МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.106-111

Ключові слова:

методична робота, вчитель інформатики, освітньо-професійна програма «Середня освіта (Інформатика)».

Анотація

Метою статті є визначення змісту і функцій методичної роботи вчителя інформатики, обґрунтування необхідності її відображення в циклі дисциплін професійної підготовки ОПП «Середня освіта (Інформатика)». Методи дослідження: бібліосемантичні (аналіз, узагальнення науково-теоретичних відомостей з метою вивчення проблеми); системно-аналітичні (аналіз через синтез, міркування за аналогією для представлення основного матеріалу); соціологічні (анкетування студентів четвертого курсу, спостереження за їх навчанням, вивчення результатів); статистичні методи (аналіз і систематизація експериментальних даних, наочне їх представлення). Розглянуто методичну роботу вчителя інформатики як компоненту професійної діяльності, визначено її як систему взаємопов’язаних і взаємозумовлених дій, що спрямовані на компетентне цілепокладання, планування та організацію освітнього процесу з інформатики, а також на підвищення особистого творчого потенціалу, професійної майстерності. Мета методичної роботи формується з цілей освіти та вивчення інформатики, засоби – з принципів і змісту педагогічної діяльності, а результати – із мети і завдань проектування, організації і реалізації процесу вивчення певної змістової лінії інформатики. Методична робота повинна бути педагогічно доцільною за виконанням, творчою за змістом, виваженою за вибором способів й інструментів навчання. Методична робота вчителя повинна якнайширше відображатися в освітньо-професійній програмі «Середня освіта (Інформатика)», зокрема в результатах навчання студентів, у доборі дисциплін обов’язкового і вибіркового компонентів, створенні професійно орієнтованого навчального середовища.

Біографія автора

Nataliia Pavlova, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна

кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Бабенко Т. Умови підвищення ефективності методичної роботи навчального закладу. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного ун-ту ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип.147. С.43–46.

Рибалко Л. С., Черновол-Ткаченко Р. І., Горбачова І. І. Формування професійної мобільності вчителів: акмеологічний підхід, загальна середня освіта. Харків : «Основа», 2019. 96 с.

Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2016. 526 с.

Короткий словник актуальних педагогічних термінів / упор. Флегонтова Н. М. Київ: КНУТД, 2013. 55 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої» від 18.06.2021 р. № 686 (із змінами від 24.05.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1092-21#Text (дата звернення: 18.08.2023).

Мойко О. С. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного ун-ту ім. М. П. Драгоманова. 2016, Т. 5, Вип.53. С.184–189.

Майданенко С., Кульбач Л. Психолого-педагогічні умови ефективної організації методичної роботи в Новій українській школі. Науково-педагогічні студії. 2021. Вип.5. С.43–52.

Зайцева О. М., Козлова В. Р. Організаційно-педагогічні умови ефективності управління науково-методичною роботою в закладах загальної середньої освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного ун-ту ім. О. Довженка. Педагогічні науки. 2018. Вип.38. С.191–198.

Проєкт Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-standartu-vishoyi-osviti-zi-specialnosti-014-serednya-osvita-na-pershomu-bakalavrskomu-rivni-vishoyi-osviti/ (дата звернення: 18.08.2023).

Освітньо-професійна програма «014 Середня освіта (Інформатика)» Рівненського державного гуманітарного університету. URL: https://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/bakalavr/2538-op-bakalavr-2023-rik-vprovadzhennia (дата звернення: 18.08.2023).

References

Babenko, T. (2016). Umovy pidvyshchennia efektyvnosti metodychnoi roboty navchalnoho zakladu [Conditions for improving the efficiency of the methodological work of an educational institution]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im.V.Vynnychenka. Seriia: Pedahohichni nauky, 147, 43-46. (in Ukrainian).

Rybalko, L.S., Chernovol-Tkachenko, R.I. & Horbachova, I.I. (2019). Formuvannia profesiinoi mobilnosti vchyteliv: akmeolohichnyi pidkhid, zahalna serednia osvita [Formation of professional mobility of teachers: acmeological approach, general secondary education]. Osnova. (in Ukrainian).

Hrytsai, N.B. (2016). Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv biolohii v pedahohichnykh universytetakh [The system of methodological training of future biology teachers in pedagogical universities]. Unpublished Doctoral dissertation. Poltav. nats. ped. un-t im. V.H.Korolenka. Poltava. (in Ukrainian).

Flehontova, N.M. (Ed.). (2013). Korotkyi slovnyk aktualnykh pedahohichnykh terminiv [A short glossary of current pedagogical terms]. KNUTD. (in Ukrainian).

Busel, V.T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Perun. (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2021). Nakaz «Pro zatverdzhennia norm chasu dlia planuvannia i obliku navchalnoi roboty ta perelik osnovnykh vydiv metodychnoi, naukovoi y orhanizatsiinoi roboty pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv zakladiv fakhovoi peredvyshchoi» [«On Approval of Time Standards for Planning and Accounting of Academic Work and the List of Main Types of Methodological, Scientific and Organizational Work of Pedagogical and Scientific-Pedagogical Staff of Higher Education Institutions»] vid 18.06.2021 r. №686. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1092-21#Text. (in Ukrainian).

Moiko, O.S. (2016). Pidhotovka maibutnoho vchytelia informatyky do profesiinoi diialnosti [Preparing a future computer science teacher for professional activity]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova,5 (53), 184–189. (in Ukrainian).

Maidanenko, S., & Kulbach, L. (2021). Psykholoho-pedahohichni umovy efektyvnoi orhanizatsii metodychnoi roboty v Novii ukrainskii shkoli [Psychological and Pedagogical Conditions for Effective Organization of Methodological Work in the New Ukrainian School]. Naukovo-pedahohichni studii, 5. 43–52. (in Ukrainian).

Zaitseva, O., & Kozlova, V. (2018). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy efektyvnosti upravlinnia naukovo-metodychnoiu robotoiu v zakladakh zahalnoi serednoi osvity [Organizational and Pedagogical Conditions for the Efficiency of Management of Scientific and Methodological Work in General Secondary Education Institutions]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im.O.Dovzhenka. Pedahohichni nauky, 38, 191–198. (in Ukrainian).

Proiekt Standartu vyshchoi osvity Ukrainy zi spetsialnosti 014 Serednia osvita (za predmetnymy spetsialnostiamy) na pershomu (bakalavrskomu) rivni vyshchoi osvity [Draft Standard of Higher Education of Ukraine in the specialty 014 Secondary Education (by subject specialties) at the first (bachelor’s) level of higher education]. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-standartu-vishoyi-osviti-zi-specialnosti-014-serednya-osvita-na-pershomu-bakalavrskomu-rivni-vishoyi-osviti/. (in Ukrainian)

Osvitno-profesiina prohrama «Serednia osvita (Informatyka)» [Educational and professional program «Secondary Education (Computer Science)»] Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. https://www.rshu.edu.ua/ navchannia/osvitni-prohramy/bakalavr/2538-op-bakalavr-2023-rik vprovadzhennia. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Pavlova, N. (2023). МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 106–111. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.106-111

Номер

Розділ

Статті