СФОРМОВАНА ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ − ЗАПОРУКА ВИСОКОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Hanna Byhar кафедра педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4480-8293
  • Iryna Pits кафедра педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7911-9922
  • Khrystyna Shevchuk кафедра педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9365-1456

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.9-12

Ключові слова:

майбутній вчитель початкової школи, освітній процес, педагогічна культура, ідентичність, професійна ідентичність, методологічні підходи, принципи.

Анотація

Мета статті: обґрунтувати роль професійної ідентичності у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи. Окреслені завдання розв’язувались теоретичними методами дослідження: аналіз, синтез, систематизація, порівняння, моделювання та узагальнення — для опрацювання наукових джерел, з теоретичних основ формування професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів. У статті актуалізовано проблему взаємозв’язку формування педагогічної культури і професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи. Здійснено обґрунтування ролі професійної ідентичності у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи. Встановлено зв’язок, що базується на спільних методологічних і науковопедагогічних підходах (гносеологічний, особистісний, діяльнісний, системний, акмеологічний, аксіологічний, синергетичний, інтегративний, праксеологічний і культурологічний) та принципах (науковості, доступності, об’єктивності, конкретності, історизму, диференціації і індивідуалізації, зв’язку теорії з практикою). Виявлені взаємозв’язки між педагогічною культурою і професійною ідентичністю є свідченням єдності різних факторів взаємного впливу на ефективність освітнього процесу, зокрема розкриває роль професійної ідентичності у формуванні педагогічної культури вчителів початкової школи. Важливою є роль принципу автономії у формуванні самопізнання.

Біографії авторів

Hanna Byhar, кафедра педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

кандидат педагогічних наук, доцент 

Iryna Pits, кафедра педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

кандидат педагогічних наук, доцент 

Khrystyna Shevchuk, кафедра педагогіки та методики початкової освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

кандидат педагогічних наук, доцент 

Посилання

Список використаної літератури

Занина Л. В., Меньшикова Н. П. Основы педагогического мастерства. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. С. 38.

Романишина О. Я. Професійна ідентичність як наукова категорія. Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр. Київ: НУОУ, 2012. Вип. 6 (31). С. 129–135.

Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2002. С. 18.

Кравченко А. И. Культура и культурология: словар / сост. ред. Кравченко А. И. Москва: Академический проект, 2003. С. 452.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. С. 182.

Захарченко Е. Ю. Педагогическая культура и культурно-образовательная ситуация. Педагогика. 1999. № 3. С. 69−73.

Кон И. С. В поисках себя: личность и её самосознание. Москва: Политиздат, 1984. 335 с.

Кукушин В. С. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие. Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2002. С. 131.

Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Либідь, 2003. 168 c.

Щербань П. Педагогічна культура та її значення в суспільстві. Рідна школа. 2004. № 7–8 (липень-серпень). С. 16−18.

Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2007. 577 с.

Фурман А. В. Ідея професійного методологування: моногр. Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. 205 с.

Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2011. 585 с.

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.13. Москва, 2001. 327 с.

Муратов В. В. Особенности развития идентичности в условиях социально-экономических преобразований. Мир Психологии. 2004. № 2 (38). С. 37–42.

References

Zanina, L.V., & Menshikova, N.P. (2003). Osnovyi pedagogicheskogo masterstva [Fundamentals of pedagogical excellence]. Feniks. [in Russian].

Romanyshyna, O.Ya. (2012). Profesiina identychnist yak naukova katehoriia [Professional identity as a scientific category]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 6 (31), 129–135. [in Ukrainian].

Isaev, I.F. (2002). Professionalno-pedagogicheskaya kultura prepodavatelya [Professional-pedagogical teacher culture]. Akademiya. [in Russian].

Kravchenko, A.I. (2003). Kultura i kulturologiya [Culture and Cultural Studies]. Akademicheskiy proekt. [in Russian].

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Lybid. [in Ukrainian].

Zaharchenko, E.Yu. (1999). Pedagogicheskaya kultura i kulturno-obrazovatelnaya situatsіya [Pedagogical culture and cultural and educational situation]. Pedagogika.3, 69−73. [in Russian].

Kon, I.S. (1984). V poiskah sebya: lichnost i eё samosoznanie [Finding Yourself: Personality and Self Identity]. Politizdat. [in Russian].

Kukushin, V.S. (2002). Vvedenie v pedagogicheskuyu deyatelnost [Introduction to teaching]. MarT. [in Russian].

Yahupov, V.V. (2003). Pedahohika [Pedagogy]. Lybid. [in Ukrainian].

Shcherban, P. (2004). Pedahohichna kultura ta yii znachennia v suspilstvi [Pedagogical culture and its significance in society]. Ridna shkola, 7−8, 8, 16−18. [in Ukrainian].

Huzii, N.V. (2007). Katehoriia profesionalizmu v teorii i praktytsi pidhotovky maibutnoho pedahoha [The category of professionalism in the theory and practice of training future teachers] (Unpublished doctoral dissertation). Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2008). Ideia profesiinoho metodolohuvannia [The idea of professional methodology]. Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Melnychuk, I.M. (2011). Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methods of professional training of future social workers by means of interactive technologies in higher educational institutions] (Unpublished doctoral dissertation). V.Hnatiuk Ternopil National university. [in Ukrainian].

Shneyder, L.B. (2001). Professionalnaya identichnost: struktura, genezis i usloviya stanovleniya [Professional identity: structure, genesis and conditions of formation] (Unpublished doctoral dissertation). Moscow Pedagogical State University. [in Russian].

Muratov, V.V. (2004). Osobennosti razvitiya identichnosti v usloviyah sotsialno-ekonomicheskih preobrazovaniy [Features of the development of identity in the context of socio-economic transformations]. Mir Psihologii, 2 (38), 37–42. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті