ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Olena Bartosh, Fedir Limbakh

Анотація


Анотація. Процес модернізації української системи освіти в умовах інтенсивного розвитку суспільства актуалізує проблему підвищення якості вищої освіти. Узагальнення практичного досвіду навчання іншомовному спілкуванню у вищих навчальних закладах України дозволило виділити особливі проблеми: недостатньо розвинене навчально-методичне забезпечення; неефективна організація аудиторної та самостійної роботи студентів з вивчення іноземних мов; слабка мотивація студентів немовних факультетів до іноземної мовної професійної комунікації тощо. Одним із завдань професійної підготовки у вищих навчальних закладах є формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців − цілісного якості майбутнього фахівця, що відображає ступінь володіння особливостями мовної та немовної поведінки носіїв мови в певних професійно адекватних ситуаціях спілкування. Метою статті є представити педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування. Використані методи дослідження: аналіз і узагальнення, порівняння, систематизація та класифікація позицій педагогічних наукових джерел літератури. Під культурою професійної комунікації іноземної мови розуміється інтегральна якість майбутнього фахівця, що відображає ступінь його володіння особливостями мовної та немовної поведінки в певних професійно адекватних ситуаціях спілкування. У ході дослідження ми визначили такі педагогічні умови, які позитивно впливають на формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців: організаційно-управлінське забезпечення процесу його формування; інтеграція комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів у навчальний процес; професійно-етична і соціально-культурна спрямованість процесу її формування. Подальші перспективи досліджень у цій сфері можуть включати питання вдосконалення змісту та завдань самостійної роботи в оволодінні культурою іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців.


Ключові слова


культура; професійне спілкування іноземною мовою; майбутні фахівці; вищі навчальні заклади.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


References

Galskova, N., & Gez, N. (2004). Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: lingvodidaktika i metodika [Theory of teaching foreign languages: linguistics and methodology]. Moscow: Akademiya. [in Russian].

Gaponenko, L. (2011). Pedahohichni umovy formuvannya hotovnosti studentiv do vyvchennya inozemnoyi movy, profesiyno spryamovanoyi [Pedagogical conditions of formation of students᾽ readiness for studying a foreign language, for professional use]. Pedahohika vyshchoyi ta serednoyi shkoly [Pedagogy of higher and secondary school], 33, 42−47. [in Ukrainian].

Kish, N.V. (2015)ю Pedahohichni umovy formuvannya kultury inshomovnoho profesiynoho spilkuvannya maybutnikh inzheneriv [Pedagogical conditions of formation of foreign professional communication culture of future engineers] (Extended Abstract of Unpublished candidate`s dissertation). V.hnatyuk Ternopil National Pedagogical University, ternopil. [in Ukrainian].

Panasenko, H, & Akopyan, T. (2010). Osoblyvosti profesiyno oriyentovanoho navchannya inozemnykh mov studentiv u nemovnykh vyshchykh navchalʹnykh zakladakh [Features of professionally oriented teaching of foreign languages of students in non-language higher educational establishments]. Ridna shkola [Native school], 1-2 (January-February), 30−34. [in Ukrainian].

Panchenko, V. (2012). Spetsyfika formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kultury studentiv-mahistriv universytetu [Specificity of Formation of Foreign Language Communicative Culture of Students-Masters of Universities]. Scientific Herald of the Volyn National University named after Lesya Ukrainka, 8, 77−80. [in Ukrainian].

Sura, N. (2003). Metodychne zabezpechennya ta orhanizatsiya navchannya kursu profesiyno oriyentovanoho spilkuvannya inozemnoyu (anhliysʹkoyu) movoyu u VNZ [Methodical support and organization of training courses for professionally oriented communication in a foreign (English) language in higher educational institutions]. Herald of Taras Shevchenko National university of Kyiv, 7 (63), 205–207. [in Ukrainian].

Telyashenko, V.L. (2003). Profesiyno oriyentovane navchannya studentiv inozemnoyi movy v nemovnomu vuzi [Professionally oriented teaching of foreign language students in a non-language higher educational establishment]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya [Theory and practice of public administration], 4, 78–81. [in Ukrainian].

Zimnyaya, I. (1991). Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole [Psychology of teaching foreign languages in educational institutions]. Moscow: Prosveshcheniye. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Гальскова Н., Гез Н. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие. М.: Академия, 2004. 336 с.

Гапоненко, Л. (2012). Педагогічні умови формування готовності студентів до вивчення іноземної мови, професійно спрямованої. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. Вип.33. C.42−47.

Зимняя И. Психология обучения иностранным языкам в учебных заведениях. Москва: Просвещение, 1991. 222 c.

Кіш Н.В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04 / Кіш Н.В.; Тернопільський нац. пед. ун-т ім.В.Гнатюка. Тернопіль, 2015. 20 с.

Панасенко Г., Акопян Т. Особливості професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів у немовних вищих навчальних закладах. Рідна школа. 2010. №1–2 (січень–лютий). С.30−34.

Панченко В. Специфіка формування іншомовної комунікативної культури студентів-магістрів університету. Науковий вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки. Педагогічні науки. 2012. №8 (233). С.77-81.

Сура Н.А. Методичне забезпечення та організація навчання курсу професійно орієнтованого спілкування іноземною (англійською) мовою у ВНЗ. Вісник ЛДПУ ім. Т.Г. Шевченка. 2003. №7 (63). С.205–207.

Теляшенко В.Л. Професійно орієнтоване навчання студентів іноземної мови в немовному вузі. Теорія та практика державного управління. 2003. Вип.4. С.78–81.