DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.80-83

МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Daria Kononovych

Анотація


Анотація. Розгортання негативних тенденцій розвитку сучасного суспільства, включаючи інформатизацію, робить проблему маніпуляції свідомістю на різних рівнях людського спілкування однією з найбільш актуальних. Це, в свою чергу, вимагає від наукової спільноти створення дієвої системи соціально-психологічного захисту від маніпулятивних дій в сучасному інформаційному суспільстві. Метою запропонованої статті є здійснення теоретичного аналізу проблеми маніпуляції свідомістю в науковій літературі. За допомогою методів аналізу, систематизації та узагальнення автором дається визначення поняття маніпуляції свідомістю; розглядаються механізми та причини виникнення означеного феномену. Визначаються критерії, на основі яких обґрунтовується доцільність виокремлення маніпулятивного впливу серед інших видів психологічного впливу. Окреслено характерні ознаки маніпуляції: ставлення до об’єкта маніпулювання як до засобу досягнення власних цілей; прагнення отримати односторонній виграш; прихований характер впливу; використання психологічної вразливості; прагнення ввести партнера по взаємодії у психологічну залежність; створення в адресата маніпуляції ілюзії самостійності прийняття рішень та дій.


Ключові слова


маніпуляція; маніпулятивний вплив; маніпулятор; механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bekhterev, V.M. (2001) Vnushenye y eho rol v obshchestvennoi zhyzny [Suggestion and its role in public life]. Saint Petersburg: Piter. [in Russian].

Dotsenko, E.L. (1997) Psykholohyia manypuliatsyy: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology manipulation: phenomena, mechanisms and protection]. Moscow: CheRo. [in Russian].

Kara-Murza, S.H. (2013) Manypuliatsyia soznanyem. ХХІ vek [Manipulation of consciousness. XXI century]. Moscow: Alhorytm. [in Russian].

Lassvel, H.D. (2005) Psykhopatolohyia y polytyka [Psychopathology and politics]. Moscow: RAHS. [in Russian].

Sydorenko, E.V. (1997) Lychnostnoe vlyianye y protyvostoianye chuzhomu vlyianyiu [Personal influence and opposition to someone else's influence]. Psykholohycheskye problemы samorealyzatsyy lychnosty. Saint Petersburg: SpbHU. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб: Питер, 2001. 256 с.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва: ЧеРо, 1997. 344 с.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. ХХІ век. Москва: Алгоритм, 2013. 432 с.

Лассвел Г.Д. Психопатология и политика; пер. с англ. Т.Н.Самсоновой, Н.В.Коротковой. Москва: Изд-во РАГС, 2005. 352 с.

Сидоренко Е.В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию. Психологические проблемы самореализации личности. СПб.: СПбГУ, 1997. С.123–142.