КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Автор(и)

  • Olena Popadych кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1426-4114

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.116-119

Ключові слова:

учитель, початкові класи, формування, правова компетентність, концептуальні засади.

Анотація

Новітнє суспільство передбачає, що цілі підготовки фахівця необхідно формулювати як триєдине завдання, що охоплює: виховання адекватної фахової мотивації й цілеспрямованості; забезпечення якнайвищої правової компетентності; розвиток фахово значущих рис особистості фахівця. Особливості об’єктів фахової діяльності майбутніх учителів початкових класів вимагають переосмислити зміст і методику їхнього навчання, формуючи в них правову компетентність. Метою статті є теоретичне обґрунтування концептуальних засад формування правової компетентності майбутніх учителів початкових класів. У статті використано такі методи дослідження як аналіз літератури та інформаційних джерел з проблеми дослідження; узагальнення теоретичних положень компетентнісного та педагогічного досвіду учителів. Розроблено концептуальні засади формування правової компетентності майбутніх учителів початкових класів (формування правової компетентності майбутніх учителів початкових класів треба вважати педагогічною системою; під час формування правової компетентності потрібний тісний взаємозв’язок фахової та правової, гуманітарної й технологічної складових; теоретичне обґрунтування формування правової компетентності ґрунтується на засадах філософії освіти, особистісно спрямованого навчання, можливостей та потреб галузі й об’єктів їхньої фахової діяльності; реалізація знань з правових дисциплін для утвердження толерантних засад життя та міжособистісного й фахового взаємозв’язку; фахове спрямування змісту правових дисциплін; правове спрямування та застосування потенціалу низки дисциплін; неперервність правової освіти майбутнього учителя; підготовка педагогів закладів вищої освіти до формування правової компетентності студентів).

 

Біографія автора

Olena Popadych, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Гуревичов М.М., Долгарєв А.В., Пазиніч С.М., Пономарьов О.С. Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку: монографія / за заг. ред О.С.Пономарьова. Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 240 с.

Ярошовець В.І. Концептуальні засади і теоретичні принципи гуманітаризації освіти. Філософія освіти XXI століття: проблеми і перспективи: зб. наук. праць / за заг. ред. В. Андрущенка. Київ: Знання, 2000. Випуск 3. С.105–107.

Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід: монографія / за ред. О.А.Дубасенюк. Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2011. 389 с.

Болгаріна В. Культурологічний підхід як імператив управління школою. Освіта і управління. 2003. Т.6. №3. С.29–34.

Овсієнко Л. Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. Вип. 2. С.82–87.

Паламар С. Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти. Освітологічний дискурс. 2018. № 1–2. С.267–278.

Грицько В.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування економічно-правової культури молодших школярів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2017. Випуск 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadped_2017_6_5 (дата звернення: 01.10.2020 р.).

Товканець О. Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи у європейській вищій освіті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2019. Випуск 2 (45). С.200–205.

Бабаскіна А.В. Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів. Розвиток ключових компетентностей особистості педагога в умовах реформування освіти: матеріали Всеукраїнської. науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (28 травня 2019 р.) / Біла Церква-Дніпро: БІНПО ДВНЗ УМО, МВПУПІТ,2019. C.13–16.

Урсул А.Д., Семенюк Е.П., Мельник В.П. Технические науки и интегративные процессы: Философские аспекты: монография. Кишинев: Штиинца, 1987. 256 с.

Внукова О. М. Розвиток політичної культури майбутніх педагогів професійно-технічних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2004. 20 с.

References

Hurevychov, M.M., Dolhariev, A.V., Pazynich, S.M., & Ponomaro, O.S. (2010). Profesiina kultura menedzhera v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Professional culture of a manager in the minds of innovative development]. NTU «KhPI». [in Ukrainian].

Yaroshovets, V.I. (2000). Kontseptualni zasady i teoretychni pryntsypy humanitaryzatsii osvity [Conceptual ambushes and theoretical principles of humanitarization of education. In Andruschenko, V. (Ed.). Filosofiia osvity XXI stolittia: problemy i perspektyvy (pp.105–107, Vol. 3). Znannia. [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O.A. (2011). (ed). Profesiina pedahohichna osvita: akme-synerhetychnyi pidkhid [Professional pedagogical education: acme-synergetic education]. Vyd-vo ZHDU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].

Bolharina, V. (2003). Kulturolohichnyi pidkhid yak imperatyv upravlinnia shkoloiu [Culturological approach as an imperative of school management]. Osvita i upravlinnia, 6, 3, 29–34. [in Ukrainian].

Ovsiienko, L. (2017). Kompetentnisnyi pidkhid do navchannia: teoretychnyi analiz [Competent education before the beginning: theoretical analysis]. Pedagogical process: theory and practice, 2, 82–87. [in Ukrainian].

Palamar, S. (2018). Kompetentnisnyi pidkhid yak metodolohichnyi oriientyr modernizatsii suchasnoi osvity [Competent thinking yak methodological organization of modernization of modern education]. Osvitolohichnyi dyskurs, 1–2, 267–278. [in Ukrainian].

Ghrytsko, V.V. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do formuvannia ekonomichno-pravovoi kultury molodshykh shkoliariv. [Training of future teachers of primary classes to form the economic and legal culture of junior schoolchildren]. Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine. Series: Pedagogy, 6. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnadped_2017_6_5. [in Ukrainian].

Tovkanets, O. (2019). Dydaktychni aspekty pidhotovky maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly u yevropeiskii vyshchii osviti [Didactic aspects of training future primary school teachers in European higher education. Scientific Bulletin of Uzhhorod University]. Scientifc Bulletin of Uzhhorod University Series: «Pedagogy. Social Work», 2 (45), 200–205. [in Ukrainian].

Babaskina, A.V. (2019, May 28). Rozvytok psykholoho-pedahohichnoi kompetentnosti pedahohiv [Development of psychological and pedagogical competence of teachers]. Proceedings of scientific and practical Internet-conference «Rozvytok kliuchovykh kompetentnostei osobystosti pedahoha v umovakh reformuvannia osvity» (pp.13–16). BTICPE UEM, HVSPIT. [in Ukrainian].

Ursul, A.D., Semenyuk, E.P., & Mel'nik, V.P. (1987). Tekhnicheskie nauki i integrativnye processy: Filosofskie aspekty [Engineering Sciences and Integrative Processes: Philosophical Aspects]. Sрtiintsa. [in Belarussian].

Vnukova, O.M. (2004). Rozvytok politychnoi kultury maibutnikh pedahohiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Development of political culture of future pedagogues in the professional and technical educational institutions] (Extended abstract of candidate dissertation). Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of APS of Ukraine. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Popadych, O. (2020). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 116–119. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.116-119

Номер

Розділ

Статті