ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Olenа Demyanchuk кафедра педагогіки й андрагогіки, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1845-9664
  • Iryna Adamovych кафедра педагогіки й андрагогіки, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5688-0516

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.160-163

Ключові слова:

інновації у галузі освіти, інтерактивні технології навчання.

Анотація

Метою статті є дослідження особливостей теоретичних засад використання інтерактивних технологій та їх структури в освітньому процесі навчальних закладів. Розкрито зміст організації освітньої діяльності у контексті інноваційних процесів, що відбуваються в середовищі закладів освіти, з використанням інтерактивних методів як засобу підвищення ефективності уроку. Використання інтерактиву в навчальному процесі освітнього закладу розширить основи розвитку нестандартного мислення учнів, дозволить позбутись стереотипності мисленнєвих процесів, розвинути уяву, напрацювати навички комунікативного спілкування, інтелектуальної, емоційної та мотиваційної сфери учнів. У дослідженні основний акцент зроблено на проблемно-цільовому, а також системно-структурному методах опрацювання та аналізу наукових доробок, узагальненні та синтезі, порівнянні, систематизації у працях науковців, а також діагностичному методі. Результатом дослідження є огляд основної класифікаційної характеристики інтерактивних технологій навчання; окреслено контент та сутність процесу їх використання; зроблено короткий аналіз розвитку та розкриття проблеми науковцями, розробку теоретичних засад та практичних аспектів використання інтерактивних технологій в освітньому процесі.

Біографії авторів

Olenа Demyanchuk, кафедра педагогіки й андрагогіки, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Iryna Adamovych, кафедра педагогіки й андрагогіки, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Грицюк О.І. Практичне використання інтерактивних методів навчання на уроках у початковій школі. Початкове навчання та виховання, 2011. №27. С.2−17.

Дівакова І.І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах. Тернопіль: Мандрівець, 2007. 180 c.

Дуткевич Т.В. Психологічні основи використання інтерактивних методів навчання у процесі підготовки спеціалістів з вищою освітою. Зб. наук. праць «Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога» / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ; [редкол.: С.А.Копилов, Ю.М.Ковальчук, В.І.Співак та ін.]. Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2003. С.26–33.

Дьяченко В.К. Развивающее обучение и развитие личности. Школьные технологи. 1977. №3. С.14-23.

Кашлев С.С. Технология интерактивного обучения. Минск: Белорусский верасень, 2005. 135 с.

Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта. Педагогика. 2000. №7. С.12–18.

Кучерова Г.М. Інтерактивні вправи та ігри. URL: http://e-kniga.in.ua (дата звернення: 10.10.2020 р.).

Новітні технології навчання учнів на уроках. Презентація. URL: http://shkola.ostriv.in.ua (дата звернення: 10.10.2020 р.)

Покатіло С.І. Нестандартні уроки в початкових класах. Активні та інтерактивні форми організації роботи учнів. Початкове навчання та виховання/ 2012. №16. С.35−38.

Пометун О, Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К., 2004. 192 с.

Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ: А.С.К., 2007. 144 с.

References

Hrytsyuk, O.I. (2011). Praktychne vykorystannya interaktyvnykh metodiv navchannya na urokakh u pochatkoviy shkoli [Practical use of interactive teaching methods in primary school lessons]. Pochatkove navchannya ta vykhovannya, 27, 2−17. [in Ukrainian].

Divakova, I.I. (2007). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya u pochatkovykh klasakh [Interactive learning technologies in primary school]. Mandrivetsʹ. [in Ukrainian].

Dutkevych, T.V. (2003). Psykholohichni osnovy vykorystannya interaktyvnykh metodiv navchannya u protsesi pidhotovky spetsialistiv z vyshchoyu osvitoyu [Psychological bases of using interactive teaching methods in the process of training specialists with higher education]. In S.A.Kopylov (ed.). Collection of scientific articles «Vykorystannya interaktyvnykh metodiv ta mulʹtymediynykh zasobiv u pidhotovtsi pedahoha [The use of interactive methods and multimedia tools in teacher’s training]» (pp.26−33). Abetka – Nova. [in Ukrainian].

Dʹyachenko, V.K. (1977). Razvyvayushchee obuchenye y razvytye lychnosty [Developmental learning and personal development]. Shkolʹnye tekhnolohyy, 3, 14-23. [in Russian].

Kashlev, S.S. (2005). Tekhnolohyya ynteraktyvnoho obuchenyya [Technology of interactive learning]. Bielorusskij vierasień. [in russian].

Klaryn, M.V. (2000). Ynteraktyvnoe obuchenye – ynstrument osvoenyya novoho opyta [Interactive learning is a tool for learning new experiences]. Pedahohyka, 7 , 12–18. [in Russian].

Kucherova, H.M. Interaktyvni vpravy ta ihry [Interactive exercises and games] (2020). http://e-kniga.in.ua

Novitni tekhnolohiyi navchannya uchniv na urokakh. Prezentatsiya [The latest technologies for teaching students in the classroom. Presentation]. (2020). http://shkola.ostriv.in.ua

Pokatilo, S.I. (2012). Nestandartni uroky v pochatkovykh klasakh. Aktyvni ta interaktyvni formy orhanizatsiyi roboty uchniv [Non-standard lessons in elementary school. Active and interactive forms of student work organization]. Pochatkove navchannya ta vykhovannya,16, 35−38. [in Ukrainian].

Pometun, O., & Pyrozhenko, L. (2004). Suchasnyy urok. Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya [Modern lesson. Interactive learning technologies]. A.S.K. [in Ukrainian].

Pometun, O.I. (2007). Entsyklopediya interaktyvnoho navchannya [Encyclopedia of interactive learning]. A.S.K. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Demyanchuk, O., & Adamovych, I. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 160–163. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.160-163

Номер

Розділ

Статті