ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.52-55

Ключові слова:

цифрова компетентність, цифрові технології, педагогічні інновації, ефективне викладання, міжособистісна комунікація, цифрові інструменти.

Анотація

Із зростаючим впливом технологій на освіту, цифрова компетентність стає ключовим фактором успішного викладання та навчання іноземних мов. Мета дослідження: розглянути основні аспекти цифрової компетентності викладачів іноземних мов, такі як знання комп’ютерних програм, використання Інтернет-ресурсів, інтеграція мультимедійних засобів у навчальний процес та ефективне використання цифрових інструментів для оцінювання та співпраці зі студентами. Методи дослідження: аналіз, синтез і систематизація наукової літератури з педагогіки, психології, енциклопедично-довідкових, навчально-методичних видань, інформаційних ресурсів мережі Інтернет ‒ для з’ясування, порівняння й зіставлення підходів у напрямі окресленої проблеми; виявлення тенденцій цифровізації вищої освіти. Автори пропонують систематичний підхід до розвитку цифрової компетентності викладачів іноземних мов, враховуючи індивідуальні особливості, потреби та рівень підготовки педагогів. Автори звертають увагу на перешкоди, з якими стикаються викладачі при впровадженні цифрових інструментів у свою роботу, такі як недостатність ресурсів, боязнь нових технологій або обмежений доступ до навчальних платформ. На основі отриманих даних робляться висновки про значущість цифрової компетентності для викладачів іноземних мов та її вплив на розвиток іноземної мови студентів, їх мотивацію та залучення до навчального процесу.

Біографії авторів

Oleksandra Kanyuk, кафедра іноземних мов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Nadiіa Kish, кафедра іноземних мов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Brazdeikis V. The educators’ competence of applying the information and communication technologies and its evaluation strategies. URL: http://formamente.guideassociation.org/wpcontent/uploads/2008_3_4_Palmira_Juceviciene.pdf

Faisal S, Suriaman A. EFL teachers’ pedagogical practices during covid-19 pandemic. Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama. 2022. Vol.8, No.2. P.406‒415.

Krumsvik R.J. Situated learning and teachers’ digital competence. Education and Information Technologies. 2008. Vol. 13, No. 4. P.279–290.

Meirovitz T., Russak S., Zur A. English as a foreign language teachers’ perceptions regarding their pedagogical-technological knowledge and its implementation in distance learning during COVID-19. Heliyon. 2022. Vol. 8, no. 4. P. e09175.

Куйбіда В.С., Петроє О.М., Федулова Л.І., Андрощук Г.О. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2019. Вип. 1. С.118‒133.

Толочко С.В. Вимоги цифрового суспільства до компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. № 12. С.178–181.

Толочко С.В. Цифрова компетентність педагогів в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 2021. Т. 13 (169), № 13. С.28–35.

References

Brazdeikis, V. (2008). The educators’ competence of applying the information and communication technologies and its evaluation strategies. http://formamente.guideassociation.org/wpcontent/uploads/2008_3_4_Palmira_Juceviciene.pdf

Faisal, S, & Suriaman, A. (2022). EFL teachers’ pedagogical practices during covid-19 pandemic. Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama, 8 (2), 406‒415.

Krumsvik, R. (2008). Situated learning and digital competence. Education and Information Technology, 13 (4), 279–290.

Meirovitz, T., Russak, S., & Zur, A. (2022) English as a foreign language teachers’ perceptions regarding their pedagogical-technological knowledge and its implementation in distance learning during COVID-19. Heliyon, 8 (4). P. e09175.

Kuybida, V., Petroye, O., Fedulova, L., & Androshchuk, G. (2019). Tsyfrovi kompetentsiyi yak umova formuvannya yakosti lyudsʹkoho kapitalu [Digital competences as a condition for the formation of the quality of human capital]. Collection of Scientific Works of the National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, 1, 118–133. (in Ukrainian).

Tolochko, S.V. (2019). Vymohy tsyfrovoho suspilʹstva do kompetentnosti vykladachiv u systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Requirements of the digital society to the competence of teachers in the system of postgraduate pedagogical education], Innovatsiyna pedahohika, 12 (2), 178‒181. (in Ukrainian).

Tolochko, S.V. (2021). Tsyfrova kompetentnist pedahohiv v umovakh tsyfrovizatsiyi zakladiv osvity ta dystantsiynoho navchannya [Digital competence of teachers in the conditions of digitization of educational institutions and distance learning]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyy kolehium» imeni T.H.Shevchenka, 13 (169), 28–35. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Kanyuk, O., & Kish, N. (2023). ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 52–55. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.52-55

Номер

Розділ

Статті