DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.192-197

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Inessa Khmeliar, Oksana Burban

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності майбутнього фармацевтичного працівника в умовах інтеграційного освітнього середовища, яке спрямовує на комплексне науково-предметне сприйняття фахового знання, орієнтує на подальшу багатовекторну фахову діяльність медичних працівників, пов’язану з реалізацією умінь і навичок, що визначають ефективність діагностувальної, профілактичної, лікувальної й доказової медицини. Розв’язання окресленого питання актуалізує суспільна значущість і складність професії фармацевта, яка вимагає високого рівня професійної підготовки студентів, опанування ними навичками і відповідними методами фармацевтичної діяльності. Дослідження проводилося з використанням теоретичних (аналіз психолого-педагогічної) й емпіричних (спостереження над навчальним процесом і вивчення педагогічного досвіду задля дослідження специфіки викладання курсу блоку спеціальної науково-предметної підготовки фармацевтичних працівників). У статті представлено педагогічний підхід формування професійної компетентності (ПК) майбутнього фармацевтичного працівника на заняттях з фармакології. Обґрунтовано етапи формування ПК. З’ясовано, що застосування інтеграції передбачає створення викладачем спеціального освітнього середовища, що забезпечує досягнення професійної компетентності студентів під час процесу їх навчання. Доведено, що реалізація інтеграційного підходу у професійній освіті сприятиме підготовці кваліфікованого спеціаліста, який вільно володіє своєю професією, здатного ефективно працювати на рівні світових і європейських стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.


Ключові слова


професійна компетентність; фармакологія; інтеграція; принципи навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bagrij, M.M., Voronych-Semchenko, N.M., & Popadynecz, O.G. (2010). Integraciya navchalnogo procesu u vyshhyx medychnyx zakladax [Integration of the educational process in higher medical institutions]. Bulletin of Biology and Medicine, 3, 209–211. [in Ukrainian].

Bobruk, V.P. (2012) Pedagogichni aspekty vykladannya farmakologiyi ta organizaciyi ekonomiky farmaciyi iz zaluchennyam integrovanogo pidxodu [Pedagogical aspects of teaching pharmacology and economics of pharmacy with an integrated approach]. Herald of the Vinnitsa National Medical University named after M.I. Pirogov, 2(16), 460–463 [in Ukrainian].

Chernykh, V.P., Kajdalova, L.G., Tolochko, V.M., & Vaxrusheva T.Yu. (2005). Osvitni innovaciyi v Nacionalnomu farmacevtychnomu universyteti [Educational Innovations at the National Pharmaceutical University]. Xarkiv: Vyd-vo NFaU. [in Ukrainian].

Dmytrychenko, M.F., Xoroshun, B.I., Yazvivska, O.M., & Danchuk, V.D. (2006). Vyshha osvita. Bolonskyj proces [Higher Education. Bologna process]. Kyiv: Osnovy. [in Ukrainian].

Dychkivska, I.M. (2004). Innovacijni pedagogichni texnologiyi [Innovative pedagogical technologies]. Kyyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

Gromovyk, B.P., & Unguryan, L.M. (2013). Farmacevtychna logistyka: fokus na dopomozi paciyentu [Pharmaceutical logistics: the focus is on helping the patient]: monograph. L’viv : RASTR-7. [in Ukrainian].

Gromovyk, B.P., & Gorilyk, A.V. (2012). Neperervna farmacevtychna osvita v Ukrayini: naukovo-metodychni aspekty upravlinsko-ekonomichnoyi pidgotovky [Continuous Pharmaceutical Education in Ukraine: Scientific and Methodical Aspects of Management and Economic Preparation]. L’viv: RASTR-7. [in Ukrainian].

Gromovyk, B.P. (2011). Dyscypliny organizacijno-ekonomichnogo spryamuvannya v systemi neperervnoyi farmacevtychnoyi osvity [Disciplines of organizational and economic direction in the system of continuous pharmaceutical education]. Provizor, 3, 12–14. [in Ukrainian].

Khmelyar, I.M. (2012) Doslidnyczkyj pidxid do organizaciyi navchal’no-vyxovnogo procesu v koledzhi – umova samorozvytku studenta [The research approach to the organization of the educational process in college is a condition for self-development of a student]. Scientific Herald of Chernivtsi University. Pedagogy and psychology , 619, 165–173 [in Ukrainian].

Lysachenko, O.D., (2012) Rol mizhdyscyplinarnoyi integraciyi u formuvanni klinichnogo myslennya studenta [The role of interdisciplinary integration in the formation of student’s clinical thinking]. Bulletin of Biology and Medicine, 3(2) (95), 133–135. [in Ukrainian].

Romanyshyna L.M., Khmelyar I.M., & Lukashhuk M.M. (2011). Formuvannya klyuchovykh kompetentnostej majbutnikh fakhivciv u procesi navchannya v medychnomu koledzhi [Formation of key competencies of future specialists in the process of studying at a medical college]. Scientific Notes. Series: Pedagogy, 2, 73–80. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бобрук В.П. Педагогічні аспекти викладання фармакології та організації економіки фармації із залученням інтегрованого підходу. Вісник ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2012. Т. 16. № 2. С. 460–463.

Вища освіта. Болонський процес : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / авт. кол. М.Ф. Дмитриченко, Б.І. Хорошун, О.М. Язвівська, В.Д. Данчук. Київ : Основи, 2006. 440 с.

Громовик Б.П., Унгурян, Л.М. Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту: монографія. Львів : РАСТР-7, 2013. 212 с

Громовик Б.П., Горілик А.В. Неперервна фармацевтична освіта в Україні: науково-методичні аспекти управлінсько-економічної підготовки: монографія Львів : РАСТР-7, 2012. 166 с.

Громовик Б.П. Дисципліни організаційно-економічного спрямування в системі неперервної фармацевтичної освіти. Провізор. 2011. № 3. С. 12–14.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Інтеграція навчального процесу у вищих медичних закладах / авт. кол. М.М. Багрій, Н.М. Воронич-Семченко,О.Г. Попадинець [та ін.]. Вісник проблем біології імедицини. 2010. Вип. 3. С. 209–211.

Лисаченко О.Д. Роль міждисциплінарної інтеграції у формуванні клінічного мислення студента. Вісник проблем біології і медицини. 2012. Вип.3, т.2 (95). С. 133–135.

Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті: навч-метод. посіб. / авт. кол. В.П. Черних, Л.Г. Кайдалова, В.М. Толочко,Т.Ю. Вахрушева. Харків : Вид-во НФаУ, 2005. 248 с.

Романишина Л.М., Хмеляр І.М., Лукащук М.М. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців у процесі навчання в медичному коледжі. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2011. № 2. С. 73–80.

Хмеляр І. М.  Дослідницький підхід до організації навчально-виховного процесу в коледжі – умова саморозвитку студента. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Чернівці: Рута, 2012. Вип. 619. С.165–173.