НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Oksana Tovkanets кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4438-0167
  • Olga Mateiko ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.128-132

Ключові слова:

інформація, освітній процес, інформатизація.

Анотація

В статті обґрунтовано напрями інформатизації сучасного освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти. Здійснено аналіз нормативного забезпечення та визначено потреби науки, освіти і культури в інформатизації освітнього процесу. Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад інформатизації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти. Застосовано методи дослідження: аналіз наукових розробок з проблеми та нормативних джерел; узагальнення і систематизацію – для виявлення перспективних напрямів інформатизації; узагальнення змістових характеристик напрямів – для формулювання висновків. Схарактеризовано основні напрями використання комп’ютера та інформаційних технологій в закладі загальної середньої освіти, серед яких комп’ютер й інформаційні технології як об’єкт вивчення, як засіб для навчання різних дисциплін, як інструмент підтримки предметних уроків та інших видів занять, як засіб розвитку і виховання дитини, як засіб діагностики різних функціональних систем дитячого організму, використання комп’ютера для виконання навчальних і реальних завдань і для реалізації різних видів діяльності.

Біографії авторів

Oksana Tovkanets, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

кандидат педагогічних наук, доцент

Olga Mateiko, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

студентка ОС «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Список використаної літератури

Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №1 (15). URL: http://www.ime.edu-ua.net/em.html (дата звернення 15.09.2020).

Дорожня карта освітньої реформи (2015-2025). Стратегічна дорадча група при МОН України. БФ «Інститут розвитку освіти». Київ. 2015. URL: https://goo.gl/9kRlrG (дата звернення 15.09.2020).

Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Образование как ресурс информационного общества. Социс. 2005. № 7. С.12–58.

Концепція Нової української школи. URL: zakon.rada.gov (дата звернення 15.09.2020).

Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи. Початкова школа. 2004. №4. С.34–35.

Новиков А.М. (2008). Постиндустриальное образование. М.: Издательство «Эгвес».136 с.

Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. М.: Педагогика. 1999. 224 с.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text (дата звернення 15.09.2020).

Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти» URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення 15.09.2020).

Шаман О.І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О.І.Шиман ; наук. кер. М.І.Жалдак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2005. 20 с.

References

Bykov, V.Yu. (2010). Suchasni zavdannia informatyzatsii osvity. [Modern tasks of informatization of education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 1 (15). http://www.ime.edu-ua.net/em.html [in Ukrainian].

Dorozhnia karta osvitnoi reformy (2015-2025) [Roadmap for educational reform (2015-2025)]. (2015). https://goo.gl/9kRlrG [in Ukrainian].

Zborovskiy, G.E., & Shuklina, E.A. (2005). Obrazovanie kak resurs informatsionnogo obschestva [Education as a resource of the information society]. Sotsis, 7, 12–58. [in Russian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The concept of the New Ukrainian school]. (2018). zakon.rada.gov. [in Ukrainian].

Kyvliuk, O. (2004). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v systemi navchalnykh dystsyplin pochatkovoi shkoly [The use of information and communication technologies in the system of primary school disciplines]. Pochatkova shkola, 4, 34–35. [in Ukrainian].

Novikov, A.M. (2008). Postindustrialnoe obrazovanie [Post-industrial education]. Egves. [in Ukrainian].

Peypert, S. (1999). Perevorot v soznanii: Deti, kompyuteryi i plodotvornyie idei [Revolution in consciousness: Children, computers and fruitful ideas]. Pedagogika. [in Russian].

Stratehiia rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini [Strategy of information society development in Ukraine]. (2013). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro natsionalnu doktrynu rozvytku osvity» [Decree of the President of Ukraine «On the National Doctrine of Education Development»]. http://zakon2.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Shaman, O.I. (2005). Formuvannia osnov informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Formation of bases of information culture of future teachers of elementary school] (Unpublished candidate dissertation). M.Drahomanov National pedagogical university. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Tovkanets, O., & Mateiko, O. (2020). НАПРЯМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 128–132. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.128-132

Номер

Розділ

Статті