DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.127-131

ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Oksana Povidaychyk, Viktoria Ruhle

Анотація


Анотація. У статті досліджується проблема готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності. Встановлено, що в педагогічній теорії і практиці відсутні цілісні дослідження сутнісних характеристик та структури готовності соціальних працівників до виконання наукових досліджень. Метою статті є вивчення суті та змістової структури готовності соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), узагальнення (з метою формування авторських висновків). Встановлено, що готовність майбутнього соціального працівника до науково-дослідницької діяльності – це цілісна система професійно-особистісних якостей фахівця, ґрунтовні теоретико-методологічні знання й дослідницькі вміння, активна особистісна позиція в процесі реалізації дослідницьких ролей, що виражається через позитивне і усвідомлене ставлення до науково-дослідницької діяльності як компонента професіоналізму. У структурі готовності соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності визначено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний та емоційно-вольовий компоненти.


Ключові слова


науково-дослідницька діяльність; готовність; структура; компоненти; професійна підготовка; соціальний працівник.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Chapiuk, Y. (2015). Hotovnist do pedahohichnoi diialnosti yak naukova problema [Readiness for Pedagogical Activity as a Scientific Problem]. Pedagogical Bulletin of Volyn, 1, 26–30. [in Ukrainian].

Dyachek, T.P. (2002). Podgotovka socialnyh rabotnikov k issledovatelskoy deyatelnosti: teoriya i praktika [Training of social workers for research activities: theory and practice]. Tambow: TSU. [in Russian].

Monten, M. (1992). Opyty. [Experiences]. Moscow: Golos. [in Russian].

Uznadze, D.N. (2001). Psihologiya ustanovki [The Psychology of the Installation]. Saint Petersburg: Pyter. [in Russian].

Verbynenko, Y. (2013). Profesiina hotovnist do pedahohichnoi diialnosti [Professional Readiness for Pedagogical Activity]. Professional training of a teacher in the context of European integration processes: a collection of scientific works of the Drogobych State Pedagogical University, 1, 119–124. [in Ukrainian].

Yarmachenko, M. D. (2001). Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Zimnyaya, I.A. (2004). Klyuchevye kompetentnosti kak rezultativno-celevaya osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Key Competencies as an Effective and Target Basis of a Competence-based Approach in Education]. Moscow: Research Center of Problems of the Quality of Training. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Вербиненко, Ю. Професійна готовність до педагогічної діяльності. Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету. 2013. №1. C. 119–124.

Дьячек Т.П. Подготовка социальных работников к исследовательской деятельности: теория и практика: монография. Тамбов: изд-во ТГУ, 2002. 167 с.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.

Монтень М. Опыты. Москва: Голос, 1992. 384 с.

Чапюк Ю. Готовність до педагогічної діяльності як наукова проблема. Педагогічний часопис Волині. 2015. № 1. С. 26–30.

Узнадзе Д.Н. Психология установки. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 416 с.

Ярмаченко М.Д. Педагогічний словник. Київ: Педагогічна думка, 2001. 516 с.