ВИКОРИСТАННЯ ТРИАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Viktor Oros кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7005-8625
  • Vasyl Petechuk кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5663-8789

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.180-184

Ключові слова:

триалогічне навчання, післядипломна педагогічна освіта, спільне створення знань.

Анотація

Інтенсивне використання інформаційних технологій в освіті породжує нові види навчання, які відрізняються від звичайних своєю структурою. Стандартно процес навчання передбачає наявність певного джерела інформації, яке генерує і передає знання приймачам інформації. У канонічній освітній моделі учитель навчає, а учні – вчаться. Така модель передбачає певну самостійність учнів, але під керівництвом наставника. Відомо, що освіта дорослих будується на інших засадах, а саме на принципах андрагогіки. В умовах широко розповсюдження і проникнення у всі сфери життя все нових і нових комунікаційних засобів, в основі використання яких лежить мережа Інтернет, навчальний процес отримує імпульс до розвитку децентралізованої освіти, у якій дорослі здобувачі освіти стають рівноправними творцями нових знань, трансформуються із пасивних отримувачів даних до активних співавторів, творців навчальних артефактів. Педагогічна практика вказує на виникнення такого освітнього процесу (триалогічного навчання), у якому учасники створюють, поширюють та модифікують навчальний контент, тобто будують знання спільно. Метою статті є дослідження особливостей використання триалогічного навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для реалізації поставленої задачі використано структурно-функціональний підхід: наведено основні поняття, описана технологічна база, окреслено принципи актуалізації триалогічного підходу з врахуванням специфіки навчання дорослих. Аналізуються інтернет ресурси, які можна розглядати в контексті триалогічного здобуття знань. У результаті проведеної роботи розкриті переваги триалогічного навчання в умовах колективної проектної роботи педагогів з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, показана узгодженість застосування триалогічного навчання з деякими основними принципами андрагогіки, а саме: пріоритетом самостійності навчання, принципом спільної діяльності, принципом спирання на досвід того, хто навчається, принципом елективності навчання; виявлено характерні відмінності використання триалогічних методів у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Представлено приклад застосування триалогічного навчання в післядипломній освіті вчителів математики та інформатики.

Біографії авторів

Viktor Oros, кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород

кандидат фізико-математичних наук

Vasyl Petechuk, кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Батищев Г.С. Особенности культуры глубинного общения. Вопросы философии. 1995. № 3. С.109−129.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979. 424 с.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, 2004. 324 с.

Библер В.С. Мышление как творчество. (Введение в логику мысленного диалога). Москва: Политиздат, 1975. 399 с.

Каган М.С. О педагогическом аспекте теории диалога. Диалог в образовании : сб. материалов конф. Серия “Symposium”: сб. мат. конф. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество. 2002. Вып. 22. URL: http://anthropology.ru/ru/text/kagan-ms/o-pedagogicheskom-aspekte-teorii-dialoga (дата звернення: 09.09.2020).

Морквян І.В., Хміль Н.А. Методика використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet в освітньому процесі. Інформаційні технології в школі. Інтернет-додаток до журналів Видавничої групи «Основа». 2016. URL: http://osnova.com.ua/items/item-november-2016/index_3.html (дата звернення: 29.08.2020).

Пушкар Т.М. Діалогічне навчання як чинник формування комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів. Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. Суми, 2012. Випуск 6 (24). С.410–417.

Ходос Б. Полілог на уроках англійської мови як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання. Рідна школа, 2010. № 4–5. С.55–58.

Lakatosné Török E., Kárpáti A. Az informatikai kompetencia, a pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az európai digitális tananyagportál magyar kipróbálói csoportjában. Magyar pedagógia, 2009, 109 évf. 3. szám. PP.227–259.

Paavola S., Hakkarainen K. Toward a trialogical approach to learning. In B. Schwarz, T. Dreyfus, R. Hershkowitz (Eds.) Transformation of knowledge through classroom interaction. London: Routledge, 2009. PP.65-80.

Paavola S., Hakkarainen K. Trialogical Approach for Knowledge Creation. In: Tan S., So H., Yeo J. (Eds). Knowledge Creation in Education. Education Innovation Series. Singapore: Springer, 2014. PP.53-73.

References

Batishchev, G.S. (1995). Osobennosti kul'tury glubinnogo obshcheniya [Features of the culture of deep communication]. Voprosy filosofii, 3, 109-129. [in Russian].

Bakhtin, M.M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. Iskusstvo. [in Russian].

Batsevych, F.S. (2004). Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Basics of Communicative Linguistics]. Akademiia. [in Ukrainian].

Bibler, V.S. (1975). Myshlenie kak tvorchestvo (Vvedenie v logiku myslennogo dialoga) [Thinking as creativity. (Introduction to the logic of thought dialogue)]. Politizdat. [in Russian].

Kagan, M.S. (2002). O pedagogicheskom aspekte teorii dialoga [On the pedagogical aspect of the theory of dialogue]. Proceedings of conference “Symposium”. Issue 22. URL: http://anthropology.ru/ru/text/kagan-ms/o-pedagogicheskom-aspekte-teorii-dialoga (last accesed: 09.09.2020) [in Russian].

Morkvian, I.V., & Khmil, N.A. (2016). Metodyka vykorystannia virtualnoi interaktyvnoi doshky Padlet v osvitnomu protsesi [The technique of use of the virtual interactive board Padlet in the educational process]. Informatsiini tekhnolohii v shkoli. Internet-dodatok do zhurnaliv Vydavnychoi hrupy «Osnova». URL: http://osnova.com.ua/items/item-november-2016/index_3.html (last accesed: 29.08.2020). [in Ukrainian].

Pushkar, T. M. (2012). Dialohichne navchannia yak chynnyk formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv-filolohiv [Dialogic teaching as a factor of formation of communicative competence of future teachers-philologists]. Naukovyi zhurnal Sumskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. A.S. Makarenka, 6 (24), 410–417. [in Ukrainian].

Khodos, B. (2010). Poliloh na urokakh anhliiskoi movy yak zasib realizatsii komunikatyvnoho pidkhodu do navchannia [Polilogue at the lessons of the English language as the basis of implementation of the communicative approach to the teaching]. Ridna shkola. 4–5, 55–58. [in Ukrainian].

Lakatosné Török E., & Kárpáti A. (2009). Az informatikai kompetencia, a pedagógiai gyakorlat és az innovációs sikeresség összefüggései az európai digitális tananyagportál magyar kipróbálói csoportjában [Relationships between IT competence, pedagogical practice and innovation success in the Hungarian test group of the European digital curriculum portal]. Hungarian pedagogy, 109, 3, 227–259. [in Hungarian].

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2009). Toward a trialogical approach to learning. In B.Schwarz, T.Dreyfus, R.Hershkowitz (Eds.) Transformation of knowledge through classroom interaction (pp.65−80). Routledge.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2014). Trialogical Approach for Knowledge Creation. In: S.Tan, H.So, J.Yeo (Eds). Knowledge Creation in Education. Education Innovation Series (pp.53−73). Springer.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Oros, V., & Petechuk, V. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ТРИАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 180–184. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.180-184

Номер

Розділ

Статті