ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Borys Kachur кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0802-0316
  • Myroslava Kachur доцент кафедри теорії і методики музичної освіти, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9311-5741

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.164-168

Ключові слова:

менеджер освіти, полікультурна освіта, полікультурний регіон, професійна діяльність, полікультурна компетентність, крос-культурна компетентність.

Анотація

У статті досліджується зміст професійної діяльності менеджерів освіти у полікультурному регіоні, яка є надзвичайно складною і водночас важливою для сучасного мультикультурного суспільства. Актуальність проблеми обумовлена реальними потребами світової спільноти, сучасного українського суспільства в розвитку полікультурної освіти як одного з головних чинників освоєння, збереження, розвитку культурної спадщини людства й зміцнення міжнаціонального співробітництва. Метою статті є теоретичне обґрунтування професійної діяльності менеджерів освіти в умовах полікультурного регіону. Методи дослідження: аналіз і систематизація наукових джерел, інтернет-ресурсів з метою теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми. Враховуючи поліетнічність української держави та виходячи із сучасних положень освітнього менеджменту, авторами розкриваються основні чинники, які уможливлюють професійну діяльність в умовах полікультурного регіону. На основі узагальненої наукової інформації встановлено, що саме сформовані полікультурна та крос-культурна компетентності менеджерів освіти сприяють здійсненню ефективної управлінської діяльності в полікультурному регіоні. Акцентується необхідність введення полікультурного компоненту у зміст підготовки майбутніх менеджерів освіти у закладах вищої освіти.

 

Біографії авторів

Borys Kachur, кафедра менеджменту та інноваційного розвитку освіти, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри

Myroslava Kachur, доцент кафедри теорії і методики музичної освіти, Мукачівський державний університет, м.Мукачево

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Агадуллин Р.Р. Поликультурная профессиональная компетентность современного учителя. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2003_5_1/doc_pdf/agadulina. pdf (дата звернення: 02.09.2020)

Атрощенко Т.О. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів для роботи в поліетнічному регіоні. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Сер.: Педагогічні науки. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 2019. Вип. 39 (1). С. 86–91.

Атрощенко Т.О. Підготовка майбутніх керівників закладів освіти в умовах полікультурного регіону. URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/boppndsu/paper/viewFile/251/245 (дата звернення: 02.09.2020 )

Горчакова О.А. Кросс-культурный менеджмент в образовании: тексты лекцій. Одесса: Фаворит, 2013. 114 с.

Жигірь В. Особливості професійної компетентності менеджерів освіти. Молодь і ринок. 2011. № 5 (76). 2011. С.64−69.

Задорожна-Княгницька Л.В. Регіональні аспекти професійної підготовки керівників навчальних закладів. URL: http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/1171/1/regionalni_aspekty.pdf (дата звернення: 02.09.2020)

Ковальчук Г. Етнічна толерантність та культура міжнаціонального спілкування у педагогічному процесі. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2011. Вип.29. С.97−102.

Кравченко Л.М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти : монографія. Полтава : Техсервіс, 2006. 422 с.

Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. Харків: Основа, 2007. 448 с.

Одайник С.Ф. Управління навчальним закладом в умовах полікультурного освітнього середовища. Педагогічний альманах, 2015. Випуск 25. С.249−254.

Хазова С.А., Хупсарокова А.М. Поликультурная компетентность педагога. Майкоп: изд–во «Глобус», 2009. 150 с.

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г. Сутність крос-культурної компетентності: від теорії до практики. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5537 (дата звернення: 02.09.2020)

Bartosh O. Intercultural competence as a part of professional qualities. Logos. 2020. Issue 104. PP. 148−155. https://doi.org/10.24101/logos.2020.59

Kozubovska I. Intercultural competence as a part of cultural-competent training of social sphere specialists in Ukraine. Logos. 2019. Issue 101. PP.184−191. https://doi.org/10.24101/logos.2019.85

References

Agadullin, R.R. (2003) Polikul’turnaya professionalnaya kompetentnost’ sovremennogo uchitelya [Multicultural professional competence of a modern teacher]. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2003_5_1/doc_pdf/agadulina. pdf [in Russian].

Atroshchenko, T.O. (2019). Osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv dlya roboty v polietnichnomu rehioni. [Peculiarities of professional training of future primary school teachers to work in a polyethnic region]. Bulletin of Hlukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. Series: Pedagogical sciences, 39 (1), 86–91. [in Ukrainian].

Atroshchenko, T.O. Pidhotovka maybutnikh kerivnykiv zakladiv osvity v umovakh polikulʹturnoho rehionu [Training of future heads of educational establishments in a multicultural region]. http: //conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/boppndsu/paper/viewFile/251/245 [in Ukrainian].

Gorchakova, O.A. (2013). Kross-kul’turnyy menedzhment v obrazovanii [Cross-cultural management in education]. Favorite. [in Russian].

Zhigir, V. (2011). Osoblyvosti profesiynoyi kompetentnosti menedzheriv osvity [Features of professional competence of education managers]. Youth and the Market, 5 (76), 64-69. [in Ukrainian].

Zadorozhna-Knyagnytska, L.V. Rehionalʹni aspekty profesiynoyi pidhotovky kerivnykiv navchalʹnykh zakladiv [Regional aspects of professional training of heads of educational institutions]. http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/1171/1/regionalni_aspekty.pdf [in Ukrainian].

Kovalchuk, G. (2011) Etnichna tolerantnistʹ ta kulʹtura mizhnatsionalʹnoho spilkuvannya u pedahohichnomu protsesi [Ethnic tolerance and culture of interethnic communication in the pedagogical process]. Scientific journal of NPU named after M.P.Dragomanov Series 5. Pedagogical sciences: realities and prospects, 29, 97-102. [in Ukrainian].

Kravchenko, L.M. (2006). Neperervna pedahohichna pidhotovka menedzhera osvity [Continuous pedagogical training of education manager]. Techservice. [in Ukrainian].

Marmaza, O.I. (2007). Menedzhment v osviti: dorozhnya karta kerivnyka [Management in education: a road map of the head]. Osnova. [in Ukrainian].

Odaynik, S.F. (2015). Upravlinnya navchalʹnym zakladom v umovakh polikulʹturnoho osvitnʹoho seredovyshcha [Management of an educational establishment in a multicultural educational environment]. Pedagogical Almanac, Series 25, 249−254. [in Ukrainian].

Khazova, S.A., & Hupsarokova, A.M. (2009). Polikul’turnaya kompetentnost’ pedagoga [Teacher’s multicultural competence]. Globus. [in Russiann].

Shchetinina, L.V., & Rudakova, S.G. (2017). Sutnistʹ kros-kulʹturnoyi kompetentnosti: vid teoriyi do praktyky [The essence of cross-cultural competence: from theory to practice]. Electronic scientific professional publication "Effective Economics", 4. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5537 [in Ukrainian].

Bartosh O. (2020). Intercultural competence as a part of professional qualities. Logos, 104, 148−155. https://doi.org/10.24101/logos.2020.59

Kozubovska, I. (2019). Intercultural competence as a part of cultural-competent training of social sphere specialists in Ukraine. Logos, 101, 184−191. https://doi.org/10.24101/logos.2019.85

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kachur, B., & Kachur, M. (2020). ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 164–168. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.164-168

Номер

Розділ

Статті