МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.112-116

Ключові слова:

діти, сім’я, Європейський Союз, соціальне замовлення, соціальні послуги, міжнародний досвід.

Анотація

Актуальність проблеми дослідження визначена необхідністю прискорити процес упровадження в Україні соціального замовлення. Мета статті: аналіз міжнародного досвіду соціального замовлення послуг для дітей та їхніх сімей в системі надання соціальних послуг в найкращих інтересах дитини. У статті використано теоретичний аналіз сучасної наукової літератури українських та зарубіжних дослідників з теми дослідження, методи узагальнення й систематизації для поглиблення розуміння соціального замовлення, сучасних трендів в системі надання соціальних послуг, а також специфіки закупівлі соціальних послуг органами місцевої влади від недержавних надавачів в країнах ЄС. Дослідницька увага приділена тому, що у процесі соціального замовлення повноваження щодо захисту дітей не можуть бути делеговані, тобто місцеві органи влади мають залишатись єдиним відповідальним органом за ключові рішення в найкращих інтересах дитини.

Біографії авторів

Zhanna Petrochko, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Nataliya Datchenko, спеціалістка із захисту дитини

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Петрочко Ж.В., Датченко Н.А. Сутність та особливості впровадження соціального замовлення в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. 2021. № 2(49). С. 155–159.

Кулі-Іванченко К. Соціальне замовлення органів місцевого самоврядування в Україні: конституційне-правове дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Одеса, 2015. 20 с.

Чудик-Білоусова Н. І. Соціальне замовлення в системі надання соціальних послуг. Університетські наукові записки. 2017. № 63. С. 167–183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_3_17 (дата звернення: 14.08.2023)

Датченко Н. Бар’єри у застосуванні соціального замовлення в Україні. Social Work and Education. 2021. № 8 (4). С.430–450.

Дубич К. В. Соціальне замовлення – ефективний механізм надання соціальних послуг в України. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_14 (дата звернення: 12.09.2023)

Державне фінансування організацій громадянського суспільства. Як запровадити європейські стандарти? / О. Ю. Вінніков та ін. Київ: Агентство «Україна», 2010. С.179–180.

Investing in children: breaking the cycle of disadvantage: European Commission Recommendation of 20.02.2012 no. 2013/112/EU. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0112 (date of access: 10.09.2023)

Alfonso Lara Montero. Investing in Children's Services, improving outcomes: research. Brighton: European Social Network, 2016. 153 p. URL: https://www.esn-eu.org/sites/default/files/publications/FINAL_Investing_in_Childrens_Services_WEB.pdf?fbclid=IwAR1ghASXDD7vLSqBeBNF6vvsiz1Yi4ozoa7RKNFLSSwsoHbfO4j65BxTae0 (date of access: 01.08.2023)

European Social Network. Putting Quality First. Contracting for Long-Term Care. Brussels, 2021. 66 p. URL: https://www.esn-eu.org/sites/default/files/2021-01/Long%20Term%20Care_2021_Interactive.pdf (date of access: 22.08.2023)

Jones R. The end game: the marketization and privatization of children's social work and child protection. Critical social policy. 2015. Vol. 34(4). P. 447–469.

Le Grand J. Consistent care matters: exploring the potential of social work practices. 2007. 77 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/30525494_Consistent_Care_Matters_Exploring_the_Potential_of_Social_Work_Practices (date of access: 21.08.2023)

Turner A. [Cross-party group calls for rethink over child protection outsourcing plans]. URL: https://www.communitycare.co.uk/2014/06/25/cross-party-group-calls-rethink-child-protection-outsourcing-plans/ (date of access: 21.08.2023)

ADCS Response to the consultation on powers to delegate children's social care functions. Manchester, 2014. URL: https://adcs.org.uk/care/article/consultation-response-on-powers-to-delegate-childrens-social-care-functions (date of access: 09.09.2023)

References

Petrochko, Zh.V., & Datchenko, N.A. (2021). Sutnist ta osoblyvosti vprovadzhennia sotsialnoho zamovlennia v Ukraini [The essence and peculiarities of the implementation of social order in Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 2(49). 155–159. (in Ukrainian).

Kuli-Ivanchenko, K. (2015). Sotsialne zamovlennia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: konstytutsiine-pravove doslidzhennia [Social contracting of self-governance in Ukraine: constitutional and legal research] [Extended abstract of Candidate dissertation]. National University «Odessa Legal Academy». (in Ukrainian).

Chudyk-Bilousova, N.I. (2017). Sotsialne zamovlennia v systemi nadannia sotsialnykh posluh [Social contracting in the system of social service provision]. Universytet•sʹki naukovi zapysky, 63, 167–183. (in Ukrainian).

Datchenko, N. (2021). Bar’iery u zastosuvanni sotsialnoho zamovlennia v Ukraini [Barriers in the application of social order in Ukraine]. Social Work and Education, 8(4). 430–450. (in Ukrainian).

Dubych, K.V. (2013). Sotsialne zamovlennia – efektyvnyi mekhanizm nadannia sotsialnykh posluh v Ukrainy [Social contracting as an effective mechanism for social service provision in Ukraine]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, 1. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_14 (in Ukrainian).

Vinnikov, O. & et al. (2010). Derzhavne finansuvannia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva. Yak zaprovadyty yevropeiski standarty? [State financing of the organization of civil society. How to introduce European standards?]. http://ipo.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/finance_NGO_2010.pdf. (in Ukrainian).

Investing in children: breaking the cycle of disadvantage : European Commission Recommendation of 20.02.2012 no. 2013/112/EU. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0112

Alfonso Lara Montero. Investing in Children's Services, improving outcomes : research. Brighton : European Social Network, 2016. 153 p. https://www.esn-eu.org/sites/default/files/publications/FINAL_Investing_in_Childrens_Services_WEB.pdf?fbclid=IwAR1ghASXDD7vLSqBeBNF6vvsiz1Yi4ozoa7RKNFLSSwsoHbfO4j65BxTae0

European Social Network. Putting Quality First. Contracting for Long-Term Care. Brussels, 2021. 66 p. https://www.esn-eu.org/sites/default/files/2021-01/Long%20Term%20Care_2021_Interactive.pdf

Jones R. The end game: the marketization and privatization of children's social work and child protection. Critical social policy. 2015. Vol. 34(4). P. 447–469.

Le Grand J. Consistent care matters: exploring the potential of social work practices. 2007. 77 p. https://www.researchgate.net/publication/30525494_Consistent_Care_Matters_Exploring_the_Potential_of_Social_Work_Practices

Turner A. [Cross-party group calls for rethink over child protection outsourcing plans]. https://www.communitycare.co.uk/2014/06/25/cross-party-group-calls-rethink-child-protection-outsourcing-plans

ADCS Response to the consultation on powers to delegate children's social care functions. Manchester, 2014. https://adcs.org.uk/care/article/consultation-response-on-powers-to-delegate-childrens-social-care-functions

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Petrochko, Z., & Datchenko, N. (2023). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 112–116. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.112-116

Номер

Розділ

Статті