ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Serhii Mykhniuk кафедра управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5694-2396
  • Serhii Kubitskyi кафедра управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7691-8606

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.81-87

Ключові слова:

взаємодія, педагогічна взаємодія, соціальний працівник, система, компетентність, діяльність.

Анотація

У статті обґрунтовано характеристику провідних наукових підходів до проблеми формування готовності майбутніх соціальних працівників до педагогічної взаємодії. Встановлено необхідність загально філософського (аналіз категорії «соціальне» та поняття соціальної сфери в контексті проблеми дослідження), загальнонаукового (системний, компетентнісний, контекстний та діяльнісний наукові підходи) та конкретно наукового (сукупність методик і технік дослідження) рівнів методології досліджуваної проблеми. Компетентнісний підхід до проблеми дослідження використано на основі встановлення зв’язку між процесами формування готовності й компетентності до певних видів професійної діяльності соціальних працівників, контекстний − у зв’язку з необхідністю обґрунтувати професійний контекст педагогічної взаємодії у діяльності соціального працівника, а також з можливостями в межах цього підходу проектувати освітній процес в максимальному наближенні до майбутньої професійної діяльності в соціальній сфері. Діяльнісні засади дослідження обґрунтовано за допомогою положення про професійну підготовку майбутніх соціальних працівників як своєрідний вид діяльності, необхідність діяльнісного змісту вивчення фахових дисциплін, та діяльнісний характер педагогічної взаємодії.

Біографії авторів

Serhii Mykhniuk, кафедра управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ

аспірант

Serhii Kubitskyi, кафедра управління та освітніх технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ

кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. Москва: Политиздат, 1981. 432 с.

Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 176 с.

Беспалько В.П. Психологические парадоксы образования. Педагогика. 2000. № 5. С.13−20.

Брюханова Н. Підходи до розуміння компетентності та компетенції в освіті. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2007. № 4. С.40−49.

Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования. Высшее образование в России. 2010. № 5. C.32−37.

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця». 2008. 278 с.

Горбунова-Рубан С.А., Андрющенко А.И. Подготовка социальных работников в Украине: проблемы и пути их решения. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2015. Вип. 35. С.55−59.

Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. Методика викладання педагогіки: курс лекцій. Житомир: ЖДУ ім.І.Франка, 2017. 327 с.

Дударьов В.В. Професійна компетентність соціальних працівників: методи управління. Грані. 2015. № 4. С. 27−32.

Жижко Т.А. Педагогічна система один із чинників впровадження ідеї інтенсифікації у професійній підготовці майбутніх фахівців. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. 2005. Вип. 3. С.144−151.

Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учебное пособие. Москва: Издательский центр «Академия», 2005. 208 с.

Звєрєва І.Д. Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 256 с.

Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико-методологический аспект). Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С.20−26.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: Монографія. Київ: Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 2008. 608 с.

Каньковський І.Є. Генезис розвитку поняття «педагогічна система». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2009. Вип.24-25. С.25−35.

Капська А.Й., Волинська Л.В., Карпенко О.Г., Филипчук В.С. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом. Київ: ДЦСМ, 2003. 87 с.

Карпенко О.Г. Формування професійної компетентності соціального працівника як однієї із умов успішної практичної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. 2007. Вип. 6. С.32−39.

Качалова С.М. Технология контекстного обучения в практике вузовского обучения. Вестник ЦМО МГУ. 2009. № 3. С.87−91.

Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. [Навчальний посібник]. 1997. Київ: ІЗМН, 392 с.

Кузьмина Н.В. Проблемы обучения и воспитания студентов в вузе. Ленинград: Знание, 1994. 111 с.

Кух О.М., Кух А.М. Педагогічні системи та їх проектування. Збірник наукових праць Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2005. №11. С.148−151.

Лодатко Є.О., 2010. Моделювання в педагогіці: точки відліку. URL: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazinepedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/ (дата звернення: 22.09.2020).

Малафіїк І.В. Системний підхід у теорії і практиці. Рівне: Рівненський держ. гум. ун-т, 2004. 437 с.

Микитенко Н.О. Сучасний стан професійної підготовки соціальних працівників в Україні. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673541">Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2012. Вип. 8. С.212−215.

Мирончук Н.М. Контекстний підхід у підготовці студентів до професійної діяльності у зарубіжній педагогічній теорії. Креативна педагогіка. 2018. Вип. 13. С.95−101.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. Київ: «К.І.С.», 2003. С.13−42.

Поліщук В.А. Соціальна робота: проблеми становлення в умовах сьогодення. Social Work And Education. 2014. № 1. С.107−114.

Прошкін В.В. Педагогічна система як предмет наукового дослідження. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. Вип. 4. С.7−12.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва: Академия, 2002. 412 с.

Савельчук І.Б. Підготовка соціальних працівників за сучасних умов: інноваційні тенденції. Вісник Житомирського державного університету. 2016. Вип. 1 (83). С.120−125.

Савіцька В.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу: автореф. дис. кандидата пед. наук 13.00.04. Рівненський державний гуманітарний університет, 2015. 20 с.

Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.

Скворцова С. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя на засадах контекстного навчання. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2010. Вип. 35. С.36−71.

Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі / Заг ред. І. Звєрєва, Г. Лактіонова. Київ: Науковий світ, 2001. 53 с.

Співак Я.О. Професійна підготовка соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: міжнародний досвід. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37-38)/syommd.PDF (дата звернення: 22.09.2020).

Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. Київ: Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. 302. с.

Ткаченко О.А. Контекстне навчання у форматі «справожиттєвого» підходу як альтернатива традиційної системи професійної освіти. Горизонты образования. 2010. № 2 (30). С.158−163.

Харченко С.Я., Омельченко С.О., Краснова Н.П., Юрків Я.І. Теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: навчально-методичний посібник. Слов’янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2016. 434 с.

Шиян Л.К. Акмеологические основы управления педагогическими системами: Учебное пособие. М.: РИЦ «Альфа», 2003. 228 с.

References

Afanasev, V.G. (1981). Obschestvo: sistemnost, poznanie i upravlenie [Society: consistency, cognition and management]. Politizdat. [in Russian].

Bezpalko, O.V. (2005) Sotsialna robota v hromadi [Community social work]. Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Bespalko, V.P. (2000). Psihologicheskie paradoksyi obrazovaniya [Psychological paradoxes of education]. Pedagogika, 5, 13−20. [in Russian].

Briukhanova, N. (2007). Pidkhody do rozuminnia kompetentnosti ta kompetentsii v osviti [Approaches to understanding competence and skills in education]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. 4, 40−49. [in Ukrainian].

Verbitskiy, A.A. (2010). Kontekstno-kompetentnostnyiy podhod k modernizatsii obrazovaniya [Contextual competence approach to modernization of education]. Vyisshee obrazovanie v Rossii,5, 32−37. [in Russian].

Vitvytska, S.S. (2006). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly : pidruchnyk za modulno-reitynhovoiu systemoiu navchannia dlia studentiv mahistratury [Fundamentals of higher school pedagogy : textbook on modular-rating system of education for graduate students]. Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U. (2008). Pedahohichni doslidzhennia: Metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Pedagogical research: Methodological advice for young scientists]. Vinnytsia. [in Ukrainian].

Gorbunova-Ruban, S.A., & Andryuschenko, A.I. (2015). Podgotovka sotsialnyih rabotnikov v Ukraine: problemyi i puti ih resheniya [Training of social workers in Ukraine: problems and ways to solve them]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina, 35, 55−59. [in Russian].

Dubaseniuk, O.A., & Antonova, O.Ie. (2017). Metodyka vykladannia pedahohiky: kurs lektsii [Methods of teaching pedagogy: a course of lectures]. ZhDU. [in Ukrainian].

Dudarov, V.V. (2015). Profesiina kompetentnist sotsialnykh pratsivnykiv: metody upravlinnia [Professional competence of social workers: management methods]. Hrani, 4, 27−32. [in Ukrainian].

Zhyzhko, T.A. (2005). Pedahohichna systema odyn iz chynnykiv vprovadzhennia idei intensyfikatsii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv [The pedagogical system is one of the factors of introduction of the idea of intensification in professional training of future specialists]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Sotsiolohiia. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika. Upravlinnia, 3, 144−151. [in Ukrainian].

Zagvyazinskiy, V.I., & Atahanov, R. (2005). Metodologiya i metodyi psihologo-pedagogicheskogo issledovaniya [Methodology and methods of psychological and pedagogical research]. Akademiya. [in Russian].

Zvierieva, I.D. (2004). Sotsialna robota v Ukraini [Social work in Ukraine]. Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Zimnyaya, I.A. (2006). Kompetentnostnyiy podhod. Kakovo ego mesto v sisteme sovremennyih podhodov k problemam obrazovaniya? (teoretiko-metodologicheskiy aspekt) [Competence approach. What is its place in the system of modern approaches to education problems? (theoretical and methodological aspect)]. Vyisshee obrazovanie segodnya, 8, 20−26. [in Russian].

Ziaziun, I.A. (2008). Filosofiia pedahohichnoi dii [Philosophy of pedagogical action]. ChNU im. Bohdana Khmelnytskoho. [in Ukrainian].

Kankovskyi, I.Ie. (2009). Henezys rozvytku poniattia «pedahohichna systema» [The genesis of the development of the concept of «pedagogical system»]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 24-25, 25−35. [in Ukrainian].

Kapska, A.I., Volynska, L.V., Karpenko, O.H., & Fylypchuk, V.S. (2003). Komunikatyvna profesiina kompetentnist yak umova vzaiemodii sotsialnoho pratsivnyka z kliientom [Communicative professional competence as a condition of interaction of a social worker with a client]. DTsSM. [in Ukrainian].

Karpenko, O.H. (2007). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti sotsialnoho pratsivnyka yak odniiei iz umov uspishnoi praktychnoi diialnosti [Formation of professional competence of a social worker as one of the conditions of successful practical activity]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Sotsiolohiia. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika. Upravlinnia, 6, 32−39. [in Ukrainian].

Kachalova, S.M. (2009). Tehnologiya kontekstnogo obucheniya v praktike vuzovskogo obucheniya [Technology of contextual learning in the practice of higher education]. Vestnik TsMO MGU, 3,. 87−91. [in Russian].

Koval, L.H., Zvierieva, I.D., & Khliebik, S.R. (1997). Sotsialna pedahohika [Social pedagogy]. IZMN. [in Ukrainian].

Kuzmina, N.V. (1994). Problemyi obucheniya i vospitaniya studentov v vuze [Problems of teaching and educating students in higher education]. Znanie. [in Russian].

Kukh, O.M., & Kukh, A.M. (2005). Pedahohichni systemy ta yikh proektuvannia [Pedagogical systems and their design]. Zbirnyk naukovykh prats Kamʼianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka, 11, 148−151. [in Ukrainian].

Lodatko, Ye.O. (2010). Modeliuvannia v pedahohitsi: tochky vidliku [Modeling in pedagogy: starting points]. http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazinepedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/

Malafiik, I.V. (2004). Systemnyi pidkhid u teorii i praktytsi [System approach in theory and practice]. Rivnenskyi derzh. hum. un-t. [in Ukrainian].

Mykytenko, N.O. (2012). Suchasnyi stan profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv v Ukraini [The current state of professional training of social workers in Ukraine]. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 8, 212-215. [in Ukrainian].

Myronchuk, N.M. (2018). Kontekstnyi pidkhid u pidhotovtsi studentiv do profesiinoi diialnosti u zarubizhnii pedahohichnii teorii [Contextual approach in preparing students for professional activity in foreign pedagogical theory]. Kreatyvna pedahohika, 13, 95−101. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O. (2003). Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity [Competences as a key to updating the content of education]. Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnoi polityky. K.I.S. [in Ukrainian].

Polishchuk, V.A. (2014). Sotsialna robota: problemy stanovlennia v umovakh sohodennia [Social work: problems of formation in today's conditions]. Social work and education, 1, 107−114. [in Ukrainian].

Proshkin, V.V. (2015). Pedahohichna systema yak predmet naukovoho doslidzhennia [Pedagogical system as a subject of scientific research]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 4, 7−12. [in Ukrainian].

Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost v sovremennom obschestve: vyiyavlenie, razvitie i realizatsiya [Competence in modern society: identification, development and implementation]. Akademiya. [in Russian].

Savelchuk, I.B. (2016). Pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv za suchasnykh umov: innovatsiini tendentsii [Training of social workers in modern conditions: innovative trends]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu, 1 (83), 120−125. [in Ukrainian].

Savitska, V.V. (2015). Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do profesiinoi diialnosti na zasadakh prakseolohichnoho pidkhodu [Preparing future social workers for the professional activity on the basis of praxeological approach] (Extended abstract of candidates dissertation). Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet. [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O., & Krystopchuk, T.Ie. (2013). Metodolohiia naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methodology of scientific and pedagogical educators]. Volynski oberehy. [in Ukrainian].

Skvortsova, S. (2010). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia na zasadakh kontekstnoho navchannia [Formation of professional competence of the future teacher on the basis of contextual learning]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly, 35, 36−71. [in Ukrainian].

Zvierieva, I., & Laktionova, H. (eds.). Sotsialna polityka ta menedzhment u sotsialnii roboti [Social policy and management in social work]. Naukovyi svit. [in Ukrainian].

Spivak, Ya.O. (2018). Profesiina pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv iz sotsialnoho zakhystu prav molodi: mizhnarodnyi dosvid [Professional training of social workers in the social protection of youth rights: international experience]. http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2018/N1-2(37-38)/syommd.PDF

Surmin, Yu.P. (2006). Maisternia vchenoho : pidruchnyk dlia naukovtsia [Scientist's workshop: a textbook for a scientist]. Konsortsium z udoskonalennia menedzhment-osvity v Ukraini. [in Ukrainian].

Tkachenko, O.A. (2010). Kontekstne navchannia u formati «spravozhyttievoho» pidkhodu yak alternatyva tradytsiinoi systemy profesiinoi osvity [Contextual learning in the format of «life» approach as an alternative to the traditional system of vocational education]. Gorizontyi obrazovaniya, 2 (30), 158−163. [in Ukrainian].

Kharchenko, S.YA., Omelʹchenko, S.O., Krasnova, N.P., & Yurkiv, Ya.I. Teoretyko-metodychni problemy sotsialnoi pedahohiky ta sotsialnoi roboty [Theoretical and methodological problems of social pedagogy and social work]. B.I. Matorin. [in Ukrainian].

Shiyan, L.K. (2003). Akmeologicheskie osnovyi upravleniya pedagogicheskimi sistemami [Acmeological foundations of pedagogical systems management]. RITs «Alfa». [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Mykhniuk, S., & Kubitskyi, S. (2020). ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 81–87. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.81-87

Номер

Розділ

Статті