ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Tetiana Vainagii кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0569-2048

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.22-30

Ключові слова:

англомовна професійно орієнтована компетентність, англомовне професійно орієнтоване говоріння, полікультурне середовище, полінаціональна група, принципи відбору навчального матеріалу, принципи організації навчального матеріалу.

Анотація

Стрімка інтеграція України у міжнародний освітній простір зумовила формування полікультурного середовища (а саме – полінаціональних груп студентів) на базі вітчизняних ЗВО. Нові реалії вищої освіти вимагають внесення якісно нових змін до методик і підходів навчання, відмінних від тих, що традиційно застосовуються під час роботи з мононаціональними академічними групами. Одним з початкових етапів розробки новітніх методик є відбір та організація навчального матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності, позаяк англійська мова є провідною мовою фахового міжнаціонального спілкування. Увага до спеціальності «Медицина» опосередкована найбільшою популярністю лікарського фаху серед зарубіжних студентів. Метою дослідження є визначити, охарактеризувати та класифікувати принципи відбору та організації навчального матеріалу, важливі для ефективного формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у говорінні майбутніх лікарів з урахуванням специфіки полікультурного академічного середовища. Указана мета зумовила вибір взаємопов’язаних методів дослідження, а саме структурно-логічний та функціональний аналіз, а також системно-структурний та компаративний аналіз. У статті виокремлені та описані три категорії принципів, зокрема принципи відбору навчального матеріалу, принципи організації навчального матеріалу, а також сукупні принципи відбору та організації навчального матеріалу. Обґрунтовано доцільність використання зазначених принципів для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів у полікультурному середовищі.

Біографія автора

Tetiana Vainagii, кафедра громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

викладач

Посилання

Список використаної літератури

Баева Т.А. Методика формирования профессиональной иноязычной компетенции студентов медицинских вузов в условиях информационно-образовательной среды: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.02. [Место защиты: Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н.А.Добролюбова]. Нижний Новгород, 2013. 220 с.

Борецька Г.Е. Відбір автентичних текстів для формування іншомовної читацької компетентності у майбутніх вчителів англійської мови. International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». № 6(10), Vol.4, June 2016. РР. 38–41.

Бузина Ю.Н. Обучение работе над английскими текстами студентов экономических факультетов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2000. 142 с.

Вавіліна С.Г. Принципи і критерії добору текстів для навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669789:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.,%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.">Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія, 2012. Вип. 21. С. 109–118.

Гайсина А.Я. Обучение профессиональному общению на основе текста (а. я., неяз. вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. М., 1997. 259 с.

Галимзянова И.И. Педагогическая система формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих инженеров: автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.08. [Место защиты: Казан. гос. технол. ун-т]. Казань, 2009. 384 с.

Даминова С.О. Принципы отбора иноязычных аудиовизуальных материалов для развития умений в разных видах речевой деятельности. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 3(45): в 3-х ч. Ч. I. C. 43–50.

Дичка Н.І. Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного письма студентів з комп’ютерних спеціальностей. Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки: [збірник наукових статей]. Випуск СV (105). К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. С. 50–57.

Дичка Н.І., Михайленко А.В. Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей. Молодий вчений, 2019. № 2(2). С.465–468.

Дмитриева Д.Д. Моделирование процесса обучения русскому языку как иностранному в системе профессиональной подготовки студентов медицинских ВУЗов. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2016. № 11–6. С. 1189–1193.

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М.: Высшая школа, 1980. 224 с.

Заболотна М.І. Принципи відбору публіцистичних текстів для формування аудитивних умінь старшокласників в умовах профільного навчання. Вісник Житомирського державного університету, 2012. Випуск 65. Педагогічні науки. С. 131–135.

Зайкова И.В. Методика отбора и организации текстов для обучения студентов экономических ВУЗов письменному специальному переводу (дополнительная квалификация, английский язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Иркутск, 2009. 229 с.

Колядко С.В. Проблемы рационального отбора текстового материала в курсе делового французского языка: обучение иностранным языкам (материалы для специалиста образовательного учреждения). СПб.: КАРО, 2003. 320 с.

Корсакова Е.В. Критерии отбора и принципы организации учебного материала при обучении взрослых иностранному языку с целью формирования иноязычной информационной компетенции. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Издательство: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск), 2014. №1. С.137–147.

Крисак Л.В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2016. 288 с.

Кузовлев В.П. Методическая характеристика класса как средство индивидуализации процесса обучения иноязычному общению. Иностр. яз. в школе, 1986. №1. С.31–38.

Лернер И.Я. Взаимосвязь обучения и воспитания в целостном учебно-воспитательном процессе. М.: Педагогика, 1986. 189 с.

Мещерякова О.В. Принципы отбора лексики в учебные пособия для студентов неязыковых ВУЗов. Наука и образование: новое время, 2018. № 2(25). С.415–421.

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991. 223 с.

Полонська Т.К. Особливості добору навчального матеріалу до змісту посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670829">Проблеми сучасного підручника, 2015. Вип. 15(2). С.170–178.

Потюк І.Є. Дидактичні аспекти методики формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей на засадах стратегічного підходу. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673747">Педагогічна освіта: теорія і практика, 2013. Вип. 15. С.151–157.

Проскурина Г.А. Принципы отбора текстов для обучения студентов неязыкового ВУЗа иноязычной устной деловой аргументированной речи. ВЕСТНИК ИрГТУ, 2015. №4 (99). С.430–435.

Рагріна Ж.М. Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Запоріжський національний університет. Запоріжжя, 2017. 298 с.

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. Сергія Квіта, Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранному языку: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. вузов и учителей. 4-е изд. М.: Просвещение, 2006. 239 с.

Циммерман Г.А. Обучение профессионально ориентированному чтению студентов юридической специальности (специализация «международное право»): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. СПб., 2007. 222 с.

Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1980. 1 (1), PP.1–47.

Dudley-Evans Т., St John M. J. Developments in ESP: A multidisciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 301 p.

Graves K. Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Boston: Heinle & Heinle, 2000. 308 p.

Ivanchenko L.M., Varianko T.V. Professionally-oriented foreign language teaching at higher technical educational institutions. Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання, 2016. Том 18. С.261–268.

Jordan R.R. English for Academic Purposes. A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 404 p.

Karpova L.V. Consider the following when selecting and using authentic materials. TESOL Matters, 1999. 9 (2). P.18.

Lee W.Y-C. Authenticity revisited: Text authenticity and learner authenticity, ELT Journal, 1995. (49)4. PP. 323–328.

Lewis Richard D. When Cultures Collide: Leading Across Cultures, Nicholas Brealey International; 3rd ed, 2006. 625 p.

MacDonald M.N., Badger R., Dasli M. Authenticity, culture and language learning. Language and Intercultural Communication, 2006. 6 (3/4), PP.250–261.

Richards J.C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 321 p.

Robinson P. ESP Today: A Practitioner’s Guide. Hertfordshire: Prentice Hall, 1991. 146 p.

Rogers C., Medley F. Jr. Language with a purpose: using authentic materials in the foreign language class. Foreign Language Annals, 1988. 21. PP.567–478.

Tomlinson B. Materials Development in Language Teaching. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 451 p.

References

Bayeva, T.A. (2013). Metodika formirovaniya professionalnoy inoyazychnoy kompetentsii studentov meditsinskikh vuzov v usloviyakh informatsionno-obrazovatelnoy sredy [Methodology of formation of professional foreign language competence of students of medical universities in the conditions of informational-educational environment] (Unpublished doctoral dissertation). Nizhny Novgorod Dobrolyubov State Linguistic University. [in Russian].

Boretska, H.E. (2016). Vidbir avtentychnykh tekstiv dlia formuvannia inshomovnoi chytatskoi kompetentnosti u maibutnikh vchyteliv anhliiskoi movy [Selection of authentic texts for the formation of foreign language reading competence of future English teachers]. International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE», 6(10), Vol. 4, 38–41. [in Ukrainian].

Buzina, Yu.N. (2000). Obucheniye rabote nad angliyskimi tekstami studentov ekonomicheskikh fakultetov [Teaching students of ecomonics faculties to work on English texts] (Unpublished doctoral dissertation). Moscow Pedagogical State University]. [in Russian].

Vavilina, S.H. (2012). Pryntsypy i kryterii doboru tekstiv dlia navchannia maibutnikh zhurnalistiv profesiino oriientovanoho chytannia [Principles and criteria for the selection of texts for teaching future journalists professionally oriented reading]. Scientific Herald of Kyiev National Linguistic University. Series: Pedagogy and Psychology, 21, 109–118. [in Ukrainian].

Gaysina, A.Ya. (1997). Obucheniye professionalnomu obshcheniyu na osnove teksta (a. ya. neyaz. vuz) [Teaching text-based professional communication (the English language, non-linguistic university)] (Unpublished doctoral dissertation). Moscow State University. [in Russian].

Galimzyanova, I.I. (2009). Pedagogicheskaya sistema formirovaniya inoyazychnoy kommunikativnoy kompetentnosti budushchikh inzhenerov [Pedagogical system of the formation of foreign language communicative competence of future engineers]. (Unpublished doctoral dissertation). Kazan National Technological University. [in Russian].

Daminova, S.O. (2015). Printsipy otbora inoyazychnykh audiovizualnykh materialov dlya razvitiya umeniy v raznykh vidakh rechevoy deyatelnosti [The principles of selection of foreign language audiovisual materials for the development of skills in various types of speech activity]. Philological Sciences. Questions of theory and practice, 3(45), Part I, 43–50. [in Russian].

Dychka, N.I. (2012). Pryntsypy navchannia profesiino oriientovanoho anhlomovnoho pysma studentiv z kompiuternykh spetsialnostei [Principles of teaching English writing for specific purposes – students of computer specialties]. Scientific notes. Series of pedagogical and historical sciences, СV (105), 50–57. [in Ukrainian].

Dychka, N.I., & Mykhailenko, A.V. (2019). Pryntsypy navchannia profesiino oriientovanoho anhlomovnoho pysemnoho movlennia studentiv IT-spetsialnostei [Principles in teaching English writing for specific purposes students of IT-specialties]. Young Scientist, 2 (2), 465–468. [in Ukrainian].

Dmitriyeva, D.D. (2016). Modelirovaniye protsessa obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu v sisteme professionalnoy podgotovki studentov meditsinskikh vuzov [Modeling of teaching process of Russian as foreign in the system of students vocational training in medical university]. International Journal of Applied and Fundamental Research, 11-6, 1189–1193. [in Russian].

Dridze, T.M. (1980). Yazyk i sotsialnaya psikhologiya [Language and social psychology]. Vysshaya shkola. [in Russian].

Zabolotna, M.I. (2012). Pryntsypy vidboru publitsystychnykh tekstiv dlia formuvannia audytyvnykh umin starshoklasnykiv v umovakh profilnoho navchannia [Selection principles of publicistic texts for teaching pupils listening comprehension skills in the terms of the specialized education]. Scientific Herald of Zhytomyr State University. Pedagogical sciences, 65, 131–135. [in Ukrainian].

Zaykova, I.V. (2009). Metodika otbora i organizatsii tekstov dlya obucheniya studentov ekonomicheskikh vuzov pismennomu spetsialnomu perevodu (dopolnitelnaya kvalifikatsiya. angliyskiy yazyk) [Methodology for the selection and organization of texts for teaching students of economic universities special written translation (additional qualification, English)] (Unpublished doctoral dissertation). Buryat State University. [in Russian].

Kolyadko, S.V. (2003). Problemy ratsionalnogo otbora tekstovogo materiala v kurse delovogo frantsuzskogo yazyka: obucheniye inostrannym yazykam (materialy dlya spetsialista obrazovatelnogo uchrezhdeniya) [Problems of rational selection of text material in the course of business French: teaching foreign languages (materials for a specialist of an educational institution)]. KARO. [in Russian].

Korsakova, E.V. (2014). Kriterii otbora i printsipy organizatsii uchebnogo materiala pri obuchenii vzroslykh inostrannomu yazyku s tselyu formirovaniya inoyazychnoy informatsionnoy kompetentsii [Criteria for teaching materials and principles of teaching materials use in форейжн language teaching process with information competence as its goal]. Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University, 1, 137–147. [in Russian].

Krysak, L.V. (2016). Metodyka navchannia maibutnikh likariv zahalnoi praktyky anhlomovnoho profesiino oriientovanoho dialohichnoho movlennia [Methodology of teaching English professionally oriented dialogic speech to future general practitioners] (Unpublished doctoral dissertation). Taras Shevchenko National University of Kyiv. [in Ukrainian].

Kuzovlev, V.P. (1986). Metodicheskaya kharakteristika klassa kak sredstvo individualizatsii protsessa obucheniya inoyazychnomu obshcheniyu [Methodical characteristics of the class as a means of individualization of the process of learning foreign language communication]. Foreign language at school, 1, 31–38. [in Russian].

Lerner, I.Ya. (1986). Vzaimosvyaz obucheniya i vospitaniya v tselostnom uchebno-vospitatelnom protsesse [The relationship between education and upbringing in a holistic educational process]. Pedagogika. [in Russian].

Meshcheryakova, O.V. (2018). Printsipy otbora leksiki v uchebnyye posobiya dlya studentov neyazykovykh VUZov [Principles of selecting lexis for course books for students of a non-loinguistic university]. Science and education: modern times, №2(25), 415–421. [in Russian].

Passov, E.I. (1991). Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu [Communicative method of teaching foreign language speaking]. Prosveshcheniye. [in Russian].

Polonska, T.K. (2015). Osoblyvosti doboru navchalnoho materialu do zmistu posibnykiv elektyvnykh kursiv z inozemnykh mov dlia uchniv starshoi shkoly [Special features of educational material selection to content of elective courses manuals in foreign languages for students of profile school]. Problems of a modern textbook, 15 (2), 170–178. [in Ukrainian].

Potiuk, I.Ie. (2013). Dydaktychni aspekty metodyky formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentsii u studentiv nemovnykh spetsialnostei na zasadakh stratehichnoho pidkhodu [Didactics pre-conditions of organization of strategic studies of the professionally directed vocabularies used for the forming of English-language lexical competence of the students of unlinguistic specialities]. Pedagogical education: theory and practice, 15, 151–157. [in Ukrainian].

Proskurina, G.A. (2015). Printsipy otbora tekstov dlya obucheniya studentov neyazykovogo VUZa inoyazychnoy ustnoy delovoy argumentirovannoy rechi [Principles of text selection for teaching non-linguistic students foreign oral business argumentative speech]. Herald of Irkutsk State Technical University, 4 (99), 430–435. [in Russian].

Rahrina, Zh.M. (2017). Pidhotovka maibutnikh inozemnykh spetsialistiv-medykiv do profesiinoho spilkuvannia [Preparation of the future foreign medical specialists for the professional communication] (Unpublished doctoral dissertation)., Zaporizhia National University. [in Ukrainian].

Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity za 2019 rik. (2020). [Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education for 2019]. National Agency for Quality Assurance in Higher Education. [in Ukrainian].

Solovova, E.N. (2006). Metodika obucheniya inostrannomu yazyku: Bazovyy kurs lektsiy: Posobiye dlya studentov ped. vuzov i uchiteley [Methodology of teaching a foreign language: Basic course of lectures: A manual for students of pedagogical universities and teachers]. Prosveshcheniye. [in Russian].

Tsimmerman, G.A. (2007). Obucheniye professionalno oriyentirovannomu chteniyu studentov yuridicheskoy spetsialnosti (spetsializatsiya «mezhdunarodnoye pravo») [Teaching professionally oriented reading for students of the legal specialty (specialization “international law”)] (Unpublished doctoral dissertation). Herzen State Pedagogical University of Russia. [in Russian].

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1 (1), 1–47.

Dudley-Evans, Т., & St John, M.J. (1998). Developments in ESP: A multidisciplinary approach. Cambridge University Press.

Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Heinle & Heinle.

Ivanchenko, L.M., & Varianko, T.V. (2016). Professionally-oriented foreign language teaching at higher technical educational institutions. International Chelpanov’s Psycho-Educational Reading, 18, 261–268.

Jordan, R.R. (1997). English for Academic Purposes. A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge University Press.

Karpova, L.V. (1999). Consider the following when selecting and using authentic materials. TESOL Matters, 9 (2), P.18.

Lee, W.Y-C. (1995). Authenticity revisited: Text authenticity and learner authenticity, ELT Journal, 4 (49), 323–328.

Lewis, R.D. (2006). When Cultures Collide: Leading Across Cultures. Nicholas Brealey International.

MacDonald, M.N., Badger, R., & Dasli, M. (2006). Authenticity, culture and language learning. Language and Intercultural Communication, 6 (3/4), 250–261.

Richards, J.C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge University Press.

Robinson, P. (1991). ESP Today: A Practitioner’s Guide. Prentice Hall.

Rogers, C., & Medley, F.Jr. (1988). Language with a purpose: using authentic materials in the foreign language class. Foreign Language Annals, 21, 567–478.

Tomlinson, B. (2011). Materials Development in Language Teaching. Second Edition. Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Vainagii, T. (2020). ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 22–30. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.22-30

Номер

Розділ

Статті