DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.88-92

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Vitalij Kulchytkyi

Анотація


Анотація. Актуальність патріотичного виховання молоді зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації. Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений, свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин-професіонал, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Мета дослідження – розглянути патріотичне виховання як складову професійної підготовки майбутнього фахівця. Для досягнення поставленої мети та завдань дослідження було використано комплекс методів: теоретичні: аналіз нормативної документації, психолого-педагогічної літератури, матеріалів конференцій і періодичних фахових видань з метою визначення стану розробленості та перспектив досліджуваної проблеми; порівняння різних поглядів вчених на досліджувану проблему; систематизація та узагальнення для уточнення понять «патріотичне виховання» та «професійна підготовка», розкриття соціально-психологічних особливостей розвитку патріотичних якостей молоді; емпіричні: контент-аналіз документів – для вивчення змісту та форм патріотичне виховання молоді як складової професійної підготовки майбутнього фахівця. Зроблено висновки про те, що професійна підготовка майбутнього фахівця передбачає не тільки розвиток його розумових та творчих здібностей, але й засвоєння системи загальнолюдських, національно-патріотичних цінностей та понять, що мають становити основу його культури.


Ключові слова


патріотичне виховання; професійна підготовка; фахівець; молодь.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Boichuk, I.D. (2009). Naukovo-teoretychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv u koledzhi [Scientific and theoretical bases of professional training of future specialists in college]. Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport: collection of scientific works, 2, 18−22. [in Ukrainian].

Bondarenko, Z. P. Deiaki aspekty profesiinoi pidhotovky studentiv v umovakh VNZ [Some aspects of the professional training students in higher education]. URL: http:// virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Bondarenko.pdf. (last accessed: 19.03.2019).

Dudka, I. (2015). Patriotychne vykhovannia studentskoi molodi yak skladova hromadskoi diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu [Patriotic education of student youth as a component of social activity of a higher educational institution]. Origins of pedagogical skill. Series: Pedagogical Sciences, 16, 56−63. [in Ukrainian].

Fedorenko, O.I. (2017, April). Osoblyvosti zmistu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia kursantiv i studentiv u VNZ MVS Ukrainy [Features content of national-patriotic education of students and students in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Proceedings scientific-practical conference «Psykholohichni ta pedahohichni problemy profesiinoi osvity ta patriotychnoho vykhovannia personalu systemy MVS Ukrainy» [Psychological and pedagogical problems of vocational education and patriotic education of personnel of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] (pp.16−19). Kharkiv: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, KhNUVS [in Ukrainian].

Krystopchuk, T., Driaieva, I., & Khalan, O. (2018, March). Formuvannia osobystosti fakhivtsia u protsesi profesiinoi pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity [Formation of the personality specialist in the process of vocational training applicants for higher education]. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference «Aktualni problemy vyshchoi profesiinoi osvity Ukrainy» [Actual problems of higher professional education of Ukraine] (pp.80−82). K.: NAU [in Ukrainian].

Lisovska, T. (2016). Problema profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv z doshkilnoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh [The problem of training future specialists in pre-school education in higher educational institutions]. Scientific Herald of the V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University. Series: Pedagogical Sciences, 2, 101−108. [in Ukrainian].

Miroshnichenko, V.I. (2017, April). Patriotychne vykhovannia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u suchasnykh umovakh [The patriotic upbringing of future border guards officers in modern conditions]. Proceedings scientific-practical conference «Psykholohichni ta pedahohichni problemy profesiinoi osvity ta patriotychnoho vykhovannia personalu systemy MVS Ukrainy» [Psychological and pedagogical problems of vocational education and patriotic education personnel of the Ministry of Internal Affairs Ukraine] (pp.14-16). Kharkiv: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, KhNUVSю [in Ukrainian].

Mursamitova, I.A., & Harbuziuk, T.V. (2016). Natsionalno-patriotychne vykhovannia yak zasib formuvannia sotsialnykh ta zhyttievykh kompetentnostei studentskoi molodi [National patriotic education as a means of forming the social and life competencies of youth student]. Herald of T.Shevchenko National University of Lugansk. Pedagogical Sciences, 6 252−259. [in Ukrainian].

Rohova, T.V. (2017). Profesiina pidhotovka studentiv u VNZ: yii oznaky ta yakist [Professional training of students in higher educational institutions: its features and quality]. Pedagogy and Psychology, 56, 294−301. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бойчук І.Д. Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту: зб. наук. праць. Харків, 2009. №12. С.18−22.

Бондаренко З. П. Деякі аспекти професійної підготовки студентів в умовах ВНЗ. URL: http:// virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/Bondarenko.pdf. (дата звернення: 19.03.2019).

Дудка І. Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності вищого навчального закладу. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. Полтава, 2015. Випуск 16. С.56−63.

Кристопчук Т., Дряєва І., Халан О. Формування особистості фахівця у процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 березня 2018 р.). К.: НАУ, 2018. С.80−82.

Лісовська Т. Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Миколаїв, 2016. № 2. С.101−108.

Мірошніченко В.І. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників у сучасних умовах. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей науково-практичної конференції (Харків, 7 квітня 2017 р.). Харків: МВС України, ХНУВС, 2017. С.14−16.

Мурсамітова І.А., Гарбузюк Т.В. Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей студентської молоді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки): зб. наук. праць. Старобільськ, 2016. № 6. С.252−259.

Рогова Т.В. Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість. Педагогіка та психологія. Харків, 2017. Випуск 56. С.294−301.

Федоренко О.І. Особливості змісту національно-патріотичного виховання курсантів і студентів у ВНЗ МВС України. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей науково-практичної конференції (Харків, 7 квітня 2017 р.). Харків: МВС України, ХНУВС, 2017. С.16−19.