ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

Автор(и)

  • Oksana Kravchyna відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3903-0835

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.174-179

Ключові слова:

компетентність, підприємницька компетентність, віртуальний посібник з підприємницького навчання.

Анотація

Важливою умовою економічного розвитку країни є конкурентоспроможна молодь, яка підготовлена до життя в умовах інформаційного суспільства та здатна соціалізуватися та самореалізуватися в сучасному суспільстві. Метою статті є аналіз європейського досвіду з розвитку підприємницької компетентності учнів в умовах комп’ютерно орієнтованого навчального середовища у контексті реформування вітчизняної освіти. Для реалізації поставленої мети було використано комплекс методів дослідження: аналіз і систематизація наукової літератури, праць вітчизняних і закордонних авторів; порівняльно-педагогічний аналіз, за допомогою якого проведено зіставлення та узагальнення різних поглядів на організацію навчання з підприємництва у школах країн європейського союзу. В статті розглянуто досвід зарубіжних країн з формування підприємницької компетентності учнів, а саме Європейська рамка підприємницької компетентності для громадян, яка є керівним документом, який використовується при написанні стандартів та навчальних програм для всіх рівнів освіти, а також у сфері роботодавства для опису кваліфікацій. Розкрито підходи до формування підприємницької компетентності учнів в умовах комп’ютерно орієнтованого навчального середовища. Наведено сучасні проекти з формування підприємницької компетентності у Великій Британії, Німеччини, Словаччини, Фінляндії та ін. країн Європейського Союзу (The Entrepreneurial School, Virtual Guide to Entrepreneurial Learning). Описано віртуальний довідник з підприємницької освіти, що включає інструменти і методи впровадження підприємницької освіти; практичний досвід найкращих європейських шкіл, політичні та стратегічні документи з організації навчання з підприємництва, в тому числі з використанням засобів ІКТ. Подано пропозиції з формування підприємницької компетентності учнів для вітчизняних фахівців.

Біографія автора

Oksana Kravchyna, відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ

науковий співробітник

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про освіту». 2017. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 5.10.2020).

Концепція нової української школи. 2016. URL: http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf (дата звернення: 5.10.2020).

Гільберг Т. Формування підприємницької компетентності в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Початкова школа. 2020. №2. С.10−15.

Ліскович О.В. Структура та сутність підприємницької компетентності учнів у контексті навчання фізики. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 10. Част. 2. С.69−72.

Овчарук О.В. Інтеграція ключової підприємницької компетентності до шкільних програм в Україні: шлях до демократичної школи. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2017. Випуск 2. Частина 2. С.82−88.

Назаренко Г.А. Формування підприємницької компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог нових державних стандартів: метод. посібник. Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. 68 с.

Довгань А.І., Часнікова О.В. Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» у навчальних програмах 5-9 класів. Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 2017. №6 (200). С.79−85.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ, 2008. 684 с.

Сороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища: дис. канд пед. наук: 13.00.10 − інформаційно-комунікаційні технології в освіті. НАПН України, Інститут інформ. технологій і засобів навчання. Київ, 2012. 256 с.

Тверезовська Н.Т. Загальнодидактичні та специфічні принципи роботи в комп’ютерно-орієнтованих навчальних середовищах. Педагогіка вищої та середної школи. 2012. №35. С.310−320.

Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2016. URL: https://www.azoo.hr/images/Entrepreneurship_Education_at_School_in_Europe.pdf (дата звернення: 5.10.2020).

Bacigalupo M., Kampylis P., Punie Y., Van den Brande G. EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. 36 p. doi:10.2791/593884.

The Entrepreneurial School. URL: http://theentrepreneurialschool.eu (дата звернення: 5.10.2020).

Virtual Guide to Entrepreneurial Learning. URL: https://www.tesguide.eu/web_article/the-virtual-guide.htm (дата звернення: 5.10.2020).

Reference

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»]. (2017). Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Kontseptsiya novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly [The concept of a new Ukrainian school]. (2016). http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Hilberg, T. (2020). Formuvannya pidpryyemnytsʹkoyi kompetentnosti v intehrovanomu kursi «YA doslidzhuyu svit» [Formation of entrepreneurial competence in the integrated course «I explore the world»]. Pochatkova shkola, 2, 10-15. [in Ukrainian].

Liskovych, O.V. (2016). Struktura ta sutnistʹ pidpryyemnytsʹkoyi kompetentnosti uchniv u konteksti navchannya fizyky [The structure and essence of students’ entrepreneurial competence in the context of teaching physics]. Naukovi zapysky. Seriya: Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i tekhnolohichnoyi osvity. Chastyna 2, 10, 69−72. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (2017). Intehratsiya klyuchovoyi pidpryyemnytsʹkoyi kompetentnosti do shkilʹnykh prohram v Ukrayini: shlyakh do demokratychnoyi shkoly [Integrating key entrepreneurial competence into school curricula in Ukraine: the path to a democratic school]. Bulletin of Kremenchuk Mykhailo Ostrogradsky National University. Part 2, 2, 82−88. [in Ukrainian].

Nazarenko, G.A. (2014). Formuvannya pidpryyemnytsʹkoyi kompetentnosti uchniv zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv u vidpovidnosti do vymoh novykh derzhavnykh standartiv [Entrepreneurial competence formation of secondary schools students according to new state standards requirements]. CHOIPOPP. [in Ukrainian].

Dovgan, A.I. & Chasnikova, O.V. (2017). Realizatsiya naskriznoyi zmistovoyi liniyi «Pidpryyemlyvistʹ ta finansova hramotnistʹ» u navchalʹnykh prohramakh 5-9 klasiv [Implementation of the cross-cutting content line «Entrepreneurship and financial literacy» in the curriculum of 5-9 grades]. Information and methodical collection of the Main Department of Education and Science of the Kyiv Regional State Administration and the Kyiv Regional Institute of Postgraduate Education of Teachers, 6 (200), 79−85. [in Ukrainian].

Bikov, V.Yu. (2008). Modeli orhanizatsiynykh system vidkrytoyi osvity [Models of organizational systems of open education]. Attica. [in Ukrainian].

Soroko, N.V. (2012). Rozvytok informatsiyno-komunikatsiynoyi kompetentnosti vchyteliv filolohichnoyi spetsialʹnosti v umovakh kompʺyuterno-oriyentovanoho seredovyshcha [Development of information and communication competence of teachers of philological specialty in the conditions of computer-oriented environment] (Unpublished candidate dissertation). NAES of Ukraine, Institute of Information technologies and Learning Tools. [in Ukrainian].

Tverezovska, N.T. (2012). Zahalʹnodydaktychni ta spetsyfichni pryntsypy roboty v kompʹyuterno-oriyentovanykh navchalʹnykh seredovyshchakh [General didactic and specific principles of work in computer-oriented learning environment]. Higher and secondary school pedagogy, 35, 310−320. [in Ukrainian].

European Commission/EACEA/Eurydice (2016). Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. http://www.azoo.hr/images/Entrepreneurship_Education_at_School_in_Europe.pdf

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande, G. (2016) EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Publication Office of the European Union. doi:10.2791/593884.

The Entrepreneurial School. http://theentrepreneurialschool.eu.

Virtual Guide to Entrepreneurial Learning. https://www.tesguide.eu/web_article/the-virtual-guide.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kravchyna, O. (2020). ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 174–179. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.174-179

Номер

Розділ

Статті