ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.48-51

Ключові слова:

діти групи ризику, ігрові технології, сюжетно-рольові ігри, творчі справи, ділові ігри, настільні ігрові технології.

Анотація

Проблема використання ефективних форм та методів роботи з дітьми групи ризику є актуальною на сьогодні, адже військовий стан в країні породжує збільшення кількості вразливих груп населення серед яких опиняються діти. Мета статті спрямована на розкриття особливостей використання ігрових технологій у роботі з дітьми групи ризику та виокремленні переваг та труднощів їх використання на сучасному етапі. Для вирішення поставленої мети використано методи аналізу літературних джерел, синтезу й узагальнення для уточнення ключових понять дослідження, порівняння наукових підходів до проблеми. Розкриваючи зміст ключового поняття зроблено висновок, що діти групи ризику це незахищена соціальна категорія населення, які опинилися у складних життєвих обставинах, що заважає їм успішно соціалізуватись у суспільстві. Вивчивши різноманітність підходів до класифікації дітей групи ризику за основу взято поділ дітей з відхиленням у викривленні моральних норм та дітей, з відхиленнями в емоційній і вольовій сферах. Визначаючи роль гри у соціалізації та розвитку дітей в дослідженні подано дефініцію «ігрові технології», як сукупність форм, засобів, прийомів застосування гри у роботі з дітьми. Досліджено найбільш ефективні ігрові технології у соціальній роботі з дітьми групи ризику. Враховуючи тематику заявленої проблеми розкрито особливості застосування технології ділової гри, технології конструювання творчих справ, технології сюжетно-рольової гри та настільні ігрової технології. На основі проведеного теоретичного дослідження виділено переваги й труднощі використання ігрових технологій у роботі з дітьми групи ризику. Серед переваг використання ігрових технологій у роботі з дітьми групи ризику зазначено: варіативність ігрових технологій; результативність застосування ігрових технологій з дітьми групи ризику; зацікавленість та активна участь дітей в іграх; встановлення неформальних стосунків між учасниками гри, наближеність гри до умов життя. Серед труднощів виділено: недоцільність застосування тієї чи іншої ігрової технології у конкретній ситуації; необхідність високої підготовленості соціальних працівників під час проведення гри; створення безпечного й сприятливого простору для проведення гри.

Біографія автора

Iryna Yengalycheva, кафедра освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Бартош О.П. Окремі підходи до визначення поняття «діти групи ризику». Global and regional aspects of sustainable development: матеріали 2-ої міжнародної науково-практичної конференції (26-28 лютого 2021 р., м.Копенгаген, Данія) Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021. С.200−204.

Васильченко О. А. Ігрова терапія як метод соціальної роботи з дітьми шкільного віку. Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Політологія. Соціологія. Право. Вип.3 (19). 2013. С.90‒94.

Войцях Т.В. Ігрові технології як інструмент профілактичної роботи спеціалістів психологічної служби закладів освіти: навчально-методичний посібник. Черкаси. Черкаський ОІПОПП. 2014. 92 с.

Єнгаличева І.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з педагогічно занедбаними учнями: монографія. Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2015. 248 с.

Рекомендації щодо розробки індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику» URL: http://bushtyno-gymnasium.edukit.uz.ua/poradi_psihologa/grupi_riziku/ (дата звернення до джерела 18.09.2023)

Робота з дітьми групи ризику: теоретичний аспект. URL: http://oleksynoksana.blogspot.com/p/blog-page_29.html (дата звернення до джерела 20.09.2023).

Селіна Г.П. Використання ігрових технологій в роботі соціального педагога як засіб соціалізації. URL: https://naurok.com.ua/vikoristannya-igrovih-tehnologi-v-roboti-socialnogo-pedagoga-yak-zasib-socializaci-195962.html (дата звернення до джерела 22.09.2023).

Тимошенко А.О. Сюжетно-рольові ігри як засіб формування основ толерантності у дітей старшого дошкільного віку. Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2018 р., м.Ніжин) / За заг. ред. О.В.Лісовця. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. C.281‒283.

Холодецька Н. Робота з дітьми групи ризику: на допомогу початківцю. Соціальний педагог. 2010. Вип. 5 (41). С.27‒56.

References

Bartosh, O.P. (2021, february). Okremi pidkhody do vyznachennya ponyattya «dity hrupy ryzyku» [Separate approaches to the defining of the concept «at risk children»]. Global and regional aspects of sustainable development ‒ Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference (pp.200-204). Berlitz Forlag (in Ukrainian).

Vasylchenko, O. A. (2013). Ihrova terapiya yak metod sotsialʹnoyi roboty z ditʹmy shkilʹnoho viku [Game therapy as a method of social work with school-age children]. Bulletin of NTUU KPI. Series: Politology. Sociology. Law, 3 (19), 90‒94 (in Ukrainian)

Voytsyakh, T.V. (2014). Ihrovi tekhnolohiyi yak instrument profilaktychnoyi roboty spetsialistiv psykholohichnoyi sluzhby zakladiv osvity [Game technologies as a tool for preventive work of specialists of psychological service of educational institutions]. Cherkasy OIPOPP. (in Ukrainian).

Yenhalycheva, I.V. (2015). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do roboty z pedahohichno zanedbanymy uchnyamy [Preparation of future elementary school teachers to work with pedagogically neglected pupils]. Tretyakov O.M. (in Ukrainian).

Rekomendatsiyi shchodo rozrobky indyvidualʹnykh prohram psykholoho-pedahohichnoho suprovodu uchniv «hrupy ryzyku» [Recommendations for the development of individual programs of psychological and pedagogical support of students' risk group]. http://bushtyno-gymnasium.edukit.uz.ua/poradi_psihologa/grupi_riziku/ (in Ukrainian).

Robota z ditʹmy hrupy ryzyku: teoretychnyy aspekt [Working with children at risk: theoretical aspect]. http://oleksynoksana.blogspot.com/p/blog-page_29.html. [in Ukrainian].

Selina, G.P. Vykorystannya ihrovykh tekhnolohiy v roboti sotsialʹnoho pedahoha yak zasib sotsializatsiyi [Using game technologies in the work of social teacher as a means of socialization]. https://naurok.com.ua/vikoristannya-igrovih-tehnologi-v-roboti-socialnogo-pedagoga-yak-zasib-socializaci-195962.html (in Ukrainian).

Tymoshenko, A.O. (2018). Syuzhetno-rolovi ihry yak zasib formuvannya osnov tolerantnosti u ditey starshoho doshkilnoho viku [Story-role games as a means of forming the foundations of tolerance in older preschool children]. Student scientific dimension of social and pedagogical problems of today Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (pp.281‒283). M.Hohol Nizhyn Pedagogical University. (in Ukrainian).

Kholodetska, N. (2010). Robota z ditmy hrupy ryzyku: na dopomohu pochatkivtsyu [Working with children at risk: to help a beginner]. Social pedagogue, 5 (41), 27‒56. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Yengalycheva, I. (2023). ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 48–51. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.48-51

Номер

Розділ

Статті