ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГА В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Tetiana Palko кафедра педагогіки та психології, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2273-1472

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.185-190

Ключові слова:

нформаційно-психологічний супровід, Zoom, Moodle, професійний стандарт вчителя.

Анотація

Важливою умовою гармонійного розвитку особистості педагога є якісно побудована, ефективна та результативна система психологічного супроводу освітнього процесу. Але на початку третього тисячоліття у глобалізованому світі, який називають інформаційним проривом, що поступово змінює наше буття, вносячи акценти у світогляд, спосіб мислення, цінності, потреби, постає питання не тільки психологічного, але й інформаційно-психологічного супроводу. Результатом супроводу є розвиток ІТ-грамотного, здатного до рефлексії професійної діяльності, вмотивованого педагога 21 століття, який не розгубиться при взаємодії з дітьми Альфа-покоління, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно-напруженому середовищі, покоління Google babies. Метою статті є створення структурно-функціональної моделі системи інформаційно-психологічного супроводу педагога в умовах неперервної освіти. Учитель, вихователь, керівник закладу освіти потребують здійснення інформаційно-психологічного супроводу з боку викладачів тих інституцій, де проходить їхній професійний розвиток, оскільки в сучасному інформатизованому світі дуже складно зорієнтуватися у необмеженій кількості джерел, які можна використати під час освітнього процесу. З цією метою нами було проведено вивчення  можливостей для створення системи інформаційно-психологічного супроводу педагога з використанням аналізу досліджень та практичної діяльності з організації дистанційного навчання на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. У результаті дослідження нами було визначено мету, завдання і функції інформаційно-психологічного супроводу педагога і розроблено алгоритм реалізації моделі системи інформаційно-психологічного супроводу з метою розвитку ключових компетентностей педагога в умовах неперервної освіти.

Біографія автора

Tetiana Palko, кафедра педагогіки та психології, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород

кандидат психологічних наукдоцент 

Посилання

Список використаної літератури

Даль В.І. Толковый словарь русского языка. Современное написание. М.: АСТ, 2010. 815 с.

Казакова Е.И. Толерантность – путь к развитию. СПб: Изд-во Ютас, 2007. С.24−36.

Слюсарев Ю.В. Психологическое сопровождение как фактор активизации саморазвития личности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Санкт-Петербург. гос. ун-т. С. Пб. 1992. 16 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологопедагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи впровадження», 18 травня 2018 р./ За заг. редакцією Войцехівського М.Ф., Івашньової С.В. К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2018 112 с. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25154/1/S_Oleksenko_zbirka%20tez%20VNPK_%20IPPO%20.pdf (дата звернення: 30.09.2020)

Зеер Э.Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов. 2 изд. перераб. доп. М.: Деловая книга. 2003. 336 с.

Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. М.: Тандем. 1999. 352 с.

Державна служба якості освіти. Опитування щодо дистанційного навчання учнів під час карантину. URL: http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1177-opytuvannia-shchodo-dystantsiinoho-navchannia-uchniv-pid-chas-karantynu (дата звернення: 30.09.2020)

Гурак Р. Дистанційне навчання − це виклик для української освіти під час пандемії. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ruslan-gurak-distancijne-navchannya-ce-viklik-dlya-ukrayinskoyi-osviti-pid-chas-pandemiyi (дата звернення: 30.09.2020)

МОН України. Проєкт профстандарту за професіями «Вчитель початкових класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО». Сайт URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-profstandartu-za-profesiyami-vchitel-pochatkovih-klasiv-zzso-vchitel-zzso (дата звернення: 30.09.2020)

References

Dahl, V. (2010). Tolkovyy slovar' russkogo yazyka. Sovremennoye napisaniye [Explanatory dictionary of the Russian language. Modern writing]. AST. [in Russian].

Kazakova, E. (2007). Tolerantnost' – put' k razvitiyu [Tolerance − the path to development]. Yutas. [in Russian].

Slyusarev, Yu.V. (1992). Psikhologicheskoye soprovozhdeniye kak faktor aktivizatsii samorazvitiya lichnosti [Psychological support as a factor in activating personal self-development]. (Extended abstract of candidate’s thesis). St. Petersburg State University. [in Russian].

Wojciekhivskii, M.F., & Ivashneva, S.V. (Eds.). (2018, May 18). Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference «Psychological and pedagogical support of professional development of teachers: the state and prospects of implementation». B.Hrinchenko University. URL: Psychological and pedagogical support of professional development of pedagogical workers: state and prospects. Retrieved from: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25154/1/S_Oleksenko_zbirka%20tez%20VNPK_%20IPPO%20.pdf [in Ukrainian].

Zeer, E.F. (2003). Psikhologiya professiy [Psychology of professions]. 2nd ed. Delovaya kniga. [in Russian].

Samoukina, N. (1999). Psikhologiya i pedagogika professional'noy deyatel'nosti [Psychology and pedagogy of professional activity]. Tandem. [in Russian].

State Service for Education Quality (2020). Opytuvannya shchodo dystantsiynoho navchannya uchniv pid chas karantynu [Survey on distance learning of students during quarantine]. http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/1177-opytuvannia-shchodo-dystantsiinoho-navchannia-uchniv-pid-chas-karantynu [in Ukrainian].

Hurak, R. (2019). Dystantsiyne navchannya − tse vyklyk dlya ukrayinsʹkoyi osvity pid chas pandemiyi [Distance learning is a challenge for Ukrainian education during a pandemic]. https://www.kmu.gov.ua/news/ruslan-gurak-distancijne-navchannya-ce-viklik-dlya-ukrayinskoyi-osviti-pid-chas-pandemiyi [in Ukrainian].

Ministry of Education of Ukraine (2020). Proyekt profstandartu za profesiyamy «Vchytelʹ pochatkovykh klasiv ZZSO», «Vchytelʹ ZZSO» [Draft project of professional standard for the profession of «Primary school teacher», «Teacher»]. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-profstandartu-za-profesiyami-vchitel-pochatkovih-klasiv-zzso-vchitel-zzso [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Palko, T. (2020). ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕДАГОГА В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 185–190. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.185-190

Номер

Розділ

Статті