ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.175-179

Ключові слова:

початкова школа, метод навчання, ситуаційний аналіз, освітній процес.

Анотація

Мета статті: обґрунтувати особливості застосування методу ситуаційного аналізу в навчальному процесі початкової школи. Для з’ясування поставленої мети використано різні методи наукового пошуку: вивчення наукових досліджень - для з’ясування теоретичних відомостей щодо особливостей застосування методу ситуаційного аналізу; аналіз і синтез - для виявлення причинно-наслідкових зв’язків методу ситуаційного аналізу; аргументування – як логічного процесу для доведення істинності положень про особливості методу ситуаційного аналізу в навчальному процесі початкової школи; узагальнення – для формулювання висновків. В статті обгрунтовано ситуаційний аналіз як комплексну технологію підготовки, ухвалення і реалізації педагогічного рішення. Наголошено, що метод ситуаційного аналізу сприяє розвитку в учнів самостійного мислення, вміння вислуховувати та враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу виявляються і вдосконалюються аналітичні та оцінні навички, учні вчаться працювати в команді, знаходити найбільш раціональне вирішення поставленої проблеми. Визначено особливості застосування методу ситуаційного аналізу у початковій школі: використання практичних ситуацій, основою яких є типові ситуації, що найчастіше зустрічаються у житті, тобто «діючої» моделі ситуації, максимальна наочність і детальність ситуаційного комплексу; спрямованість на пізнання життя і набуття здатності до оптимальної адаптивної діяльності, на розвиток системи цінностей здобувачів освіти, ціннісних позицій, життєвих установок, своєрідного світовідчуття та світоперетворення; акцент навчання переноситься на вироблення знань, на співтворчість здобувача освіти і вчителя.

Біографія автора

Hanna Tovkanets, кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Ковальова С.М. Застосування технології кейс-методу у професійній підготовці майбутніх учителів: для студентів та викладачів вищої школи: методичні рекомендації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 60 с.

Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola- compressed.pdf (дата звернення: 02.09.2022)

Осадченко І. Розв’язання педагогічних ситуацій  і наука, і мистецтво Учитель початкової школи. 2017. № 7. С.16–21.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів пед. факультетів. Київ: Грамота, 2012. 504 с.

Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення учнів: науково-метод. посіб. для вчителів загальноосвітніх закладів. Київ: Плеяди, 2006. 220 с.

Товканець Г.В., Андрашко О.І. Принципи і підходи у розвитку сучасної початкової школи. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2020 року, м.Мукачево) / гол.ред. Т.Д. Щербан. Мукачево: МДУ, 2020. С.309–310.

Товканець Г. Особливості застосування кейс-методу у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 20. С.148‒150.

Шеремета П., Каніщенко Г. Ситуаційні вправи, підготовлені на місцевому матеріалі. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика. Київ: Центр інновацій та розвитку, 2001. С.129–135.

Як використовувати ситуаційні вправи / Ю.Дж.Одет, С.Бекер, В.М.Майкельніс, О.І.Сидоренко. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика /. упор. О.Сидоренко, В.Чуба. Київ: Центр інновацій та розвитку, 2001. С.158–184.

Čadílek M. Didaktika praktického vyučování I. Brno: Katedra didaktických technologií Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 120 s.

Jankovcová M., Koudela J., Průcha J. Aktivizující metody v pedagogické praxi středních škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 152 s.

Maňák, J.; Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 223 s.

Pecina P., Zormanová L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 147 s.

Zormanová L. Obecná didaktika: Pro studium a praxi. 1. Praha: Grada, 2014. 155 s.

References

Kovalova, S.M. (2012). Zastosuvannia tekhnolohii keis-metodu u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv [Application of case method technology in professional training of future teachers]. Zhytomyr University. [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [Concept of the New Ukrainian School]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola- compressed.pdf. [in Ukrainian].

Osadchenko, I. (2017). Rozviazannia pedahohichnykh sytuatsii  i nauka, i mystetstvo [Solutions to pedagogical situations - both science and art]. Uchytel pochatkovoi shkoly, 7, 16–21. . [in Ukrainian].

Savchenko, O.Ya. (2012). Dydaktyka pochatkovoi shkoly [Primary school didactics]. Hramota. . [in Ukrainian].

Krouford, A., Saul, V., Metiuz, S., & Makinster, D. (2006). Tekhnolohii rozvytku krytychnoho myslennia uchniv [Technologies for the development of students’ critical thinking]. Pleiady. [in Ukrainian].

Tovkanets, H.V., & Andrashko, O.I. (2020). Pryntsypy i pidkhody u rozvytku suchasnoi pochatkovoi shkoly [Principles and approaches in the development of a modern primary school]. Proceedings of 3d international scientific-practical conference ‒ Osvita i formuvannia konkurentospromozhnosti fakhivtsiv v umovakh yevrointehratsii (pp.309–310). Mukachevo State University. . [in Ukrainian].

Tovkanets, H. (2011). Osoblyvosti zastosuvannia keis-metodu u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnoho fakhivtsia [Peculiarities of using the case method in the process of professional training of a future specialist]. Scientific herald of uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 20, 148‒150. [in Ukrainian].

Sheremeta, P., & Kanishchenko, H. (2001). Sytuatsiini vpravy, pidhotovleni na mistsevomu materiali. Sytuatsiina metodyka navchannia: teoriia i praktyka [Situational exercises prepared on local material. Situational teaching method: theory and practice]. Tsentr innovatsii ta rozvytku. [in Ukrainian].

Odet, Yu.Dzh., Beker, S., Maikelnis, V.M., & Sydorenko, O.I. (2001). Iak vykorystovuvaty sytuatsiini vpravy [How to use situational exercises]. Tsentr innovatsii ta rozvytku. [in Ukrainian].

Čadílek, M. Didaktika praktického vyučování [Didactics of practical teaching] Part I. Katedra didaktických technologií Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. [in Czech].

Jankovcová, M., Koudela, J., & Průcha, J. (1999). Aktivizující metody v pedagogické praxi středních škol [Activating methods in the pedagogical practice of secondary schools]. Státní pedagogické nakladatelství. Pedagogická teorie a praxe. [in Czech].

Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody [Teaching methods]. Paido. [in Czech].

Pecina, P., & Zormanová, L. (2009). Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi [Methods and forms of active work of pupils in theory and practice]. Part 1. Masarykova univerzita. [in Czech].

Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: Pro studium a praxi [General didactics: For study and practice]. Part 1. Grada. [in Czech].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Tovkanets, H. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 175–179. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.175-179

Номер

Розділ

Статті