DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.93-97

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ НА АГРОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СИСТЕМІ «НАУКА-ОСВІТА-ВИРОБНИЦТВО»

Olena Levchuk

Анотація


Анотація. Сучасне високотехнологічне та інтелектуальномістке професійне середовище передбачає наявність  практико-орієнтованого потенціалу кадрів, фундаментальних основ знань та способів мислення майбутніх аграріїв. Метою дослідження є аналіз шляхів вирішення проблеми трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво». Завдання дослідження: довести провідну роль математичної складової професійно-іннноваційної компетентності майбутніх аграріїв; обґрунтувати педагогічні умови формування змісту математичних дисциплін. Методи дослідження – сис­тем­ний аналіз літератури; дослідження поняттєвого апарату; цілеспрямована побудова системи нових теоретичних уявлень, перехід від абстрактного до конкретного;  моделювання теоретично можливих си­туацій для характеристики як змістовної, так і процесуальної сторін системи математичної підготовки фахівців;  узагальнення педагогічного досвіду; ціле­спря­моване спостереження, анкетування, бесіда, тестування студентів, метод діагностуючих контрольних робіт; математичне опрацювання результатів дослідження, якісний та кількісний їх аналіз. Результати дослідження – обґрунтовано педагогічні умови формування змісту математичних дисциплін: формування інтелектуальних вмінь та розвиток професійних якостей особистості на основі посилення математичної складової, як фундаментальної в процесі підготовки аграрія; інтеграція математичних дисциплін з природничими, професійно-орієнтованими дисциплінами та практичним досвідом, отриманим на виробництві; інтегрований спосіб вироблення інформаційно-комунікаційної компетенції. Установлено, що реалізація інтегративного підходу дозволить трансформувати традиційні курси підготовки, надаючи їм більшої професійної спрямованості. Продемонстровано шляхи впровадження зазначених педагогічних умов на агрономічному факультеті в процесі викладання курсу «Вища математика (фахове спрямування)» для спеціальностей «Агрономія», «Екологія».


Ключові слова


математична підготовка; інтеграція; підготовка аграріїв; система Mathcad.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bevz,V.H., & Sylenok, H.A. (2014). Formuvannia intelektualnykh umin studentiv pid chas vyvchennia vyshchoi matematyky [Formation of intellectual skills of students during the study of higher mathematics]. URL: http://scaspee.com/6/post/2014/01/thestudents-intellectual-skills-formation-during-the-higher-mathematics-studying-bevz-vg-silenok-ga.html (last accessed: 16.02.19.). [in Ukrainian].

Sylenok, H.A. (2017). Rozvytok intelektualnykh umin studentiv ahrarnykh universytetiv u protsesi navchannia matematychnykh dystsyplin [Development of intellectual skills of students of agrarian universities in the process of teaching mathematical disciplines]. Extended abstract of candidateʼs (PhD) dissertation. NPU imeni M.P.Drahomanova, Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бевз В.Г., Силенок Г.А. Формування інтелектуальних умінь студентів під час вивчення вищої математики [Електронний ресурс]. URL: http://scaspee.com/6/post/2014/01/thestudents-intellectual-skills-formation-during-the-higher-mathematics-studying-bevz-vg-silenok-ga.html (дата звернення: 16.02.19.)

Силенок Г.А. Розвиток інтелектуальних умінь студентів аграрних університетів у процесі навчання математичних дисциплін: автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02, НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ, 2017. 22 с.