РОЗВИТОК МЕДІАОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (1959–2018 РР.)

Автор(и)

  • Iryna Kuzma кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1219-8216

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.64-69

Ключові слова:

медіа, генеза медіаосвіти, заклади дошкільної та початкової освіти, періодизація, технічні засоби навчання.

Анотація

Актуальність статті зумовлена зниженням віку, коли дитина вперше контактує з медіа. Вони здійснюють позитивний вплив на розвиток дошкільників та школярів, проте несуть низку загроз. Вивчення генези медіаосвіти на вітчизняних теренах уможливлює виокремлення ідей, доцільних для запровадження на сучасному етапі з метою зменшення ризиків та збільшення позитивного впливу медіа на формування особистості дитини. Мета статті – обґрунтувати періодизацію генези медіаосвіти дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (1959–2018 рр.) і виявити можливості використання перспективних ідей у сучасній освітній галузі. Для досягнення мети дослідження було використано комплекс методів: структурно-системний – дав змогу розглядати генезу медіаосвіти як компонент системи розвитку дошкільної та початкової освіти на тлі суспільно-політичних, соціально-економічних, педагогічних чинників; ретроспективний та історико-типологічний аналіз, з використанням яких виокремлено періоди, провідні ідеї та тенденції генези медіаосвіти; наративу – для представлення матеріалів дослідження з елементами аналітики. У результаті дослідження обґрунтовано періодизацію розвитку медіаосвіти в закладах дошкільної та початкової освіти у визначених хронологічних межах. З’ясовано провідні тенденції виокремлених періодів. Обґрунтовано три періоди генези медіаосвіти дошкільників та учнів молодшого шкільного віку: перший (1959–1990 рр.) – пропагандистсько-виховний; другий (1991–2010 рр.) – компетентнісно-технологічний; третій (2011–2018 рр.) – концептуальньно-експериментальний. Визначено ідеї, доцільні для впровадження на сучасному етапі.

Біографія автора

Iryna Kuzma, кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль

кандидат педагогічних наук

Посилання

Список використаної літератури

Іванов В.В., Шкоба О.Я. Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів. Інформаційне суспільство. 2012. Вип.16. Липень–грудень. С.41–52.

Коропатник М. Медіаосвіта в Україні: історія і сьогодення. Сіверянський літопис. 2016. № 3. С. 159–174.

Кузьма І.І. Медіаосвіта в закладах дошкільної та початкової освіти: методичні рекомендації. Тернопіль: Вектор, 2020. 126 с.

Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / Упоряд. О. О. Любар; за заг. ред. В.Г.Кременя. Київ: Т-во «Знання», КОО, 2003. 766 с.

Про зміцнення зв’язку школи із життям і про дальший розвиток системи народної освіти в УРСР: Закон від 17.04.1959 р. Збірник наказів і розпоряджень Міністерства освіти УРСР. 1959. № 8. С. 2–14.

Бурдун О. Особливості впровадження інформаційних технологій у загальноосвітніх школах України (1950 – 1985 рр.). Рідна школа. 2010. № 1–2. С.67–71.

Крутій К. Л. Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дошкільників. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2013. № 3. С. 85–90.

Клочко Н.Л. Реформування початкової освіти України в ХХ столітті: посібник. Вінниця: ВДПУ, 2010. 117 с.

Лінська Н.М. Використання періодичної преси у виховній роботі. Початкова школа. 1987. № 5. C.17–22.

Денисенко А.П. Важливий засіб підвищення ефективності уроку. Початкова школа. 1981. № 4. С.37–38.

Степанова Т.М. Реформування змісту передшкільної і початкової освіти в Україні у 80-і роки ХХ століття. Педагогічні науки: зб. наук. праць ХДУ. 2011. Т. 1. Вип. 58. С.91–97.

Поглиблювати реформу школи, виховувати активну, творчу особистість. Початкова школа. 1987. № 7. C.3–8.

Кузьма І.І. Формування медіаграмотності дітей старшого дошкільного віку: теорія і технологія: монографія / за наук. ред. проф. Чайки В. М. Тернопіль: Вектор, 2019. 188 с.

Tereshchuk H.V., Kuzma I.I., Yankovych O.I., Falfushynska H.I. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation. Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Eds. Kiv, A. E., Soloviev, V. N. CEUR-WS.org, online. P. 145–158. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper08.pdf (дата звернення 10.09.2020)

References

Ivanov, V.V., & Shkoba, O.Ya. (2012). Mediaosvita ta mediahramotnist: vyznachennia terminiv. [Media education and media literacy: definition of the terms]. Information society, 16 (July-December), 41–52. [in Ukrainian].

Koropatnyk, M. (2016). Mediaosvita v Ukraini: istoriia i sohodennia [Media education in Ukraine: history and present]. Siveriansky chronicle, 3, 159–174. [in Ukrainian].

Kuzma, I.I. (2020). Mediaosvita v zakladakh doshkilnoi ta pochatkovoi osvity [Media education at preschool and primary education institutions]. Vector. [in Ukrainian].

Kremin, V.H. (Ed.). (2003). Istoriia ukrainskoi shkoly i pedahohiky [History of Ukrainian school and pedagogy]. Znannya. [in Ukrainian].

Pro zmitsnennia zv’iazku shkoly iz zhyttiam i pro dalshyi rozvytok systemy narodnoi osvity v URSR [On strengthening the connection between a school and life and on the further development of the public education system in the USSR] (Law of April 17, 1959). Collection of orders and directives of the Ministry of Education of the USSR, 8, 2–14. [in Ukrainian].

Burdun, O. (2010). Osoblyvosti vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii u zahalnoosvitnikh shkolakh Ukrainy (1950–1985 rr.) [Peculiarities of the introduction of information technologies in secondary schools of Ukraine (1950–1985)]. Native school, 1–2, 67–71. [in Ukrainian].

Krutii, K.L. (2013). Mediadydaktychni osoblyvosti vykorystannia multfilmiv yak zasobu navchannia movy i rozvytku zv’iaznoho movlennia doshkilnykiv [Media didactic peculiarities of using cartoons as a means of learning language and development of coherent speech of preschoolers]. Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Pedagogy, 3, 85–90. [in Ukrainian].

Klochko, N.L. (2010). Reformuvannia pochatkovoi osvity Ukrainy v ХХ stolitti [Reforming primary education in Ukraine in the twentieth century]. Vinnytsia State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Linska, N.M. (1987). Vykorystannia periodychnoi presy u vykhovnii roboti [The use of periodicals in educational work]. Primary school, 5, 17–22. [in Ukrainian].

Denysenko, A.P. (1981). Vazhlyvyi zasib pidvyshchennia efektyvnosti uroku [An important way to increase the effectiveness of the lesson]. Primary school, 4, 37–38. [in Ukrainian].

Stepanova, T. M. (2011). Reformuvannia zmistu peredshkilnoi i pochatkovoi osvity v Ukraini u 80-i roky ХХ stolittia [Reforming the content of preschool and primary education in Ukraine in the 80s of the twentieth century]. Pedagogical sciences, 58, 91–97. [in Ukrainian].

Pohlybliuvaty reformu shkoly, vykhovuvaty aktyvnu, tvorchu osobystist [To deepen the school reform, to bring up an active, creative personality] (1987). Primary education, 7, 3–8. [in Ukrainian].

Kuzma, I.I. (2019). Formuvannia mediahramotnosti ditei starshoho doshkilnoho viku: teoriia i tekhnolohiia [Formation of media literacy of older preschool children: theory and technology]. Vektor. [in Ukrainian].

Tereshchuk, H.V., Kuzma, I.I., Yankovych, O.I., & Falfushynska, H.I. (2018, December 21). The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation. In Kiv, A.E., & Soloviev, V.N. (Eds.). Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018Cloud Technologies in Education (pp.145–158). http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper08.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kuzma, I. (2020). РОЗВИТОК МЕДІАОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (1959–2018 РР.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 64–69. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.64-69

Номер

Розділ

Статті