СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЖІНОК ВПО В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.189-194

Ключові слова:

соціальні адаптація, інтеграція, інструменти соціальної адаптації, внутрішньо-переміщена особа, проблеми та потреби ВПО.

Анотація

У статті досліджується соціальна адаптація жінок ВПО, які з повномасштабним вторгненням знайшли прихисток на Закарпатті. Мета статті: вивчення способів адаптації жінок ВПО в новому середовищі, а саме в Закарпатській області, задля допомоги у вирішенні найважливіших потреб жінок ВПО на теперішній час, а також ряду пов’язаних з цим досі невирішених проблем. Методи дослідження: аналіз, синтез та систематизації даних про соціальну адаптацію ВПО в Україні; проведено власне пілотажне дослідження жінок ВПО методом анкетування за допомогою Google forms з подальшим аналізом даних в SPSS. Дослідження вивчає способи соціальної адаптації жінок ВПО в новому середовищі, а саме в Закарпатській області, задля допомоги у вирішенні найважливіших потреб жінок ВПО на теперішній час, а також ряду пов’язаних з цим досі невирішених проблем. Проведено аналіз останніх публікацій на дану тему, а також здійснено аналіз основних понять. Також виокремлено інструменти соціальної адаптації ВПО в новому середовищі та проведено власне пілотажне дослідження жінок ВПО методом анкетування за допомогою Google forms з подальшим аналізом даних в SPSS.

Біографії авторів

Вікторія Рюль, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент

Крістіан Рюль, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

студент магістратури

Посилання

Список використаної літератури

Лібанова Е.М., Горбулін В.П., Пирожков С.І. та ін. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь). Київ: НАН України, 2015. 363 с.

Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції. Наукова доповідь за ред. канд. соціол. наук О.М.Балакірєвої. Київ: НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. 140 с.

Жданович Ю.М. Особливості адаптації дітей вимушених переселенців. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2017. Вип.21 (1). С.204-214.

Тітар І.О. Поняття та критерії адаптації й інтеграції

внутрішньо переміщених осіб і умови скасування статусу переселенця. Український соціум. 2016. Вип.4 (59). С.57‒68.

Юрків Я.І., Луканов Д.В. Труднощі соціально-психологічної адаптації вразливих верств внутрішньо переміщених осіб до нових умов життя. Вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип.1 (48). С.469‒472.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/page. (дата звернення 26.02.2024).

References

Libanova, E.M., Horbulin, V.P., & Pyrozhkov, S.I. (2015). Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi [The policy of integration of Ukrainian society in the context of challenges and threats of events in Donbas]. National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

Balakireva, O.M. (2016). Vymusheni pereselentsi ta pryimaiuchi hromady: uroky dlia efektyvnoi suspilnoi adaptatsii y intehratsii [Forced IDPs and host communities: lessons for effective social adaptation and integration]. National Academy of Sciences of Ukraine, State University "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

Zhdanovych, Yu.M. (2017). Osoblyvosti adaptatsii ditei vymushenykh pereselentsiv [Peculiarities of adaptation of children of forced immigrants]. Theoretical and methodological problems of raising children and school youth, 21 (1), 204‒214. (in Ukrainian)

Titar, I.O. (2016). Poniattia ta kryterii adaptatsii y intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib i umovy skasuvannia statusu pereselentsia [Concepts and criteria of adaptation and integration internally displaced persons and the conditions for canceling the status of a displaced person]. Ukrainian society, 4 (59), 57‒68. (in Ukrainian)

Yurkiv, Ya.I., & Lukanov, D.V. (2021). Trudnoshchi sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii vrazlyvykh verstv vnutrishno peremishchenykh osib do novykh umov zhyttia [Difficulties of socio-psychological adaptation of vulnerable groups of internally displaced persons to new living conditions]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 1 (48), 469‒472. (in Ukrainian)

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib: Zakon Ukrainy [On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons: Law of Ukraine]. Dated by October 20, 2014. No. 1706-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/page. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Рюль, В. ., & Рюль, К. (2024). СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЖІНОК ВПО В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 189–194. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.189-194

Номер

Розділ

Статті