ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.216-219

Ключові слова:

творча особистість, освітнє середовище, підготовка вчителя, професійний розвиток, моделювання, прогнозування, творче мислення, інноваційне мислення, ціннісні орієнтири.

Анотація

Мета статті: обґрунтувати особливості освітнього середовища як чинника оптимізації підготовки творчого вчителя в умовах закладу вищої освіти. Методи наукового пошуку: вивчення наукових досліджень з проблем змісту і розвитку освітнього середовища - для з’ясування теоретичних відомостей щодо особливостей розвитку освітнього середовища; аналіз і синтез - для виявлення особливостей впливу освітнього середовища закладу освіти на розвиток креативності особистості; прогностичний – для визначення перспектив моделювання і проектування освітніх процесів; узагальнення – для формулювання висновків. Обгрунтовано освітнє середовища як чинник оптимізації підготовки творчого вчителя в умовах закладу вищої освіти Визначено цілі і завдання освіти: передача культурного досвіду; соціалізація молоді; формування загальнокультурних і професійних компетентностей. Підкреслено, що професійний розвиток майбутніх педагогів в умовах закладу вищої освіти здійснюється засобами цілеспрямованої, систематичної, педагогічно організованої підготовки в процесі діяльності та спілкування. Освітнє середовище забезпечує створення умов для професійного зростання студентів, надання допомоги їм у набутті впевненості в правильності професійного визначення, удосконалення механізмів сприяння та підтримки, розвитку індивідуальності, стимулювання ціннісно-морального, когнітивного. комунікативного, науково-методичного виду діяльності.

Біографії авторів

Ганна Товканець, кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Оксана Королович, кафедра обліку і оподаткування та маркетингу, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Антонова О.Є. Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чинник розвитку обдарованості студентів. Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Навчально-виховне середовище та моральність у ХХІ столітті. 2010. Спец.випуск № 62. С.24–28.

Ващенко Л. Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти. Післядипломна освіта. 2012. Вип.1. С.37–40.

Дубасенюк О.А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: монографія / За ред. О.А.Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2009. С.14-47.

Мушка О.В. Системність як принцип проєктування інноваційного освітнього середовища закладів освіти. Теорія і практика моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: Педагогічна думка, 2020. С.3539.

Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: методичний порадник / Автори-упорядники: І.Н.Євтушенко, Ю.І.Завалевський, С.В.Кириленко, О.І.Кіян, К.В.Таранік-Ткачук. Чернівці: Букрек, 2014. 420 с.

Товканець Г.В., Комарницька А. Освітнє середовище навчального закладу та його роль у формуванні особистості. Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Мукачево, 17-18 травня 2018 р.). Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. C.203–204.

Raven J. Competence in modern society: its identification, development and release. Unionville, New York: Royal Fireworks Press, 1984/1997. 251 р.

References

Antonova, O.Ie. (2010). Osvitnie seredovyshche vyshchoho navchalnoho zakladu yak vplyvovyi chynnyk rozvytku obdarovanosti studentiv [The educational environment of a higher educational institution as an influential factor in the development of students’ giftedness]. Novi tekhnolohii navchannia. Navchalno-vykhovne seredovyshche ta moralnist u XXI stolitti, 62, 24–28. (in Ukrainian).

Vashchenko, L. (2012). Innovatsiine seredovyshche pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Innovative environment of postgraduate pedagogical education]. Pisliadyplomna osvita, 1, 37–40. (in Ukrainian).

Dubaseniuk, O.A. (2009). Innovatsiini osvitni tekhnolohii ta metodyky v systemi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky [Innovative educational technologies and methods in the system of professional and pedagogical training]. In O.A.Dubaseniuk (Ed.), Profesiina pedahohichna osvita: innovatsiini tekhnolohii ta metodyky (pp.14‒47). Vyd-vo ZhDU im. I.Franka. (in Ukrainian).

Mushka, O.V. (2020). Systemnist yak pryntsyp proiektuvannia innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha zakladiv osvity [Systematicity as a principle of designing an innovative educational environment of educational institutions]. Teoriia i praktyka modeliuvannia innovatsiinoho rozvytku profilnoho zakladu zahalnoi serednoi osvity tekhnichnoi spriamovanosti dlia akademichno zdibnykh uchniv ‒ Proceedings of All-Ukrainian scientific conference (pp.35‒39). Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Yevtushenko, I.N., Zavalevskyi, Yu.I., Kyrylenko, S.V., Kiian, O.I., & Taranik-Tkachuk, K.V. (Eds.). (2014). Orhanizatoru innovatsiinoi diialnosti ta doslidno-eksperymentalnoi roboty u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [To the organizer of innovative activity and research and experimental work in a general educational institution]. Chernivtsi: Bukrek. (in Ukrainian).

Tovkanets, H., & Komarnytska, A. (2018). Osvitnie seredovyshche navchalnoho zakladu ta yoho rol u formuvanni osobystosti [The educational environment of the educational institution and its role in personality formation]. Suchasni tendentsii rozvytku nauky i osvity v umovakh pohlyblennia yevrointehratsiinykh protsesiv ‒ Proceedings of II All-Ukrainian scientific conference (pp.203‒204). Vyd-vo MDU. (in Ukrainian).

Raven, J. (1984/1997). Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. Royal Fireworks Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Товканець, Г. ., & Королович, О. . (2024). ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ . Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 216–219. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.216-219

Номер

Розділ

Статті