DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.38-42

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Olga Gorobets, Serhiy Gorobets

Анотація


Анотація. В статті обґрунтовано, що важливою умовою переходу до збалансованого економічного розвитку є підготовка фахівців економічного профілю, які мають необхідні компетентності щодо практичної реалізації концепції сталого розвитку суспільства. Метою статті визначено: з’ясування наявності екологічно-спрямованих дисциплін та дисциплін, що стосуються сталого розвитку, в освітніх програмах ВНЗ України, де готують студентів економічних спеціальностей, а також надання рекомендацій щодо удосконалення процесу підготовки економістів у контексті сталого розвитку. Встановлено, що у більшості досліджених ВНЗ майбутні економісти або взагалі не вивчають дисципліни екологічної спрямованості, або для окремих спеціалізацій викладається лише одна дисципліна – «Екологія». Методи дослідження: міждисциплінарний і системний підхід, аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення. Запропоновано: запровадити вивчення студентами усіх спеціальностей дисциплін екологічної спрямованості, у т.ч., дисциплін, що розкривають сутність та стратегії досягнення сталого розвитку суспільства; включити в освітньо-професійні програми усіх економічних спеціальностей дисципліну «Економіка природокористування»; працювати над відкриттям економічних, екологічно орієнтованих спеціалізацій, зокрема, «Зелена економіка», «Екологічний маркетинг», «Екологічний менеджмент».


Ключові слова


концепція сталого розвитку; освіта для сталого розвитку; майбутні економісти; освітньо-професійні програми підготовки фахівців економічних спеціальностей; дисципліна «Економіка природокористування».

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bilyk L.I. (2005). Ekolohichna vidpovidalnist yak dukhovna yakist osobystosti. [Environmental responsibility as the spiritual quality of the individual]. Retrieved from http://novyn.kpi.ua/2005-1/01_Biluk.pdf (last accessed: 14.04.2019) [in Ukrainian].

Proekt Zakonu Ukrainy (2018). Pro Stratehiiu staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku [On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine until 2030]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 (last accessed: 14.04.2019) [in Ukrainian].

Sadovenko A., Maslovska L., Sereda V., Tymochko T. (2011) Stalyi rozvytok suspilstva [Sustainable development of society]. Kyiv [in Ukrainian].

Terentieva N.O. (2014, May). Formuvannia novoho myslennia yak noosfernoho utvorennia [Formation of new thinking as a noosphere formation]. In Akmeolohiia – nauka XXI stolittia [Akmeology - the science of the XXI century]: Proceedings of the ІV International Scientific and Practical Conference (pp. 418-423). Kyiv: Kiev Boris Grinchenko University [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Білик Л. І. Екологічна відповідальність як духовна якість особистості. URL: http://novyn.kpi.ua/2005-1/01_Biluk.pdf (дата звернення: 14.04.2019).

Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року: Проект Закону України від 07.08.2018 № 9015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=64508 (дата звернення: 14.04.2019).

Садовенко А., Масловська Л., Середа В., Тимочко Т. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник. Київ, 2011. 392 с.

Терентьєва Н. О. Формування нового мислення як ноосферного утворення. Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 трав. 2014 р.). Київ: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. С. 418–423.