ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.30-33

Ключові слова:

інновації, інноваційні технології, інноваційні освітні технології, класифікація інновацій, інновації в галузі освіти.

Анотація

Мета статті ‒ визначити сутність поняття «інновації», проведено комплексний аналіз сучасних інноваційних освітніх технологій, що використовуються для підвищення якості освіти, розглянути законодавчу базу в галузі освіти та у сфері інноваційної діяльності. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація та узагальнення дослідницьких матеріалів, що дозволи виявити стан проблеми застосування інноваційних технологій в сучасному освітньому процесі; педагогічне спостереження та систематизація з метою отримання результатів дослідження щодо активного запровадження інноваційних педагогічних технологій, методів та прийомів у системі вищої освіти. Наведено класифікацію інновацій. Показано роль інновацій у сфері освіти у розвитку економіки. Розглянуто сучасні освітні та педагогічні технології. Показано основні напрямки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти. Проаналізовано інноваційні методи та освітні технології: електронне навчання, блокчейн, технології інтерактивного навчання, VR, технології доповненої реальності, мультимедійні технології.

Біографія автора

Dmytrii Verbivskyi, кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та ділового циклу / пер. з англ. В.Старко. Київ: Вид-во «Києво-Могилянської академії», 2011. 242 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т.Бусел. Київ, Ірпінь: ВТФ Перун. 2001, 2005. 1728 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Литвинова С.Г. Концептуальні підходи до використання засобів доповненої реальності в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2020. Вип.55. С.46‒62.

Вітвицька С.С. Інновації у педагогічній підготовці магістрів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. Вип.42. С.108‒114.

Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. 2014. С.12‒28.

Коновальчук, І.І. Сутність інновації як системоутворювальної категорії педагогічної інноватики. Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матер. наук. практ. конф. Житомир: Полісся, 2011. С.132‒135.

References

Schumpeter, J. (2011). Teoriia ekonomichnoho rozvytku: doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta dilovoho tsyklu [Theory of economic development: research of profits, capital, credit, interest and business cycle]. Kyiv-Mohyla Academy. (in Ukrainian)

Busel, V.T. (Ed). (2001, 2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Perun. (in Ukrainian)

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Lybid. (in Ukrainian)

Litvynova, S.G. (2020). Kontseptualni pidkhody do vykorystannia zasobiv dopovnenoi realnosti v osvitnomu protsesi [Conceptual approaches to the use of augmented reality tools in the educational process]. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems, 55, 46‒62. (in Ukrainian)

Vitvytska, S.S. (2013). Innovatsii u pedahohichnii pidhotovtsi mahistriv yak zasib pidvyshchennia yikh konkurentospromozhnosti [Innovations in pedagogical training of masters as a means of increasing competitiveness]. Collection of scientific works of Taras Shevchenko Military Institute of Kyiv National University, 42, 108‒114. (in Ukrainian)

Dubasenyuk, O.A. (2014). Innovatsii v suchasnii osviti [Innovations in modern education]. Innovations in education: integration of science and practice: a collection of scientific and methodological works, 12‒28. (in Ukrainian)

Konovalchuk, I.I. (2011). Sutnist innovatsii yak systemoutvoriuvalnoi katehorii pedahohichnoi innovatyky [The essence of innovation as a system-forming category of pedagogical innovation]. Higher education in nursing: problems and prospects ‒ Proceedings of scientific conference (pp.132‒135). Zhytomyr: Polissya. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Verbivskyi, D. (2023). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 30–33. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.30-33

Номер

Розділ

Статті