СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.61-66

Ключові слова:

соціальні інновації, інновації у соціальній роботі, соціальні проєкти, соціальна проблема.

Анотація

Політична та соціально-економічна ситуація в країні швидкого реагування на вирішення соціальних проблем шляхом впровадження інновацій у діяльність фахівців соціальної сфери державного та громадського секторів. Мета дослідження полягає в аналізі соціальних проектів як інноваційних інструментів розвʼязання або мінімізації соціальних проблем у соціальній роботі. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури з метою дослідження видів соціальних інновацій та особливостей внутрішніх інновацій (соціальних проектів) як інструментів інноваційної діяльності в соціальній роботі. Охарактеризовано зовнішні (управлінські, радикальні) та внутрішні нововведення (соціальні проєкти), визначено переваги останніх: швидкість реагування на ситуацію, адресність, врахування особливостей та інтересів окремих осіб, груп, громад, можливість легше впроваджувати власні інновації, ніж запропоновані іншими. У статті представлено класифікації ідей соціальних проектів за критерієм новизни (абсолютна та відносна новизна). Розкрито шляхи розвитку проекту після припинення фінансування: використання втіленої ідеї у вигляді інноваційних матеріальних або ідеальних продуктів (сценарії заходів, ігри, методики, технології, соціальна реклама тощо) у подальшій діяльності; усунення помилок, корекція та вдосконалення ідеї (проєкту), розробка на основі модифікованої ідеї нового проекту; дифузія проектної ідеї в інші сфери; пошук принципово нових ідей, рішень для розробки нових соціальних проектів. Акцентовано увагу на тому, що за роки незалежності України у соціальній роботі реалізована велика кількість соціальних проектів державними та громадськими організаціями. Ці проекти містять велику кількість інноваційних ідей, авторських розробок та інноваційних продуктів, які можуть бути частково або повністю модифіковані та пристосовані до нових умов. Сьогодні виникає потреба створення ресурсу (платформи), на якій інноватори свідомо безкоштовно можуть ділитися власними ідеями та продуктами, що дасть можливість обʼєднатися особам з активною громадянською позицією для спільного вирішення соціальних проблем у країні.

Біографії авторів

Olena Kolomiets, кафедра освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м.Черкаси, Україна

доктор філософських наук, доцент

Tetyana Demydenko, кафедра освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м.Черкаси, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Безпалько О.В. Соціальне проектування: навчальний посібник. Київ: б.в., 2010. 127 с.

Більська О.В. Новації та інновації в процесах соціального інновування і механізм їх формування в перехідній економіці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип.13(1). С.34‒39.

Бойко-Бойчук Л.В. Поняття «соціальна інновація»: типи визначень, приклади застосування. Наука та інновації. 2009. Т.5. № 3. С.94–99.

Горемикіна Ю.В. Україна на шляху до Європейського Союзу: інновації у сфері соціальних послуг. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. №5. T.1. С.101‒104.

Демиденко Т.М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, Луганськ, 2004. 20 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д.Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с.

Костєва Т.Б. Особливості технології проектування в соціальній сфері. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія. Серія: Педагогіка. 2016. Т.270, Вип.258. С.47–51.

Милославська О.В. Взаємозвʼязок стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Психологія. 2018. Вип. 64. С.33–37.

Овод Ю. Інноваційні технології у соціальній роботі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2016. №3. С.175–184.

Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.

Семикіна А.В. Підвищення конкурентоспроможності людського капіталу на основі соціальних інновацій. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. економічних наук: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Київ. 2015. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 20 с.

Сучасна українська енциклопедія. URL: https://esu.com.ua/search?s=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Тексти лекцій з курсу «Соціальні технології» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 (6.030601) «Менеджмент» спеціальності», 6.050200 «Менеджмент організацій» / Укл.: Віноградська О.М., Бєлова Л.О. Харків: ХНАМГ, 2009. 135 .

Тюптя Л.Т. Соціальна робота: Теорія і практика. Київ: ВМУРОЛ «Україна», 2004. 408 .

Чалюк Ю.О. Глобальний соціально-економічний розвиток в умовах VUCA, SPOD, DEST ТА BANI світу. Електронний журнал «Економіка та суспільство». 2022. Випуск 3. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1133/1091

Ясточкіна І.А. Інноваційні соціальні технології у роботі з дітьми та молоддю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 2 (49). С.245–248.

References

Bezpalko, O.V. (2010). Sotsialne proektuvannya [Social design]. B.v. (in Ukrainian).

Bilska, O.V. (2015). Novatsiyi ta innovatsiyi v protsesakh sotsialʹnoho innovuvannya i mekhanizm yikh formuvannya v perekhidniy ekonomitsi [Innovations and innovations in the processes of social innovation and the mechanism of their formation in the transition economy]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic sciences, 13 (1), 34–39. (in Ukrainian).

Boyko-Boychuk, L.V. (2009). Ponyattya «sotsialna innovatsiya»: typy vyznachen, pryklady zastosuvannya [The concept of «social innovation»: types of definitions, examples of application]. Science and innovation, 5 (3), 94–99. (in Ukrainian).

Horemykina, Yu.V. (2009). Ukrayina na shlyakhu do Yevropeyskoho Soyuzu: innovatsiyi u sferi sotsialnykh posluh [Ukraine on the way to the European Union: innovations in the field of social services]. Bulletin of Khmelnytskyi National University, 5 (1), 101–104. (in Ukrainian).

Demydenko, T. M. (2004). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv trudovoho navchannya do innovatsiynoyi pedahohichnoyi diyalnosti [Preparation of future labor training teachers for innovative pedagogical activities]. Extended abstract of candidate dissertation. Luhansk, T.Shevchenko Luhansk National Pedagogical Universuty. (in Ukrainian).

Zvereva, I.D. (2012). Entsyklopediya dlya fakhivtsiv sotsialnoyi sfery [Encyclopedia for specialists in the social sphere]. Universum. (in Ukrainian).

Kostyeva, T. B. (2016). Osoblyvosti tekhnolohiyi proektuvannya v sotsialniy sferi [Peculiarities of design technology in the social sphere]. Scientific works of Peter Mohyla Black Sea State University as a complex of Kyiv-Mohyla Academy. Series: Pedagogy, 270 (258), 47–51. (in Ukrainian).

Myloslavska, O. V. (2018). Vzayemozvyazok stylyu samorehulyatsiyi povedinky ta typiv innovatsiynoho myslennya u studentiv [The relationship between the style of self-regulation of behavior and types of innovative thinking in students]. Bulletin of V.N.Karazin Kharkiv National University. Psychology series,64, 33–37. (in Ukrainian).

Ovod, Y U. (2016). Innovatsiyni tekhnolohiyi u sotsialniy roboti. [Innovative technologies in social work]. Collection of scientific works of National Academy of State Border Service of Ukraine. Series: Pedagogical sciences, 3, 175‒184. (in Ukrainian).

Semyhina, T. (2020). Suchasna sotsialna robota [Modern social work]. Academy of Labor, Social Relations and Tourism. Ukrainian).

Semikina, A. V. (2015). Pidvyshchennya konkurentospromozhnosti lyudsʹkoho kapitalu na osnovi sotsiaʹnykh innovatsiy [Increasing the competitiveness of human capital based on social innovations]. Extended abstract of candidate dissertation. Kyiv, Kyiv Vadym Hetman National University of Economics. (in Ukrainian).

Suchasna ukrayinska entsyklopediya. [Modern Ukrainian encyclopedia]. https://esu.com.ua/search?s=%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F. (in Ukrainian).

Vinohradska, O. M., & Belova, L. O. (2009). Teksty lektsiy z kursu «Sotsialni tekhnolohiyi» [Texts of lectures from the course «Social technologies»]. KhNAMG. (in Ukrainian).

Tyuptya, L.T. (2004). Sotsialna robota: teoriya i praktyka [Social work: theory and practice]. VMUROL Ukraine. (in Ukrainian).

Chalyuk, Y.O. (2022). Hlobalnyy sotsialno-ekonomichnyy rozvytok v umovakh VUCA, SPOD, DEST TA BANI svitu [Global socio-economic development in the conditions of VUCA, SPOD, DEST AND BANI of the world]. Economy and society, 3. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1133/1091 (in Ukrainian).

Yastochkina, I.A. (2021) Innovatsiyni sotsialni tekhnolohiyi u roboti z ditʹmy ta moloddyu [Innovative social technologies in work with children and youth] Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 2 (49), 245–248. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Kolomiets, O., & Demydenko, T. (2023). СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 61–66. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.61-66

Номер

Розділ

Статті