АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.38-42

Ключові слова:

локалізація, майбутні перекладачі, професійна підготовка, експериментальна педагогічна система, аналіз результатів, ефективність.

Анотація

Процеси подальшого оновлення системи вищої лінгвістичної освіти об’єктивно спрямовані насамперед на забезпечення потреб суспільства й держави у кваліфікованих перекладачах, що передбачає відповідні зміни в професійній підготовці, розвитку та саморозвитку особистості майбутніх перекладацьких кадрів у напрямі формування готовності до локалізації. Метою статті є загальна характеристика результатів реалізації експериментальної системи професійної підготовки майбутніх перекладачів до локалізації та їх аналіз. З метою доведення ефективності презентованих результатів використовували теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження для відбору й осмислення дидактичного матеріалу; критично-аналітичний аналіз концепцій, теорій та методик, з метою виявлення шляхів розв’язання досліджуваної проблеми; методи математичної статистики – для кількісного підрахунку отриманих даних. З метою доведення результативності та ефективності впливу авторської експериментальної педагогічної системи на процес підготовки майбутніх перекладачів на засадах локалізації порівнювали показники сформованості чотирьох компонентів й загалом готовності майбутніх перекладацьких кадрів до локалізації. Узагальнені результати сформованості готовності майбутніх перекладачів до локалізації увиразнюють результативність авторської методики впровадження усіх запропонованих експериментальних інноваційних конструктів у процес професійної підготовки майбутніх перекладачів до локалізації. Це відображується в динаміці сформованості досліджуваного феномену в студентів КГ та ЕГ та початку й наприкінці експерименту. Так, високий рівень готовності в студентів КГ зріс з 7,28% (11) студентів до 15,23% (23) здобувачів, тоді як в ЕГ – з 7,33% (11) майбутніх перекладачів до 25,33% (38) студентів, що на 10.01% більше ніж в КГ. Достатній рівень готовності в КГ зріс з 15,89% (24) майбутніх перекладачів до 23,84% (36) студентів, а в ЕГ – від 16,67% (25) студентів до 38,00% (57) студентів, що на 21,33% більше ніж в КГ. Задовільний рівень готовності в студентів КГ зріс від 53,64% (81) студентів, до 60,26% (91) здобувачів, своєю чергою в ЕГ знизився (на 16,00%) від 53,33% (80) МП до 37,33% (56) студентів. Низький рівень готовності знизився в КГ від 23,18% (35) майбутніх перекладачів до 1,32% (2) студентів, а в ЕГ – від 23,33% (35) до 0.

Біографія автора

Юлія Головацька, кафедра теорії і практики перекладу, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Андрущенко Н. О. Використання інтерактивних методів навчання у закладах вищої освіти. Інтерактивний освітній простір ЗВО: матеріали міжвузівського науково-практичного вебінару (м.Вінниця, 23 березня 2018 р.). Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2018. С.7–10.

Антоненко О.В. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в контексті модернізації вищої освіти в Чеській республіці. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2015. Вип.43 (47). С.70–76.

Безлюдна В.В. Зміна характеру професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу. Молодь і ринок: щомісячний наук. 2017. № 4 (147). С.103–108.

Гомонюк О.М. Особистісний аспект діяльності майбутнього педагога – спосіб його саморозвитку та самореалізації. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. Серія педагогічні науки. 2016. №4 (6). С.66–74.

Добіжа Н.В. Роль самовизначення у формуванні індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя іноземної мови в процесі педагогічної практики. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. 2011. №5/6. С.244–254.

Іжко Є.С. Формування готовності майбутніх філологів до застосування автономного навчання у професійній діяльності: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 256 с.

Іць С.В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2014. 22 с.

Калінін В.О. Технології формування професійної соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови: навч.-метод. посіб. Житомир: Полісся, 2008. 104 с.

Кільченко А. В., Шимон О. М. Онлайн сервіси з відкритим доступом як засоби пошуку наукових джерел. Цифрова компетентність вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень у період війни): зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару (м.Київ, 25 травня, 2023 р.). Київ: ІЦО НАПН України, 2023. С.88–92.

Костікова І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків, 2009. 469 с.

Мазайкіна І.О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2018. 23 с.

Малихін О.В., Гриценко І.С. Теоретичні основи реалізації компетентнісного підходу в організації самостійної освітньої діяльності студентів філологічних спеціальностей: монографія. Київ: НУБіП України, 2016. 489 с.

References

Andrushchenko, N.O. (2018). Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia u zakladakh vyshchoi osvity [Use of interactive teaching methods in institutions of higher education]. Interaktyvnyi osvitnii prostir ZVO ‒ Proceedings od international scientific vebinar (pp.7‒10). VTEI KNTEU. (in Ukrainian).

Antonenko, O.V. (2015). Profesiina pidhotovka vchyteliv inozemnykh mov v konteksti modernizatsii vyshchoi osvity v Cheskii respublitsi [Professional training of foreign language teachers in the context of modernization of higher education in the Czech Republic]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, 43 (47), 70–76. (in Ukrainian).

Bezliudna, V.V. (2017). Zmina kharakteru profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov u konteksti vymoh Bolonskoho protsesu [Changing the nature of professional training of future foreign language teachers in the context of the requirements of the Bologna process]. Molod i rynok: shchomisiachnyi nauk, 4 (147), 103–108. (in Ukrainian).

Homoniuk, O.M. (2016). Osobystisnyi aspekt diialnosti maibutnoho pedahoha – sposib yoho samorozvytku ta samorealizatsii [The personal aspect of the activity of the future teacher ‒ a way of his self-development and self-realization]. Zbirnyk nauk.prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im.B.Khmelnytskoho. Seriia pedahohichni nauky, 4 (6), 66–74. (in Ukrainian).

Dobizha, N.V. (2011). Rol samovyznachennia u formuvanni indyvidualnoho styliu pedahohichnoho spilkuvannia maibutnoho vchytelia inozemnoi movy v protsesi pedahohichnoi praktyky [The role of self-determination in the formation of the individual style of pedagogical communication of a future foreign language teacher in the process of pedagogical practice]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im.K.D.Ushynskoho, 5/6, 244–254. (in Ukrainian).

Izhko, Ye. (2017). Formuvannia hotovnosti maibutnikh filolohiv do zastosuvannia avtonomnoho navchannia u profesiinii diialnosti [Formation of readiness of future philologists to use autonomous learning in professional activity]. Unpublished Candidate dissertation. Zaporizhzhia, Klasychnyi pryvatnyi universytet. (in Ukrainian).

Its, S.V. (2014). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia inozemnoi movy zasobamy mediaosvity [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of a future foreign language teacher by means of media education]. Extended thesis of Candidate dissertation. Zhytomyr. (in Ukrainian).

Kalinin, V.O. (2008). Tekhnolohii formuvannia profesiinoi sotsiokulturnoi kompetentsii maibutnoho vchytelia inozemnoi movy [Technologies of formation of professional sociocultural competence of the future foreign language teacher]. Polissia. (in Ukrainian).

Kilchenko, A.V., & Shymon, O.M. (2023). Onlain servisy z vidkrytym dostupom yak zasoby poshuku naukovykh dzherel [Online services with open access as means of finding scientific sources]. Tsyfrova kompetentnist vchytelia novoi ukrainskoi shkoly: 2023 (poshuk rishen u period viiny) ‒ Proceedings of All-Ukrainian scientific seminar (pp.88‒93). ITsO NAPN Ukrainy. (in Ukrainian).

Kostikova, I. (2009). Teoretyko-metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Theoretical and methodological principles of professional training of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies]. Unpublished Doctoral dissertation. Kharkiv. (in Ukrainian).

Mazaikina, I.O. (2018). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia osobystisno oriientovanykh pedahohichnykh tekhnolohii navchannia inozemnykh mov u profesiinii diialnosti [Formation of the readiness of future teachers to use personally oriented pedagogical technologies of teaching foreign languages in professional activity]. Extended abstract of Candidate dissertation. Vinnytsia. (in Ukrainian).

Malykhin, O.V., & Hrytsenko, I.S. (2016). Teoretychni osnovy realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v orhanizatsii samostiinoi osvitnoi diialnosti studentiv filolohichnykh spetsialnostei [Theoretical foundations of the implementation of the competence approach in the organization of independent educational activities of students of philology majors]. NUBiP Ukrainy. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Головацька, Ю. (2024). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 38–42. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.38-42

Номер

Розділ

Статті