ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.171-174

Ключові слова:

професійна підготовка, психолого-педагогічний аспект, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, дошкільна освіта, результат освіти.

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена тим, що глобальні зміни, що відбуваються в нашій державі, обумовлюють кардинальні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема вихователів закладів дошкільної освіти. Ключовою умовою підвищення якості освіти є успішність професійної діяльності педагогічних кадрів. Для цього актуальним є створення в системі освіти умов для розвитку індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх вихователів, усвідомлення й освоєння нових цінностей, що стимулюють творчий пошук перспективних підходів і технологій, зокрема й психолого-педагогічного аспекту в професійній підготовці. Мета дослідження полягає у розробці й апробації програми психолого-педагогічної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Застосовано основні теоретичні методи: аналітичний та описовий методи обробки теоретичних та критичних джерел і ресурсів; узагальнення отриманих наукових даних; синтез та узагальнення власного багаторічного досвіду підготовки майбутніх учителів. У статті розглядається зміна пріоритетів у принципах роботи з педагогічним персоналом дошкільної освіти в форматі реалізації психолого-педагогічної підготовки вихователів в умовах модернізації системи освіти. Встановлено, що психолого-педагогічний аспект є цілісним і безперервним процесом, що обов’язково передбачає взаємодію та співпрацю. Основними компонентами психолого-педагогічної підготовки майбутніх вихователів визначено: психологічний та організаційно-просвітницький (педагогічний). Визначено, що реалізація програми психолого-педагогічної підготовки майбутніх вихователів сприяє підвищенню толерантності до невизначеності сьогодення, мотивації досягнення успіху, формуванню кар’єрних орієнтацій та уявлень про себе як про успішну особистість, зниження опору, тривожності інноваційної діяльності.

Біографія автора

Tetyana Telychko, кафедра дошкільної та спеціальної освіти, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

доктор філософії, асистент

Посилання

Список використаної літератури

Машкіна Л.А. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вихователів дітей дошкільного віку. Навчальна програма та методичні рекомендації щодо її реалізації. Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2002. 58 с.

Гуцан Л.А. Компетентнісний підхід в освіті. Проблеми, поняття, інструментарій. Зарубіжна література. 2006. Вип. 27. С.16–28.

Чаговець А. Сучасна професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Теоретичний аспект. Обрії. 2015. Вип. 1. С. 99–102.

Бєлєнька Г.В. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти. Психолого-педагогічні науки. 2012. Вип. 4. С. 17–22.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / упор. К.Л.Крутій, О.О.Фунтікова. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. 324 с.

References

Mashkina, L.A. (2002). Pedahohichna praktyka v systemi stupenevoyi pidhotovky vykhovateliv ditey doshkilʹnoho viku. Navchalʹna prohrama ta metodychni rekomendatsiyi shchodo yiyi realizatsiyi [Pedagogical practice in the system of graduate training of educators of preschool children. The curriculum and methodological recommendations for its implementation]. KHHPI. [in Ukrainian].

Hutsan, L.A. (2006). Kompetentnisnyy pidkhid v osviti. Problemy, ponyattya, instrumentariy [Competency approach in education. Problems, concepts, tools]. Zarubizhna literatura, 27, 16–28. [in Ukrainian].

Chahovets, A. (2015). Suchasna profesiyna pidhotovka maybutnikh vykhovateliv doshkilʹnykh navchalʹnykh zakladiv [Modern professional training of future teachers of preschool educational institutions]. Obriyi, 1, 99–102. [in Ukrainian].

Byelyenʹka, H.V. (2012). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh vykhovateliv ditey doshkilʹnoho viku v umovakh universytet·sʹkoyi osvity [Formation of professional competence of future educators of preschool children in the conditions of university education]. Psykholoho-pedahohichni nauky, 4, 17–22. [in Ukrainian].

Rashkevych, Yu.M. (2014). Bolonsʹkyy protses ta nova paradyhma vyshchoyi osvity [The Bologna process and the new paradigm of higher education]. Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky. [in Ukrainian].

Krutiy, K.L., & Funtikova, O.O. (Eds.). (2010). Doshkilʹna osvita: slovnyk-dovidnyk: ponad 1000 terminiv, ponyatʹ ta nazv [Preschool education: dictionary of more than 1000 terms, concepts and names]. LIPS LTD. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Telychko, T. (2022). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 171–174. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.171-174

Номер

Розділ

Статті