ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.319-323

Ключові слова:

майбутні вчителі математики, професійна підготовка, формування критичного мислення, фахові математичні дисципліни.

Анотація

У процесі підготовки у педагогічному ЗВО освітня діяльність майбутнього учителя математики має набувати рис його професійної діяльності, тому, крім оволодіння знаннями, повинен мати здатність контролювати розумові процеси, обґрунтовувати, виявляти проблеми та знаходити власне їх вирішення, вміти відстоювати свою думку, робити усвідомлений та обґрунтований вибір елементів змісту освіти та методів навчання при проєктуванні уроку. Ці положення активізують проблему розвитку критичного мислення майбутніх учителів математики у процесі їх професійної підготовки. Мета дослідження – розкриття шляхів організації процесу професійної підготовки майбутніх учителів математики, який сприятиме ефективному формуванню їх критичного мислення під час вивчення фахових математичних дисциплін. Методи дослідження: теоретичні: аналіз, систематизація й узагальнення педагогічних та психологічних досліджень. Методика підготовки майбутніх вчителів математики, орієнтована на формування вмінь критичного мислення, включає організацію освітнього процесу на основі залучення студентів до активної пізнавальної діяльності з використанням різних прийомів роботи з інформацією та розробку спеціально сконструйованих комплексів завдань.

Біографії авторів

Inna Shyshenko

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра математики, фізики та методик їх навчання

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренко

м.Суми, Україна

Tatiana Lukashova

доктор фізико-математичних наук, доцент

кафедра математики, фізики та методик їх навчання

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренко

м.Суми, Україна

Yaroslav Chkana

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра математики, фізики та методик їх навчання

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренко

м.Суми, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основания информатики. Пер. с англ. Москва : Мир, 1998. 703 с.

Депман И.Я. Рассказы о решении задач. Ленинград: Госиздат, 1957. 128 с.

Дідківська Т.В., Сверчевська І.А. Степеневі суми в історичних задачах. Вісник Житомирського державного університету Імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015. Вип.1 (79). С.113–117.

Мартиненко О.В., Чкана Я.О. Про різні методи знаходження скінченних сум. Фізико-математична освіта. 2017. Вип. 4. С.59−67.

Попов Г.Н. Сборник исторических задач по элементарной математике. М.-Л. : ОНТИ, 1938. 216 с.

Прасолов В.В. Задачи по алгебре, арифметике и анализу. Москва: МЦНПО. 2007. 608 с.

Страх О.П., Лукашова Т.Д. Міждисциплінарні зв’язки при вивченні деяких тем дискретної математики та диференціальних рівнянь. Фізико-математична освіта. 2021. Вип. 3 (29). С. 112–118.

Стрільченко Н.Н. Обчислення сум. У світі математики. В.3, Т.6. 2000. С.59–61.

References

Graham, R., Knut, D., & Patashnick, O. (1998). Konkretnaya matematika. Osnovaniya informatiki [Concrete mathematics. Foundations of computer science]. Mir. [in Russian].

Depman, I.Ya. (1957). Rasskazy o reshenii zadach [Stories about Problems' Solving]. Gosizdat. [in Russian].

Didkivska, T.V., & Sverchevska, I.A. (2015). Stepenevi sumy v istorychnykh zadachakh [Degree sums in historical problems]. Bulletin of Ivan Franko Zhytomyr State University. Pedagogical sciences, 1 (79), 113–117. [in Ukrainian]

Martinenko, O.V., & Chkana, Ya.O. (2017). Pro rizni metody znakhodzhennya skinchennykh sum [About different methods of finding finite sums]. Physical and mathematical education, 4, 59-67. [in Ukrainian]

Popov, G.N. (1938). Sbornik istoricheskikh zadach po elementarnoy matematike [Collection of historical problems in elementary mathematics]. ONTI. [in Russian]

Prasolov, V.V. (2007). Zadachi po algebre, arifmetike i analizu [Problems in algebra, arithmetic and analysis]. MTsNPO. [in Russian]

Strakh, O.P., & Lukashova, T.D. (2021). Mizhdystsyplinarni zvyazky pry vyvchenni deyakykh tem dyskretnoyi matematyky ta dyferentsialnykh rivnyan [Interdisciplinary connections in the study of some topics of discrete mathematics and differential equations]. Physical and mathematical education, 3 (29), 112–118. [in Ukrainian]

Strilchenko, N.N. (2000). Obchyslennya sum [Calculation of amounts]. In the world of mathematics, 3 (6), 59–61. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті