КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ

Автор(и)

  • Mykhailo Povidaichyk кафедра кібернетики і прикладної математики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1554-2067

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.101-105

Ключові слова:

професійна підготовка педагога, учитель математики, конкурентоспроможність, структура конкурентоспроможності.

Анотація

В умовах реформування вищої освіти, переходу до багаторівневої системи підготовки педагогічних кадрів, особливої актуальності набуває проблема формування їхньої конкурентоспроможності. Потреба освітніх закладів у висококваліфікованих педагогах на сьогоднішній день задовольняється недостатньо. Більшість вітчизняних учителів не готові до діяльності в конкурентному середовищі, яке висуває низку нових вимог до сучасного фахівця. У зв’язку з цим необхідним є перегляд концепції математичної освіти, її цілей, змісту, форм і методів навчання – вона повинна забезпечити формування викладачів нової формації, здатних ефективно працювати в умовах конкурентного середовища на ринку інтелектуальної праці. Метою статті є вивчення суті та змістової структури конкурентоспроможності вчителя математики. Застосовані методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), узагальнення (з метою формування авторських висновків). Встановлено, що конкурентоспроможність учителя математики – це динамічне, системне, особистісне утворення, яке характеризується готовністю фахівця використовувати математичні знання, вміння та навички в процесі педагогічної діяльності, моделювати і проектувати її на високому рівні навчальної і професійної мотивації, здатністю до самоосвіти, самовдосконалення і самореалізації в сфері математичної освіти. Це показник успішної професійної діяльності, здатність бути більш затребуваним у порівнянні з іншими через низку особистісно-професійних якостей, які зумовлюють високий рівень фаховості у своїй сфері. Складовими конкурентоспроможності вчителя є мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний, комунікативний і рефлексивний компоненти.

Біографія автора

Mykhailo Povidaichyk, кафедра кібернетики і прикладної математики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Невмержицька М.В. Поняття конкурентоспроможності особистості: соціально-філософський вимір. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2012. Вип. 66 (11). С.367–372.

Митина, Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002. 400 с.

Т. Андріяко. Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості. Рідна школа. 2011. №10, С.64–67.

Базелюк В.Г. Розвиток конкурентоспроможного фахівця в коледжі. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2019. Вип. 8(37). С.10–23.

Андреева Ю.В. Развитие конкурентоспособности студентов-журналистов. Педагогика. 2006. №5. С.67–70.

Безбородих С.М. Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук / 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Старобільськ: Державний заклад «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка», 2016. 272 с.

Завалевський Ю.І. Конкурентоспроможність викладача як результат його професійної компетентності. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2016. № 2 (12). С.195–199.

Мойсеєнко Л. Психологія розуміння як наскрізного процесу творчого математичного мислення. Психологія особистості. 2012. № 1 (3). С.204–220.

References

Nevmerzhytska, M.V. (2012). Poniattia konkurentospromozhnosti osobystosti: sotsialno-filosofskyi vymir [The concept of competitiveness of personality: socio-philosophical dimension]. Gilea: scientific bulletin. Collection of scientific works, 66 (11), 367–372. [in Ukrainian].

Mitina, L.M. (2002). Psihologiya razvitiya konkurentosposobnoj lichnosti [Development psychology of a competitive personality]. MPSI; MODEK. [in Russian].

Andriiako, T. (2011). Konkurentospromozhnist yak proiav akmeolohichnoi kultury osobystosti [Competitiveness as a manifestation of acmeological culture of personality]. Ridna Schkola, 10, 64–67. [in Ukrainian].

Bazeliuk, V.H. (2019). Rozvytok konkurentospromozhnoho fakhivtsia v koledzhi [Development of a competitive specialist in college]. Bulletin of postgraduate education. Pedagogical Sciences Series 8 (37), 10–23. [in Ukrainian].

Andreeva, Yu.V. (2006). Razvitie konkurentosposobnosti studentov-zhurnalistov [Development of the competitiveness of journalism students]. Pedagogy, 5, 67–70. [in Russian].

Bezborodykh, S.M. (2016). Formuvannia konkurentospromozhnosti maibutnikh pedahohiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of competitiveness of future teachers in the process of professional training] (Unpublished doctoral dissertation). State Institution «Luhansk National University. T. Shevchenko». [in Ukrainian].

Zavalevskyi, Yu.I. (2016). Konkurentospromozhnist vykladacha yak rezultat yoho profesiinoi kompetentnosti [Competitiveness of a teacher as a result of his professional competence]. Bulletin of Alfred Nobel University of Dnepropetrovsk. Pedagogy and Psychology Series, 2 (12). 195–199. [in Ukrainian].

Moiseienko, L. (2012). Psykholohiia rozuminnia yak naskriznoho protsesu tvorchoho matematychnoho myslennia [The psychology of understanding as a through process of creative mathematical thinking]. Psychology of personality, 1 (3). 204–220. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Povidaichyk, M. (2020). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 101–105. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.101-105

Номер

Розділ

Статті