Profesiynyy samorozvytok maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly v osvitnʹomu seredovyshchi pedahohichnoho koledzhu [Professional self-development of future primary school teachers in the educational environment of a pedagogical college]. Unpublished Candidate disssertation. Lutsk. (in Ukrainian).

Nichkalo, N.G. (Ed.). (2000). Profesiyna osvita: slovnyk [Professional education: dictionary]. Higher School. (in Ukrainian).

Kostyuchenko, L.V. (2011). Hotovnistʹ maybutnikh vchyteliv pochatkovykh klasiv do profesiynoyi diyalʹnosti [Readiness of future primary school teachers for professional activity]. Psykholoho-pedahohichni problemy silʹsʹkoyi shkoly, 39 (1). 61‒66. (in Ukrainian).

Peleh, Yu.V. (2004). Teoretyko-metodychni zasady tsinnisno-smyslovoyi hotovnosti maybutnʹoho pedahoha do profesiynoyi diyalʹnosti [Theoretical and methodological foundations of the value-meaning readiness of the future teacher for professional activity]. Extended abstract of Doctoral dissertation. Kyiv. (in Ukrainian).

Shestakova, T.V. (2006). Formuvannya hotovnosti maybutnikh pedahohiv do profesiynoho samovdoskonalennya [Formation of readiness of future teachers for professional self-improvement]. Extended abstract of Candidate dissertation. Kyiv. (in Ukrainian).

Zhelanova, V.V. (2022). Hotovnistʹ maybutnikh uchyteliv-filolohiv do vykorystannya mulʹtymediynykh tekhnolohiy [Readiness of future teachers-philologists to use multimedia technologies: essence and structure]. Perspektyvy ta innovatsiyi nauky. Seriya: Pedahohika. Psykholohiya. Medytsyna, 12 (17), 79‒88. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Рій, Ю. (2024). ФЕНОМЕН ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ТАКСОНОМІЯ ТИПІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 173–177. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.173-177

Номер

Розділ

Статті